Plačilo kotizacije:

• Kotizacije se lahko poravna v enkratnem znesku najmanj dva dni pred usposabljanjem, na katerega se organizacija prijavi.

• S posredovanjem izpolnjene in podpisane prijavnice si organizacija zagotovi prosto mesto na usposabljanju, na katerega se prijavi in hkrati prevzame obveznost plačila kotizacije. Šteje se, da je dogovor o udeležbi na usposabljanju sklenjen, ko SDE prejme izpolnjeno prijavnico. V primeru, da se predstavnik organizacije ne udeleži usposabljanja, na katerega se je organizacija prijavila in udeležbe ne odpove v skladu s temi pogoji, to ne vpliva na obveznost plačila kotizacije in se morebitna že plačana kotizacija v tem primeru ne vračajo.

Udeležba na usposabljanjih:

• Udeležba na usposabljanjih je mogoča izključno pod pogojem, da je organizacija poravnala kotizacijo.

Izvedba usposabljanj:

• Posamezno usposabljanje se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi najmanj 20 udeležencev. V primeru, da se na posamezno usposabljanje prijavi manj udeležencvev, se usposabljanje ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred usposabljanjem po elektronski pošti obvesti organizacije, ki so nanj prijavljene ter se jim v roku nadaljnjih 15 dni vrne v plačano kotizacijo.

• Usposabljanje bodo potekalo v slovenskem jeziku. Gradivo usposabljanja bo večinoma pripravljeno v slovenskem jeziku.

• SDE si pridržuje pravico do spremembe ene teme, datumov ali lokacije izvedbe usposabljanja, o čemer bo obvestil organizacije, ki so se nanj prijavile, najmanj tri dni vnaprej.

• Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci usposabljanj so zaščitena avtorska dela.

• Za parkiranje na kraju dogodka, poskrbijo udeleženci sami, zanj SDE ne odgovarja.

Odpoved udeležbe in vračilo kotizacije:

• Organizacija, ki se je prijavila na usposabljanje, lahko odpove svojo prijavo najmanj 14 dni pred predvidenim datumom usposabljanja in sicer tako, da o tem obvesti SDE preko elektronske pošte na naslov: info@sdeval.si. V takšnem primeru se organizaciji vrne plačana kotizacija v roku 15 dni od prejema odpovedi, znižani za administrativne stroške prijave in odjave v višini 30% celotne kotizacije za to usposabljanje.

• V primeru, da se organizacija prijavi na usposabljanje manj kot 14 dni pred predvidenim datumom usposabljanja, je odpoved možna, vendar se zadržani znesek že vplačane kotizacije poveča na 60%.

• Izvajalci usposabljanja si prizadevamo, da bodo udeleženci tako z vsebino kot z izvedbo zadovoljni. Ob zaključku usposabljanja bodo izpolnili evalvacijski list, in če bo zadovoljstvo nižje od povprečne ocene 3,6 (na lestvici od 1 do 5), bodo honorarji predavateljem znižani za 50%. Če bo povprečna ocena celotnega programa nižja od ocene 3, so udeleženci upravičeni zahtevati povračilo vplačane kotizacije v naravi in sicer v obliki brezplačnih svetovalnih ur za ustanovo, iz katere prihajajo v višini 80% zneska vplačanih kotizacij.

• Organizacija, ki oceni, da usposabljanje ni izpolnilo njenih pričakovanj mora to sporočiti SDE najkasneje dve uri po začetku posameznega usposabljanja. Organizacija naj navede svoja pričakovanja o usposabljanju glede na napovedane vsebine, obrazloženo navede v čem ta pričakovanja niso bila izpolnjena in navede kaj bi bilo potrebno, da bi bila njena pričakovanja izpolnjena. V primeru podaje obvestila o neizpolnitvi pričakovanj predstavnik prijavljene organizacije izgubi pravico do nadaljnje prisotnosti na usposabljanju.

Praktično delo

• Udeležeke in udeleženci morajo praktični del usposabljanja, če se zanj odločijo, realizirati v treh mesecih po dnevu, ko so bila realizirana predavanja. Če se praktičnega dela usposabljanja ne udeležijo iz predhodno napovedanih razlogov (pred potekom 3 mesecev), lahko zahtevajo povračilo do 50% vplačane kotizacije za praktično usposabljanje.

Varstvo osebnih podatkov.

• S prijavo na usposabljanje udeleženec organizatorju (SDE) dovoljuje, da za namene obveščanja o usposabljanju o strukturni politiki hrani ter uporablja njegove osebne podatke. Organizator (SDE) bo osebne podatke varoval v skladu z zakonodajo.

 

 

Oznake: