Hrvatska evaluatorska mreža – HEM (Ekonomski institut, Zagreb) i Slovensko društvo evalvatorjev – SDE, članovi Mreže evaluatora zapadnog Balkana (WBEN), i ERSA – Hrvatska sekcija organiziraju 7.-9.XII.2016. godine u Zagrebu 2. Regionalni trening evaluatora:

„EVALUACIJA PROJEKTA, PROGRAMA I JAVNIH POLITIKA – MEĐUNARODNA METODOLOŠKA ZNANJA I PRAKTIČNA ISKUSTVA IZ REGIJE“

1.Kratak opis, svrha i cilj treninga:

Evaluacija odnosno vrednovanje predstavlja ključnu fazu u okviru životnog ciklusa javnih politika, programa i projekata. Za procjenu postignuća ciljeva i njihovih učinaka tijekom provedbe i nakon provedbe programa ili projekta koriste se odgovarajuće kvantitativne i kvalitativne analitičke metode. U okviru ekonomskih i organizacijskih znanosti razvijene su analitičke metode koje se sve više koriste u politološkom i upravnom kontekstu. Ovo je drugi regionalni trening evaluatora na području regije Zapadnog Balkana. Naglasak ovog treninga biti će na evaluaciji projekata i programa. Programom će se omogućiti prijenos teorijskih spoznaja iz svijeta i praktičnih iskustava iz regije vezanih uz izgradnju i vođenje sustava praćenja i vrednovanja (tj. monitoring i evaluacija – M&E), provedbu postupaka prethodne procjene/ vrednovanja/evaluacije (engl. appraisal, assessment, ex-ante evaluation), tijekom provedbe (interim) projekata i programa, te nakon provedbe projekata i programa (ex-post). Regionalni okvir treninga polaznicima nudi znanja i vještine koje će biti najrelevantnije u njihovom praktičkom radu u državama u kojima žive kao i u regiji. Upravo zbog toga interaktivne metode rada i praktički rad imaju važno mjesto u programu treninga. Fokusiranjem programa osigurana je viša efikasnost treninga što polaznicima doprinosi izgradnji osnovnih kompetencija evaluatora.

Svrha ovog treninga je omogućiti višu razina razumijevanja te razmjenu osnovnog znanja među ključnim dionicima koji sudjeluju u evaluacijskim postupcima, tj. odgovornima za M&E odnosno naručiteljima i korisnicima evaluacija, te izrađivačima evaluacija. Cilj treninga je upoznati i prenijeti znanje o temeljnim evaluacijskim metodama i praksama. Nastojat će se na što jednostavniji način prezentirati teorijski koncepti uz primjenu primjera iz prakse. Kao ishod treninga očekuje se da će stečeno znanje polaznicima omogućiti kompetentno uključivanje u evaluacijske studije u ulozi izvođača zadataka voditelja studije ili nosioca pojedinih modula evaluacije.

Trening će polaznicima pružati i znanje o novostima koje donosi najnovija peta generacija evaluacija (Guba-Lincoln; Vedung), koje su već integrirane u instrumente provođenja održivog razvoja, Strukturne politike EU i razvojnog modela ‘Pametnog, održivog i uključivog rasta’ na kojem se temelji Strategija EU 2020. Rast je pametan u smislu, da horizontalno povezuje kompetitivne  aspekte javnog dobra – na primjer privredni rast i očuvanje okoliša. Instrumenti pametnog rasta su ‘pametna specijalizacija’, ‘CLLD – Community Led Local Development’ (za razvoj, koji vodi sama lokalna zajednica) i ‘ITI – Integrated Territorial Investment’ (tj. ITU mehanizam za integrirana teritorijalna ulaganja za razvoj gradova i regija). Instrumenti pametnog rasta koji uključuju horizontalnu dimenziju (regionalnu ili međusektorsku) su od iznimne važnosti naročito za sve nejake sektore (malo zaposlenih, jednostavne upravne strukture, mali proračuni) kao na primjer očuvanje kulturne baštine, zaštita prirode, preventivno zdravlje, meke inovacije (organizacijske, upravne…), lokalni razvoj, socijalna ekonomija, interesi manjina i marginalnih skupina, rodna jednakost i druge. Navedeno podržava i vrlo prisutna zajednica međunarodnih razvojnih organizacija u regiji, te će se tijekom treninga raspravljati specifičnosti evaluacije projekata koji se provode u okviru programa razvojne pomoći različitih međunarodnih organizacija.

METODE RADA

Način rada: Predviđena je kombinacija uvodnih predavanja, prezentacija primjera iz prakse, diskusije tijekom predavanja, razrada tema kroz fokus grupe i praktične vježbe/rad u grupama. Trening je podijeljen na tri bloka u tri dana. Svaki dan se sastoji od uvodnog teorijskog/metodološkog dijela, diskusije i pojašnjenja sadržaja, prezentacije primjera iz prakse i praktičnog rada odnosno vježbe.

 • Prvi dan (Uvod u evaluaciju)

Metodološki dio: Kreće s prezentacijama posvećenim uvodu u evaluaciju, teorijske osnove, interventna logika i stvaranju osnove zajedničkog razumijevanja temeljnih pojmova, principa, logike, metoda i predmeta evaluacije. Pojasnit će se odnos između praćenja/monitoringa i vrednovanja/evaluacije. Naglasak je na praksi i stvarnim iskustvima i potrebama polaznika. Dat će se pregled različitih pristupa i smjernica evaluaciji (EU, UN, WB, OECD i sl.) i raspraviti razlike u pristupima i pojmovima.

Praktični dio – Vježba će imati fokus na procjeni projektnog prijedloga i primjeni temeljnih evaluacijskih kriterija. Polaznici se dijele u 2-3 grupe i rade na unaprijed pripremljenom primjeru projektnog prijedloga (assessment/appraisal). Prezentiraju rezultate rada u grupama.

Društveni dio – šetnja gradom i zajedničko piće (http://www.adventzagreb.hr/en/).

 • Drugi dan (Indikatori i evaluacijske metode)

Metodološki dio: Predstavit će se različite evaluacijske metode i pristupi koji se u praksi najčešće koriste (npr. ankete, intervjui, fokus grupe). Zatim će se predstaviti teorija promjena i interventna logika koja se koristi kod evaluacije mjera, programa i politika. Za evaluaciju je važan i razvoj monitoring sustava kroz pokazatelje/indikatore (output, outcome, impact), pa će se metodološki uvesti i kasnije praktično raditi na razvoju indikatora. Predstavit će se osnove evaluacijskog plana.

Primjeri iz prakse: Prezentirat će se praktično iskustvo vođenja M&E sustava na razini programa (npr. TACSO, regionalna razvojna agencija) i prezentacija primjera ex-ante evaluacije programa.

Praktični dio – Vježba priprema pitanja za anketu i intervju za evaluaciju programa. Vježba razvoja indikatora na razini programa. Vježba evaluacije SWOT analize.

Društveni dio – zajednička svečana večera i piće u npr. blues/jazz clubu.

 • Treći dan (Ex-post evaluacija i diseminacija rezultata evaluacije)

Metodološki dio: Prezentacija o diseminaciji rezultata evaluacije.

Primjeri iz prakse: Prezentacija primjera iz prakse – ex-ante evaluacija regionalnih razvojnih dokumenata. Prezentacija ex-post evaluacije programa (ESF, Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada).

Praktični dio: Vježba „brainstorming“ evaluacijskih tema za daljnju diskusiju u fokus grupama – identifikacija 2-3 teme, rad u grupama- preporuke za buduće treninge, 2. WBEN konferenciju.

Završetak treninga: evaluacija polaznika i uručivanje certifikata.

Polaznici će primiti fotokopije slajdova radi lakšeg praćenja predavanja. Dobit će pregled najvažnije literature za daljnji samostalni rad, te pisane upute i obrasce za vježbe. Program predviđa širenje i produbljivanje znanja i razumijevanja evaluacije kako bi se omogućila kvalitetnija primjena u vođenju, provedbi i korištenju rezultata evaluacija. U okviru svakog teorijskog/metodološkog predavanja vodit će se diskusija između trenera i sudionika treninga radi pojašnjenja ključnih pojmova, ideja i pristupa te omogućavanja da sudionici lakše i bolje povežu već postojeća vlastita znanja sa novim znanjima i spoznajama u području evaluacije projekata i programa. Program će osigurati i posebne društvene aktivnosti kako bi se polaznici mogli bolje upoznati s kolegama evaluatorima. Poslije završetka treninga, polaznicima će biti dana mogućnost uključivanja u regionalni forum evaluatora (LinkedIn), gdje mogu naći ili objaviti važne informacije s područja evaluacije u regiji, izmjenjivati mišljenje, tražiti partnere za projekte. Na kraju će polaznici evaluirati trening, a obrađeni rezultati biti će poslani polaznicima i javno objavljeni. Polaznici će po završetku treninga primiti Certifikat o osposobljenosti za provedbu evaluacija izdanu od organizatora HEM (EIZ) i SDE, članova WBEN mreže.

PROGRAM

1.      DAN

Vrijeme

Tema

Trener/predavač

09:00-09:45

Otvaranje treninga (Uvod u trening)

Kratak opis: pozdrav, upoznavanje polaznika i trenera s brainstormingom iskustava u evaluaciji i očekivanja od treninga, predstavljanje ciljeva, sadržaja programa i načina rada

Marijana Sumpor i Bojan Radej

09:45-10:30

Evaluacije u presjeku znanja i vrijednosti (teorija)

Kratak opis: Evaluacija nije znanost  nego instrument upravljanja javnim dobrom. Istina vs. Pravda vs. Javno dobro. Benthamov maksimizacijski imperativ. Komenzurabilne vs inkomenzurabilne vrijednosti. Teorem nemogućnosti Arrowa. Koncept kompleksnosti javnog upravljanja (sinteza mikro-makro, određivanje prioriteta, usklađivanje interesa). Neutralnost evaluatora.

Bojan Radej

10:30-11:00

Pauza za kavu

11:00-11:45

Osnove evaluacije (metodologija)

Kratak opis: Svrha, cilj i utjecaj evaluacije, očekivane prednosti evaluacije; životni ciklus politika, programa i projekata; logički okvir. Pregled i rasprava o različitim pristupima evaluaciji (smjernice EU, UN, WB, OECD i sl.).

Marijana Sumpor

11:45-12:30

Upravljanje evaluacijskim procesom (metodologija)

Kratak opis: Evaluacijska pitanja i kriteriji, utvrđivanje potrebnih resursa za provedbu evaluacija, opis posla, upravljanje procesom evaluacije.

Marijana Sumpor

12:30-13:30

Pauza za ručak (catering)

13:30-14:30

Primjer iz prakse – Priprema i evaluacija SME grant shema

Kratak opis: Gost predavač predstavit će iskustva u pripremi i evaluaciji grant shema za razvoj SME u okviru ESI fondova.

Sanja Fišer, Sanja Mudrić Rešetar, Vladimir Kramarić – MINPO

14:30-15:00

Vježba evaluacije projekata

Kratak opis: Uvod u evaluaciju projekata, predstavljanje evaluacijskog obrasca i pojašnjenje kriterija. Nakon uvodnih uputa trenera, sudionici se dijele u 2-3 grupe i rade na primjeru projektnog prijedloga (assessment/appraisal).

Marijana Sumpor

15:00-15:30

Pauza za kavu

15:30-16:15

Vježba evaluacije projekata – nastavak

Kratak opis: Sudionici u grupama nastavljaju raditi na svojim primjerima i zajednički popunjavaju formular za ocjenu projekata prema evaluacijskim kriterijima.

Marijana Sumpor/ Bojan Radej

16:15-17:00

Prezentacije grupnog rada i diskusija

Kratak opis: Predstavnici grupa prezentiraju rezultate ocjene i treneri komentiraju rad grupa i vode diskusiju

Marijana Sumpor/ Bojan Radej

2.      DAN

Vrijeme

Tema

Trener/predavač

09:00-09:45

Teorija promjena i interventna logika (metodologija)

Kratak opis: Pojam – mehanizam koji pretvara aktivnosti u učinke? Alternativne teorije promjena. Značaj za usklađenost između strateške i akcijske razine projekta/programa. Novi koncepti EU: ‘Pametan rast’ i njegova teorija promjena.

Bojan Radej

09:45-10:30

Vrste i modeli evaluacije programa (metodologija)

Kratak opis: Uvodno o kvalitativnim modelima evaluacije kao što su ispitivanje korisnika putem anketnih upitnika, studije slučaja, analiza troškova i koristi, delphi metoda, ekspertni paneli, fokus grupe, intervjui, multikriterijalna analiza, opservacijske tehnike, SWOT analiza, i sl.

Marijana Sumpor

10:30-11:00

Pauza za kavu

 

11:00-11:45

Vježba izrada anketnog upitnika i provedba intervjua

Kratak opis: nakon kratke metodološke prezentacije, sudionici biti upućeni u primjer koji će poslužiti kao podloga za vježbu – sudionici se dijele u 2 grupe (moguća daljnja podjela na manje podgrupe 2-3 sudionika) – polaznici ocjenjuju anketni upitnik za evaluaciju programa; polaznici ocjenjuju pitanja za intervjue dionika/stakeholdera. (5 min metodološki uvod, ocjena ankete 30 min, 10 min diskusija)

Marijana Sumpor/ Bojan Radej

11:45-12:30

Primjer iz prakse – M&E sustav provedbe programa u području organizacija civilnog društva

Kratak opis: Gost predavač predstavit će iskustva u vođenju M&E sustava i evaluacijskim studijama.

Jasna Đorđević

12:30-13:30

Pauza za ručak (catering)

 

13:30-14:15

Primjer iz prakse – M&E sustav provedbe programa u području organizacija civilnog društva

Kratak opis: Gost predavač predstavit će iskustva u vođenju M&E sustava i evaluacijskim studijama.

Aida Bagić, MZOS

14:15-15:00

Vježba razvoja indikatora na razini programa

Kratak opis: Sudionici će se podijeliti u 3 grupe i evaluirati indikatore za sve razine interventne logike za primjer programa. (30 min priprema, 15 grupna diskusija)

Marijana Sumpor/ Bojan Radej

15:00-15:30

Pauza za kavu

 

15:30-16:15

Primjer iz prakse – ex-ante evaluacija lokalnih/regionalnih razvojnih programa

Kratak opis: Gost predavač predstavit će iskustva u procesu ex-ante evaluacije regionalne razvojne strategije.

Nenad Starc

16:15-17:00

Vježba evaluacije SWOT analize

Kratak opis: Sudionici će se podijeliti u 3 grupe i evaluirati SWOT analizu za primjer programa. (30 min priprema, 15 grupna diskusija)

Nenad Starc/ Marijana Sumpor

 

3.      DAN

Vrijeme

Tema

Trener/predavač

09:00-09:45

Evaluacije 5. Generacije (metodologija)

Kratak opis: Prezentirat će se temeljne spoznaje evaluacije 5. generacije. Pored klasične vertikalne evaluacije (aktivnost-utjecaj) uvodi se i horizontalna evaluacija indirektnih utjecaja, sinergija aktivnosti ili utjecaja. Evaluacija održivog razvoja, teritorijalne kohezije, rodne jednakosti, tehnoloških promjena, inovacija, i sl. Primjeri evaluacije sinergije učinaka.

Bojan Radej

09:45-10:30

Praktična provedba evaluacijske studije (metodologija)

Kratak opis: Faze evaluacije: početna (inception report), tijekom provedbe (intermediate), i konačna (final report) – profesionalni standardi i iskustva. Ključne evaluacijske metode: pregled literature, analiza rezultata praćenja (monitoringa), analiza statističkih podataka, ankete i intervjuji, sinteza saznanja i preporuke. Prezentirat će se primjeri evaluacijskih planova.

Bojan Radej

10:30-11:00

Pauza za kavu

 

11:00-11:45

Primjer iz prakse – Primjer ex-post evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja

Kratak opis: Gost predavač predstavit će iskustva u vođenju evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja

Predrag Bejaković, IJF

11:45-12:30

Primjer iz prakse – Primjer ex-post evaluacije projekata i programa

Kratak opis: Gost predavač predstavit će iskustva u evaluaciji projekata i programa u okviru ESF

Maja Horvat, MAP-Savjetovanja

12:30-13:30

Pauza za ručak (catering)

 

13:30-14:00

Diseminacija rezultata evaluacije

Kratak opis: Preporuke za bolju komunikaciju i diseminaciju evaluacijskih rezultata, rasprava o iskustvima i prezentacija primjera publikacija.

Marijana Sumpor

14:00-15:00

Vježba „brainstorming“ važnih evaluacijskih tema

Kratak opis: Treneri zajedno sa sudionicima provode „brainstorming“ ključnih evaluacijskih tema za daljnju diskusiju u fokus grupama – identifikacija 2-3 teme

Marijana Sumpor/

Bojan Radej

15:00-15:30

Pauza za kavu

 

15:30-16:00

Vježba tematske fokus grupe

Kratak opis: Sudionici pripremaju i prezentiraju preporuke za buduće treninge i važne teme 2. WBEN konferenciju.

Bojan Radej/

Marijana Sumpor

16:00-16:30

Završetak treninga i dodjela potvrda

Kratak opis: Nakon zaključka treninga i kratke diskusije o ispunjenju očekivanja, sudionici će evaluirati trening, uručit će se potvrde o sudjelovanju.

Marijana Sumpor/

Bojan Radej

PRIJAVA I VAŽNE INFORMACIJE

Mjesto treninga:  Ekonomski institut, Zagreb; Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, Hrvatska. www.eizg.hr

Datum i vrijeme: srijeda, 7.12. – petak 9.12.2016., 9:00-17:00 sati

Ciljna publika: Postojeći ili budući evaluatori i programeri/planeri koji se bave projektima, programima i javnim politika, voditelji projekata u javnom i privatnom sektoru i organizacijama civilnog društva/nevladin sektor na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Eksperti uključeni u realizaciju europskih instrumenta 2014.-2020. i drugih programa međunarodne razvojne pomoći. Ciljna regija: Si, Cro, BiH, Srb, Mak, CG, Kosovo. Za osobe s početnim iskustvom u evaluacijama (do 3 godine) i za srednji nivo (do 5 godina iskustva). Polaznici će po završetku treninga primiti Certifikat o osposobljenosti za provedbu evaluacija s opisom programa po modulima koji su završili.

Jezik: Jezici regije Zapadnog Balkana (Hrvatski / Srpski/ Bosanski), iznimno Engleski.

Kotizacija: Uključuje kavu, vodu, sokove, ručak, zajednička večera, materijali

 • Rana registracija – uplata kotizacije do 14.11.2016. 3000 kuna (ili 400 eura)/osobi
 • Registracija nakon 15.11.2016. 3800 kuna (ili 500 eura)/osobi

Za grupne prijave (3 ili više) odobrava se popust od 10%.

Za mlade evaluatore (početnike) odobravamo besplatno sudjelovanje za dva polaznika. Uz prijavu polaznik prilaže motivacijsko pismo i kratak životopis. Polaznik sam snosi troškove smještaja i puta. Prijavu treba dostaviti do 14.11.2016.

U slučaju više od 25 prijava prednost imaju oni koji su se ranije formalno prijavili.

Organizator se odriče 40€ kotizacije po osobi u korist evaluacijskih zajednica iz regije Zapadnog Balkana za njihov razvoj, koje će prijaviti polaznike na trening. Trening se izvodi neprofitno, prihodi će biti namijenjeni razvoju evaluacijskih zajednica u regiji Zapadnog Balkana naročito za projekte edukacije i profesionalizacije evaluatora.

Organizatori: Hrvatska evaluatorska mreža, HEM (dr. sc. Marijana Sumpor, EIZ tel: +385 (0)1 236 22 00, msumpor@eizg.hr), Slovensko društvo evalvatorjev, SDE (mag. Bojan Radej, mob: +386 (0)41 38 28 27, bradej@gmail.com) i ERSA – Hrvatska sekcija (dr. sc. Irena Đokić, idokic@eizg.hr).

Organizator si pridržava pravo manjih promjena programa.

Smještaj: Polaznici organiziraju samostalno i nije uključen u kotizaciju.

Preporuke za smještaj u centru Zagrebu:

Hotel Dubrovnik – 4* https://hotel-dubrovnik.hr/

Art Hotel Like – 3* http://www.arthotellike.hr/hr/

Hotel Jadran – 3* http://www.hotel-jadran.com.hr/

Hotel Maksimir – 3* http://www.hotel-maksimir.hr/

REFERENCE KLJUČNIH IZVOĐAČA

Nositelji i ključni izvođači programa jesu dr. sc. Marijana Sumpor (koordinatorica Hrvatske evaluatorske mreže – HEM), Ekonomski institut, Zagreb (EIZ) i mag. Bojan Radej (tajnik Slovenskog društva evalvatorjev – SDE). ERSA – European Regional Science Association Hrvatska sekcija suorganizator je ovog treninga.

Dr. sc. Marijana Sumpor, EIZ – ima preko 20 godina radnog iskustva, a od 2001. godine radi kao istraživačica na Ekonomskom institutu, Zagreb. Doktorirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu. Pored materinjeg hrvatskog jezika, izvrsno vlada engleskim i njemačkim jezikom, a služi se i francuskim jezikom. Ranija profesionalna iskustva stekla je kao makroekonomist u Ministarstvu financija Republike Hrvatske (1995-1998) i risk manager u BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998-2000). Unazad 15 godina djeluje istovremeno kao istraživačica, konzultantica, predavačica i trenerica u sljedećim područjima: regionalna politika, lokalni/urbani razvoj, governance (razvojno upravljanje), strateško planiranje, scenario planiranje, projektni management (PCM&LFA), te evaluacija javnih politika, programa i projekata. Od 2015. godine koordinira Hrvatsku mrežu evaluatora (HEM). Suradnica je Državne škole za javnu upravu RH. Autor/suautor je preko 50 znanstvenih i stručnih radova, a publikacije su dostupne na sljedećoj poveznici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241792. Odabrane projektne reference u kojima je voditeljica/suradnica:

 • Evaluacija Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (2016.)
 • Evaluation helpdesk (partner Applica sprl) – podrška Europskoj komisiji u prikupljanju, ocjeni kvalitete i sintezi nalaza evaluacija koje su provedene u državama članicama. (od 2015., u tijeku)
 • Prethodna ocjena (ex ante evaluacija) razvojne strategije Zadarske županije (2015.-2016.)
 • Ocjena Plana i programa obnove i razvoja grada Vukovar 2009.-2013., metodološko vodstvo djelatnika Fonda u pripremi revizije strateškog dokumenta (2014.)
 • Ex-ante evaluacija Strategije razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. Ministarstvo poduzetništva, Republika Hrvatska. (2013.)
 • Sudjelovala u evaluacijskim odborima za „grant sheme“ kao procjenitelj više stotina strateških dokumenata i projekata (CARDS, PHARE, IPA CBC, ESIF)

 

mag. Bojan Radej, SDE – započeo je svoju profesionalnu karijeru kao suradnik Vladinog ureda za makroekonomski razvoj (1987-2004) gdje je osnovao i vodio publikaciju Ekonomsko ogledalo/Slovenian Economic Mirror (1994-1998), vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Ljubljani (1993-2002), gdje je razvio i izvodio studijski program Ekonomika okoliša. Njegove aktivnosti vezane uz evaluaciju jesu sljedeće:

 • Osnivač Slovenačkog udruženja evaluatora, i Mreže evaluatora Zapadnog Balkana.
 • Učestvovao u evaluaciji učinaka Operativnog programa za realizaciju kohezijske politike Slovenije u 2014-2020, Inovacijske politike Slovenije (2007-2011), nacionalnog sistema visokog školstva (2011-2014), ex-ante evaluacije učinaka strategije prostornog razvoja Slovenije i više regionalnih i sektorskih razvojnih programa.
 • Inovator na području razvoja metodologije evaluacije utjecaja politika. Njegova metodologija je bila preporučena kao primjerna za evaluaciju nacionalnih inovacijskih sistema sa strane Agencije UN za prijenos znanja za Aziju i Pacifik
 • Njegova knjiga “Vrednotenje politik“ (Vega, 2011, suautorstvo s M. Golobič, M. Macur, S. Dragoš) je bila sa strane državne Agencije za istraživanje proglašena za jedno od naučnih dostignuća godine u Sloveniji.
 • Razvio dva programa za obuku na području: (i) Strukturne politike EU i ‘Pametnog rasta’ koja izvodi u Sloveniji; (ii) uključivanje kulturne baštine i očuvanja prirode u razvojne programe EU. Do sada je njegove programe s diplomom apsolviralo već oko 90 osoba.
 • Savjet Evrope je koristio njegovu metodologiju kao interventnu logiku u pripremi Strategije očuvanja kulturne baštine za XXI vijek.

Gosti predavači/treneri:

Sanja Fišer, Sanja Mudrić Rešetar i Vlado Kramarić, Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva, Republika Hrvatska (M&E, preparation and evaluation of ERDF grant schemes for SMEs), sc. Nenad Starc, zasluženi znanstvenik, EIZ, Zagreb, Hrvatska (tema ex-ante evaluacija ŽRS), Jasna Đorđević, nezavisni konsultant, Slovenija (Humanitarna praksa i upravljanje znanjem), Aida Bagić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Republika Hrvatska (M&E u CSO sektoru), Maja Horvat, MAP-Savjetovanja, Zagreb, Hrvatska (ex-post evaluacija programa i projekata, IPA, ESF), Predrag Bejaković, Institut za javne financije (IJF), Zagreb, Hrvatska (ex-post evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja)

***

Sveukupna ocjena polaznika 1. Regionalnog treninga evaluatora provedenog u 7. mjesecu 2016. godine u Ljubljani bila je vrlo dobra 4,1 (u rasponu od 1 nezadovoljavajuće do 5 odlično).

 

 

 

Oznake: