Izhodišče urenja: Zdaj je že razvidno, da bomo enkrat lahko prvo polovico 21. stoletja opisali kot obdobje transformacijske meta krize stopnjujočih globalnih pretresov in visoke negotovosti. V teh razmerah je težko razumeti, kaj se sploh dogaja, podoba prihodnosti pa je že povsem zamegljena. Je v temeljni negotovosti sploh še mogoče razmišljati in delovati dolgoročno in strateško?

Strinjamo se s tistimi, ki trdijo, da je odgovor odvisen od načina razmišljanja. Za kompleksne razmere meta krize je potreben kompleksen način razmišljanja. Stacey izhaja iz analize prevladujoče miselnosti realizma in relativizma. Prva pravi, da obstaja ena celovita resnica o svetu, druga pa, da je resnic več, so enako pomembne in v jedru nezdružljive. Kompleksnih stvari ne moreta razložiti, ker jih obravnavata s skrajnih izhodišč – bodisi reda ali nereda.  Kompleksnost pa je za Staceya sredinska kategorija med redom in neredom in med gotovostjo in negotovostjo. Sredinski koncept lahko razumemo le sredinsko. To pa nikakor ne pomeni z gnilimi kompromisi, še manj z resigniranim odrekanjem celostnim ambicijam, ampak evalvacijsko. Prav to! V negotovosti le z vrednotenjem lahko poiščemo območje sredine in v njem najdemo območje z največjim presekom oziroma sinergijami med čim bolj različnimi dejavniki tega kar razumemo kot pozitivne spremembe.

Vprašanje je, kako to doseči brez opuščanja vsega kar že znamo, brez resnih izgub in žrtev prehoda na nove temelje. To je mogoče, a le zato, ker sredinsko razumevanje ne zahteva toliko sprememb v stvareh (ustanovah, postopkih) kot najprej v glavah in v razumevanju sebe v starem svetu in v luči tistega, kar šele prihaja.

Urjenje udeležencem omogoči, da se teoretično in praktično izurijo v uporabi povsem nove in globalno izvirne metodologije za sredinsko vrednotenje in programiranje kompleksnih zadev. Metodologija je bila v zadnjih 15 letih že večkrat uporabljena v projektih za naročnike v Sloveniji (ministrstva, razvojne agencije, podjetja) in v svetu (EU – Obzorje 2020, Svet Evrope, Agencija ZN za prenos tehnologije).

Zagotavljamo, da je razvita rešitev po namenu in okvirnem pristopu povsem skladna s smerjo razvoja predmetnih orodij v EU.

Ciljne skupine:  

 • Pripravljavci strateških odločitev in tisti, ki vrednotijo njihove vplive.
 • Sodelujoči pri vodenju strateških družbenih procesov, ustanov.
 • Postdiplomski, postdoktorski študenti in raziskovalci na predmetnih področjih.
 • Inovatorji, ustvarjalci, spodbujevalci družbenih sprememb v neformalnem sektorju.
 • ‘Sredinski agenti’, torej tisti, ki:
  • usklajujejo interese,
  • povezujejo med nepovezanimi,
  • posredujejo med nesoglasji in
  • premoščajo nasprotne bregove s kultiviranjem območja sredine kot območja  sodelovanja, komuniciranja, doseganja sinergij.

Reference avtorja programa urjenja:

 • Model, ki je podlaga programa je bil mednarodni strokovni javnosti prvič predstavljen leta 2011 (Radej) v članku, ki je bil doslej večkrat citiran v pregledih tematske literature. Predstavitev modela je prevedena v več tujih jezikov.
 • Slovenska knjiga, v kateri je model prvič predstavljen, je bila izbrana za enega znanstvenih dosežkov leta 2011 s strani Agencije RS za raziskovalno dejavnost. Prejela pa je tudi znak Univerze Maribor »Out of the box« (2012) za knjigo »Kompleksna družba v radikalni sredini« (z M. Macur, M. Golobič). Ljubljana: BF/OKA, 2012).
 • Recenzent angleške knjige, ki je nedavno izšla pri založbi Vernon Press, je knjigo ocenil za prelomno delo na svojem področju. Dr. Janez Potočnik, član Rimskega kluba jo vidi kot uporaben pripomoček za sproščanje ogromnega sodelovalnega potenciala v sodobnih družbah.

Program (možne so manjše spremembe):

 • KAKO RAZMIŠLJAMO? Doslej nam dolgo časa ni bilo treba razmišljati o tem, kako razmišljamo? V prevratnih razmerah to postane ključnega pomena.
 • MATRIKA 3 NAČINOV RAZMIŠLJANJA (STACEY): realizem, relativizem, kompleksnost
 • 4 NAČINI STRATEŠKIH IZBIR: Analitični, Sistemski, Participativni, Kompleksni
 • KOMPLEKSNO OBLIKOVANJE STRATEŠKIH ODLOČITEV:
  • Nesredinska kompleksnost
  • Sredinska kompleksnost
  • Tri kategorije resničnosti (Charles S. Peirce): ‘prvost’, ‘drugost’ in ‘tretjost’
  • Strateg – Sredinski agent – Evalvator
  • Povzetek ugotovitev
 • PONAVLAJNJE IN PREVERJANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA
  • Ponavljanje (kompleksno, sredinsko, evalvacijsko)
 • PRAKTIČNI DEL URJENJA
  • Ocenjevanje vplivov strateških odločitev (načini ocenjevanja, seštevanja in opredelitev merskih lestvic)
  • Primer vrednotenja vplivov razvojnega programa na trajnostni razvoj regije
  • Primer vrednotenja vplivov sektorskega programa na prostorsko kohezijo v Sloveniji
  • Določanje razvojnih prioritet – primer
 • PONAVLJANJE IN PREVERJANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA
  • Konstrukcija sredinske matrike na skupnem primeru (delo po skupinah)
  • Konstrukcija Vennovega diagrama na lastnem primeru (delo po skupinah)
 • INDIVIDUALNO DELO Z MENTORJEM ALI SVETOVALCEM (4 ure v treh mesecih po zaključku urjenja).

Po zaključku urjenja udeležencem omogočamo brezplačno vključitev v mednarodno skupnost, ki se zanima za upravljanje kompleksnih zadev (LinkedIn skupina Complex Public Gvernance, katere lastnik in urednik je avtor programa tega urjenja).

Udeleženci urjenja prejmejo:

 • Prosojnice.
 • Kavo.
 • Knjigo »Kompleksna družba v radikalni sredini (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; Radej, Golobič, Macur, 2011).
 • Delovni zvezek SDE št. 1/2021 »Strateško delovanje v temeljni negotovosti«.
 • Po zaključku udeleženci prejmejo potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Trajanje urjenja: 16 ur.

Izvedba v prostorih Fakultete za varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana, Predavalnica 6/II nadstropje.

Kotizacija in Popusti: Glej Prijavnico

Na vsakem urjenju bo eno mesto rezervirano za gratis udeleženca na povabilo SDE (predvsem člani nepridobitnih organizacij, še zlasti, če delujejo volontersko, samozaposleni ali brezposelni).  

Če zdravstvene razmere v državi ne bodo dopuščale izvedbe v živo, bo urjenje izpeljano spletno z osebnimi konzultacijami ali po dogovoru.

Program urjenja je lastninsko zaščiten po standardu Creative Commons (Ustvarjalna gmajna, dovoljena je brezplačna uporaba za nekomercialne namene pod pogojem, da je kot vir naveden avtor programa (Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev, 2021). 

=======================PREDPRIJAVE=============================

1. Ime Priimek udeleženca/ke urjenja, Ustanova (ime, naslov, če bo ustanova plačnik kotizacije):

______________________________________________________________________________

2. Elektronski naslov & Telefon udeleženca/ke:

______________________________________________________________________________

3. Davčna številka vplačnika kotizacije: ___________________________________

3.1 Je vplačnik kotizacije zavezanec za DDV? Da / Ne

Kotizacija: 400€. Popusti:

 • 320€ za zgodnje prijave (do 28. IV 2021; podaljšano do 25. V).
 • 290€/osebo za skupno prijavo 2 oseb.
 • 270€/osebo za skupno prijavo vsaj 3 ali več oseb.
 • Za prijavo skupin nad 5 oseb – po dogovoru.

Kotizacija se vplača v enkratnem znesku na račun avtorja programa.  

Udeleženci na koncu prejmejo potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

V primeru večjega števila prijav bo urjenje ponovljeno v roku 7 dni ali po dogovoru s prijavljenimi.

Del prihodkov urjenja je namenjen za financiranje izvajanja programa dela Slovenskega društva evalvatorjev.

Splošni pogoji: http://www.sdeval.si/Strukturni-skladi-EU-2014-2020-FAQ/Splosni-pogoji-poslovanja-in-udelezbe-na-SDE-usposabljanjih.html

Datum predprijave: _________________________________________________________

Podpis prijavljene/ih oseb: __________________________________________________

______________________________________________________________________________

Izpolnjeno prijavnico poslati po e-pošti na info@sdeval.si. Informacije: info@sdeval.si. Program je zaščiten po standardu Creative Commons (Ustvarjalna gmajna, brezplačna uporaba za nekomercialne namene pod pogojem, da je kot vir naveden avtor programa (Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev).  

 

Oznake: