Namen evalvacije izbranih programov, ki jih financira Slovenija skozi mednarodno razvojno pomoč, je bil oceniti vpliv tehprogramov na izbrane kriterije evalvacije in medsebojno (presečno) skladnost teh ukrepov: uresničevanje človekovih pravic (političnadimenzija), enakopravnost spolov (družbena kohezija) in okoljsko trajnost (okoljska dimenzija). Evalvacijska študija je opravljena z inovativnim »presečnim« modelom vrednotenja. http://www.sloga.sloga-platform.org/publikacije/doc-download/40
 

Oznake: