MZZ smo poslali spodnje pismo glede nesprejemljivega razpisa za strateško partnerstvo pri vrednotenju projektov mednarodne razvojne pomoči, na katero MZZ ni odgovoril. Pismo smo posredovali Kabinetu Predsednika Vlade.

Spoštovani!

Pišemo vam v povezavi z nedavno objavljenim JR za strateško partnerstvo na področju evalvacij Mednarodnega razvojnega sodelovanja 2019-2024. Kolegi poklicni evalvatorji kot tudi člani Slovenskega društva evalvatorjev so nas opozorili na vaš JR, ki po pregledu razpisne dokumentacije res zbuja resne dvome v strokovno ustrezno pripravo kriterijev izbire in v nepristranskost izbirnih pogojev, ki po naši oceni vsekakor presegajo nalogo varovanja legitimnih interesov Naročnika:

  1. Dvomi v strokovnost:

– Obrazec za ocenjevanje (Excel datoteka) vsebuje dve očitni napaki, ki jih Naročnik na naš poziv sicer naknadno prizna na svojih spletnih straneh (Merilo 1 in Merilo 3). Zaradi napake bo v praksi ocenjevanje prijav uporabljeno drugačno od formalno določenega, kar je samo po sebi slabo z legalnega stališča, lahko pa hipotetično pri tesnem rezultatu ocenjevanja konkurenčnih projektov celo neposredno vpliva na izbiro izvajalca.

– S tem se samo ponavlja pravno nesprejemljivo odstopanje načina izvedbe vrednotenja od formalnega postopka, ki ga prvotno zahteva JR. Nanj smo opozorili na primeru vrednotenja za Črno goro (l. 2017), Takrat je predstavnica MZZ na predstavitvi rezultatov študije izjavila, da so v izvedbi zavestno odstopili od zahtev JR po uveljavitvi evalvacijskih standardov OECD, kljub temu, da je uveljavljanje teh standardov MZZ uporabil kot izključevalni kriterij pri izbiri izvajalca. To je po naši oceni pravno nesprejemljiva praksa. Predlog našega Društva, da je težavo mogoče rešiti tako, da se zahteva vrednotenje MRP po evalvacijskih standardih, ki so ‘združljivi s standardi OECD‘ je bil ponovno prezrt in nevarnost ponovitve predhodne izkušnje ni preprečena. Zato vas o tem tokrat obveščamo v naprej.

– Odgovori MZZ na vprašanja potencialnih prijaviteljev na spletni strani MZZ so napačni: mešanje statusa zasebnika s statusom s.p., seznam evalvacij v višini 200 tisoč evrov Sloveniji – med njimi so naštete evalvacije, ki tega pogoja niso izpolnjevale niti 50% – MZZ jih navaja brez preverjanja, kot samo priznava (!). To se nam zdi škandalozno neresno, takšne arogance še nismo doživeli.

– MZZ daje odgovore na vprašanja potencialnih prijaviteljev, ki so prispela po roku določenem za zbiranje pripomb od deležnikov, ki sploh niso kandidati za izvajalce (naše Društvo). MZZ torej povsem mirno krši celo svoja lastna pravila. MZZ tudi povsem sproščeno meša prijavitelje na razpise s civilno družbo ter poslovne interese z javnimi interesi.

  1. Dvomi v nepristranost:

– izbirni kriteriji očitno dajo prednost velikim izvajalcem. Čeprav JR zahteva izvedbo 5 letno ločenih vrednotenj za 30 tisoč €, v kriterijih izbire izvajalca MZZ zahteva:

* reference v višini 200 tisoč €,

* letni promet milijon € in

* daje prednost izvajalcem s več kot 5 zaposlenimi. V resnici pa tako majhne projekte evalvator zlahka opravi sam ali v majhni ekipi (JR dejansko zahteva le dva). zato so zahteve po velikih referencah po našem mnenju neutemeljene in nesorazmerne svoji funkciji zato zbujajo dvom.

– JR ne dopušča prijave kvalificiranim evalvatorjem s statusom kulturnega delavca ali ‘svobodnjaka’ (npr. avtorske pogodbe ali davčna samoprijava), ki so legalen status po ZJN. V primerjavi z ZJN so pogoji v obravnavanem razpisu MZZ izrazito diskriminatorni, saj omejujejo dostop kakovostnim domačim izvajalcem (ne zgolj s.p. kot si to Naročnik povsem narobe predstavlja v odgovoru na spletni strani razpisa…) in s tem razvoj avtohtonega sektorja vrednotenja učinkov politik v Sloveniji, kjer svobodni izvajalci in izvajalke predstavljajo ključno pomembno skupino. MZZ za financiranje evalvacij uporablja javna sredstva, zato moramo zahtevati, da ne deluje v prid ene skupine izvajalcev na način, ki ni skladen z osnovnimi standardi svobodne tržne izbire, ki veljajo v Sloveniji in jih morajo Vladne ustanove pri svojem delovanju spoštovati.

– JR za svojo podlago ni vzel Zakona o javnih naročilih – pravnih argumentov za to ne vidimo, po našem vedenju je uporaba ZJN za MZZ tudi v tem primeru obvezna.

– JR uporablja več deset kriterijev izbire (sprejemljivosti, kakovosti). A samo za enega izmed njih je dovoljena izjema in sicer za tiste, ki jim je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN (Excel, datoteka, Razlogi za izključitev, vrstica 11, merilo 5.1.2). JR torej ne dovoljuje izjem za kriterije izbire, ki se tičejo velikosti izvajalcev ali finančnih zahtev za reference, ki so kot rečeno pomembne za razvoj avtohtone evalvacijske prakse v Sloveniji (reference na ravni 30 ne 200 tisoč €), ampak eksplicitno dovoli le eno izjemo in to za obsojene za kriminalna  dejanja? To se nam zdi čudna izjema, ki kliče po takojšnji ponovni proučitvi in pojasnilu MZZ, če res odraža njegovo siceršnjo politiko.

-Veliko razhajanje med propozicijami JR in ocenjevalnimi merili v Excel razpredelnici – kjer se uporabljajo merila, ki nimajo pokritja v kriterijih oziroma njihovo uporabo neutemeljeno zaostri.

SDE si je v zadnjih letih aktivno prizadevalo podpreti snovanje evalvacijskega sistema na MZZ. Danes ocenjujemo, da ste razvili evalvacijski sektor, ki ni več verodostojen sogovornik pri omenjenih zadevah  (ne merimo na nikogar osebno, na problem gledamo sistemsko). Zato pričakujemo, da boste na naš dopis pripravili odgovor na ravni Generalnega sekretariata MZZ, direktorja/ice ustreznega Direktorata ali ustrezno.

Glede na preventivnost teh pobud se nam zdi utemeljeno pričakovati, da boste odgovorili pred koncem izteka roka za oddajo prijav na omenjeni razpis, ko je še mogoče delovati preventivno v prid splošnim javnim interesom, standardom vrednotenja učinkov (projektov, programov in politik) ter neposredno v prid sistema mednarodne razvojne pomoči v Sloveniji. Zaradi nakopičenih slabih izkušenj v preteklih letih bomo tokrat morali vztrajati, da se problematika, če ne sproži resnih ukrepov znotraj MZZ, končno celoviteje (tudi primer iz l. 2017!) predstavi pristojnim službam na ravni Vlade RS in strokovni evalvacijski javnosti kot primer slabe izvedbe dobrih namenov in zamisli.

Na koncu moramo poudarit izrecno nezadovoljstvo s pozivom MZZ, da diseminiramo JR zainteresiranim članom, saj naša ciljna publika nikakor ne ustreza skupni izvajalcev, na katero cilja JR MZZ. SDE po svojih programskih usmeritvah ne podpira nekorektnih evalvacijskih praks, ampak nasprotno, želi na takšne prakse opozarjati in po svojih omejenih močeh iskati rešitve zanje.

 

Oznake: