Scroll down to your languge version: Serbo-Croatian-Bosnian; Slovenian; English

Spoštovane in spoštovani,

Dovolite mi prosim nekaj uvodnih misli o konferenci, kako smo jo zasnovali in kaj nam prinaša.

Poziv za prispevke na Konferenci je bil objavljen konec februarja 2023 in je v glavnih črtah sledil vsebini pozivov za konferenci v Zagrebu in Beogradu.

Tema konference je “Vrednotenje učinkov javnih politik – načela, metode in prakse”. Povabljeni so bili prispevki, ki obravnavajo naslednja vprašanja:

 • Sistemska vprašanja vrednotenja.
 • Teorija in praksa vrednotenja, vključno z metodologijo vrednotenja.
 • Aktivnosti mednarodnih skupnosti evalvatorjev.
 • Aktivnosti regionalne mreže.

Programski odbor je za predstavitev sprejel več kot 20 predlogov iz vseh držav regije razen ČG, ker od tam nismo prejeli prispevkov, ter iz Poljske, Nizozemske in Belgije. Vsem avtorjem iz držav, ki niso članice Mreže se še posebej zahvaljujem za prijavo zelo kakovostnih in zanimivih prispevkov, ki bodo verjetno zbudili zanimanje in živahno razpravo med udeleženci.

Organizator je na konferenco povabil dve prezentaciji. Eno bo podala izr. prof. dr. Liljana Rihter s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki vrednotenje učinkov pozna tako po teoretični kot po praktični plati, saj je (so)avtorica številnih evalvacijskih študij na področju socialnega dela in socialnega varstva. Drugo vabljeno predavanje bo podala prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete, ki je bila še pred kratkim na Univerzi Maribor prorektorica za kakovost in se je posebej ukvarjala z v vrednotenjem raziskovalnega dela.

Prezentacije, ki nas čakajo vsebinsko razdelim v dve skupini: večina predstavitev se nanaša na metodološka vprašanje, del pa na evropske zadeve. Med slednjimi bodo predstavljena spoznanja, pridobljena z vrednotenjem prostorskega razvoja oziroma teritorialnih presoj vplivov.

Predstavitve, ki obravnavajo metodološka vprašanja tudi lahko razdelimo na dve skupini. Prva zajema predstavitev dveh predlogov methodologij načrtovanja in vrednotenja učinkov.

Druga in največja skupina zajema predstavitev na temo različnih načinov inkluzivnega participativnega vrednotenja. Te predstavitve vsaka s svojo logiko predlagajo različne načine sinteze mnenj mnogih sodelujočih v sumarna evalvacijska sporočila. Ena predstavitev izpostavi možnosti metode najbolj značilne spremembe (Most significant change). Pet predstavitev obravnava sintezo z narativnimi pristopi in ena predstavitev s pomočjo transkriptivne analize intervjujev s pomočjo Umetne inteligence. Predstavljenih bo pet orodij za vključevalno participativno vrednotenje učinkov: Causal Mapping, SenseMaker (Voices That Count, Belgija/Slovenija), Outcome Harvesting (Voices that Count), Most significant change (ResultsinHealth, Netherlands) ter umetna inteligence na področju vrednotenja.

Organizator je posebej vesel, da bo konferenca poudarila različne vidike sinteze mnogih raznorodnih vhodnih informacij v konsistentne ugotovitve. Prvič zato, ker se SDE samo že 15 let ukvarja z razvojem metode za sintezno vrednotenje učinkov javnih politik in nas nič ne opogumlja bolj kot opažanje, da se zanimanje za sintezo v evalvaciji uveljavlja na tako širokem spektru pristopov. Drugi razlog za posebno veselje pa je dejstvo, da bo primerjava različnih pristopov spodbudila razpravo med udeleženci o podobnostih in razlikah med pristopi. Nikakor ne bomo iskalni najboljšega pristopa. Zanimali se bomo za to, kaj je kdaj bolj uporabno kot tudi kako se različni vidiki participativnega vrednotenja lahko dopolnjujejo.

Zadnji vsebinski sklop v programu konference je Okrogla miza. To je že tradicija na konferencah WBEN. Namen okrogle mize je spodbuditi pogovor udeležencev o perečih vprašanjih vrednotenja v regiji kot na primer o razvoju (ali odsotnosti razvoja) nacionalnih evalvacijskih sistemov. Na začetku okrogle mize bodo udeleženci predlagali teme pogovora, nato moderator teme grupira in udeleženci glasujejo o prednostnem vrstnem redu razprave po skupinskih temah.

Konferenca bo udeležencem ponudila tudi interaktivne vsebine, vključno s kvizom. V okviru ene predstavitve bo izvedena posebna anketa, katere rezultati bodo tudi predstavljeni. Vzporedno s konferenco bodo potekale medijske aktivnosti s poročili s konference, objavami na družabnih medijih (LinkedIn-WBEN, fb-SDE, spletna stran SDE) o čemer bodo udeleženci sproti obveščeni in bodo povabljeni k interakciji.

SRHB

Poštovane i poštovani,

Dopustite mi, molim vas, nekoliko uvodnih misli o konferenciji, kako smo je osmislili i što nam donosi.

Poziv za izlaganje na skupu objavljen je krajem februara 2023. godine i u glavnim je crtama pratio sadržaj poziva za radove na konferenciju u Zagrebu i Beogradu.

Vodeća tema konferencije je “Vrednovanje učinaka javnih politika – principi, metode i prakse”. Pozvani su radovi koji se bave sljedećim pitanjima:

 • Sustavna pitanja vrednovanja.
 • Teorija i praksa vrednovanja, uključujući metodologiju vrednovanja.
 • Aktivnosti međunarodne zajednice evaluatora.
 • Aktivnosti regionalne mreže.

Programski odbor prihvatio je više od 20 prijedloga za prezentaciju iz svih zemalja regije osim Crne Gore, te iz Poljske, Nizozemske i Belgije. Posebno bih zahvalio svim autorima iz zemalja koje nisu članice Mreže na vrlo kvalitetnim i zanimljivim prilozima koji će sigurno izazvati interes i živu raspravu među sudionicima.

Organizator je posebno pozvao dva učesnika. Jedno izlaganje  održat će prof. dr. Liljana Rihter s Fakulteta za socijalni rad Univerziteta u Ljubljani, koja teorijski i praktično poznaje evaluaciju učinka jer je autorica brojnih evaluacijskih studija iz područja socijalnog rada. Drugo izlaganje održat će prof. dr. Janja Hojnik s Pravnog fakulteta, koja je donedavno bila prorektorica za upravljanje kvalitetom na Univerzitetu u Mariboru te se posebno bavi evaluacijom istraživačkog rada.

Ostala odabrana izlaganja podijelio sam u dvije skupine: većina izlaganja odnosi se na metodološka pitanja, a manji dio na europska pitanja. Među potonjima bit će prezentirana saznanja stečena evaluacijama prostornog razvoja.

Izlaganja koja se bave metodološkom problematikom također se mogu podijeliti u dvije skupine. Prva uključuje predstavljanje dva prijedloga metodologija planiranja i evaluacije učinaka.

Druga i najveća skupina uključuje izlaganja na temu različitih metoda inkluzivne participativne evaluacije. Ove prezentacije, svaka sa svojom logikom, predlažu različite načine sinteze mišljenja mnogih sudionika u sažete evaluacijske poruke. Pet izlaganja zagovaraju sintezu kroz narativne pristupe, a jedno izlaganje kroz transkriptivnu analizu intervjua uz pomoć umjetne inteligencije. Predstavit će se pet alata za inkluzivnu participativnu evaluaciju utjecaja: Causal Mapping, SenseMaker (Voices That Count, Belgija/Slovenija), Outcome Harvesting (Voices That Count), Most significant change (ResultsinHealth, Netherlands) i umjetne inteligencije na području evaluacije.

Organizator je posebno zadovoljan što će konferencija naglasiti različite logičke pristupe evaluacijskoj sintezi. Prije svega zato što SDE već 15 godina razvija metodu sintezne evaluacije učinaka javnih politika, pa nas ništa ne ohrabruje više od opažanja da interes za sintezu u evaluaciji jača na tako širokom spektru pristupa. Dodatni razlog za posebno zadovoljstvo je činjenica da će usporedba različitih pristupa sintezi među sudionicima potaknuti raspravu. Nipošto nećemo tražiti najbolji pristup. Zanimat će nas koji pristup je primjenljiv u kojoj situaciji kao i kako se različiti aspekti participativne evaluacije mogu nadopunjavati.

Posljednja sadržajna cjelina u programu konferencije je Okrugli stol. To je već tradicija na WBEN konferencijama. Svrha okruglog stola je potaknuti raspravu među sudionicima o gorućim pitanjima evaluacije u regiji, kao što su razvoj (ili nedostatak razvoja) nacionalnih sustava evaluacije. Na početku okruglog stola sudionici će predložiti teme za raspravu, zatim moderator grupira teme, a sudionici glasaju o željenom redoslijedu rasprave po tematskim grupama.

Konferencija će sudionicima ponuditi i interaktivne sadržaje (kviz). U sklopu jedne prezentacije provest će se posebna anketa čiji će rezultati biti na konferenciji i prezentirani. Paralelno s konferencijom odvijat će se medijske aktivnosti uz izvješća s konferencije, najave na društvenim mrežama (LinkedIn-WBEN, fb-SDE, web stranica SDE), o čemu će sudionici biti obaviješteni u realnom vremenu i pozvani na interakciju.

Još jednom, uspješan rad.

ENG

Dear Conference Participants,

Please allow me some introductory thoughts about the conference, how we designed it and what it brings us.

The call for papers at the Conference was published at the end of February 2023 and in the main lines followed the content of the calls for conferences in Zagreb (2017) and Belgrade (2019).

The theme of the conference is “Evaluating the effects of public policies – principles, methods and practices”. Papers addressing the following questions were invited:

 • Systemic issues of evaluation,
 • Theory and practice of evaluation, including evaluation methodology,
 • International activities of evaluation communities and
 • Activities of the regional network.

The Program committee accepted more than 20 proposals for the presentation from all countries of the region except Montenegro, and from Poland, the Netherlands, Great Britain and the USA. I would especially like to thank all the authors from countries that are not members of the Regional Network for submitting very high-quality and interesting contributions, which will probably arouse interest and lively discussion among the participants.

The organizer invited two presentations to the conference. One will be given by prof. dr. Liljana Rihter from the Faculty of Social Work of the University of Ljubljana, who knows impact evaluation both theoretically and practically, as she is the author of numerous evaluation studies in the field of social work. The second invited lecture will be given by prof. dr. Janja Hojnik from the Faculty of Law, who until recently was vice-rector for quality at the University of Maribor and was particularly involved in the evaluation of research work.

I divide the presentations that await us into two groups: the majority of presentations relate to methodological issues, and a smaller part to European affairs. Among the latter will be presentations relating to a spatial development and territorial impact assessments.

Presentations dealing with methodological issues can also be divided into two groups. The first includes the presentation of two proposals for planning and impact evaluation methodologies.

The second and largest group includes a presentation on the five methods of inclusive participatory evaluation. These presentations, each with their own logic, suggest different ways of synthesizing the opinions of many participants into summary evaluation findings. Five presentations for synthesis with narrative approaches, one presentation through the transcriptional analysis of interviews with the help of Artificial Intelligence and one with the Most Significant Change (MSC) approach. Five tools for inclusive participatory impact evaluation will be presented: SenseMaker (Voices That Count, Belgium/Slovenia), Most significant change (ResultsinHealth, Netherlands), Outcome harvesting (Voices That Count) and AILYZE (MIT – Massachusetts Institute of Technology, USA).

The organizer is particularly pleased that the conference will emphasize various aspects of the synthesis of many diverse inputs into evaluation findings. First of all, because the Slovenian Evaluation Society has been developing a method for synthetic evaluation of the effects of public policies for 15 years alone, and nothing encourages us more than the observation that interest in synthesis in evaluation is gaining ground on such a wide spectrum of approaches. Another reason for particular delight is the fact that the comparison of different approaches will enable discussion among the participants about the similarities and differences between the approaches. By no means will we be looking for the best approach to evaluation synthesis. We will be interested in how different aspects of participatory evaluation can learn from each other and how they complement each other.

The last conference section is devoted to the Round Table. This is already a tradition at WBEN conferences. The purpose of the round table is to encourage the participants to discuss pressing evaluation issues in the region, such as the development (or lack of development) of national evaluation systems. At the beginning of the round table, participants will propose topics for discussion, then the moderator groups the topics and participants vote on the preferred order of discussion by group topic.

The conference will also offer interactive content to the participants. As part of one presentation, a quiz and a survey will be conducted, the results of both will also be presented. In parallel with the conference, media activities will take place with publishing news from the conference on social media (LinkedIn-WBEN, fb-SDE, web page SDE). The participants will be invited to interact about these news and between each other.

 

Oznake: , ,