Slovensko društvo evalvatorjev

Kardeljeva ploščad 17
c/o Inštitut za ekonomska raziskovanja
1000 Ljubljana

Datum pristopa:

PRISTOPNA IZJAVA
Spodaj podpisan/a


 

želim postati član/ica Slovenskega društva evalvatorjev kot (obkroži):
1. Posamična članica/član,
2. Kolektivni član.

Izjavljam, da sprejemam Ustanovno izjavo in Statut Slovenskega društva evalvatorjev.
Delovati želim delovati v komisiji (obkroži):
1. za kodeks in standarde,
2. za vrednotenje,
3. študijski komisiji.
O vlogi za članstvo najprej odločajo organi društva, ki o tem sprejmejo sklep.

Podpisnik/ca se obvezuje, da bom v 14 dnevih od prejema sklepa poravnal/a obveznosti iz naslova vpisnine in članarine.

PODPIS

 

 

Oznake: