Jože Rovan, Kaja Malešic, Lea Bregar. Blaginja obcin v Sloveniji. Geodetski vestnik, 53/1(2009):70-91. (na clanek je opozoril Jože Kos Grabar).

Povzetek: Blaginja je kompleksen, vecrazsežen pojem, ki ga opredelimo kot stanje srece, zdravja in prosperitete. Na splošno se blaginja med obmocji države precej razlikuje. Vecje regionalne razlike v blaginji zavirajo družbeni razvoj in lahko povzrocajo ekonomske, socialne, urbanisticne, okoljske in politicne probleme. Poznavanje regionalnih razlik v blaginji je bistvenega pomena za ucinkovito nacrtovanje in izvajanje regionalnih in prostorskih politik, s pomocjo katerih želimo doseci skladnejši regionalni razvoj, ki se kaže v zmanjševanju razlik v gospodarski razvitosti in v blaginji. Prispevek obravnava merjenje geografskih razlik v blaginji v Sloveniji s pomocjo sestavljenih kazalcev, temeljecih na t.i. glavnih komponentah. Kot osnovne enote so izbrane obcine, ker predstavljajo edino raven regionalne uprave v Sloveniji. Obcina je tista raven delovanja države, ki je ljudem najbližja in ki zagotavlja javne storitve na lokalni ravni. Blaginja je opredeljena z 49 številcnimi socialnimi, ekonomskimi, demografskimi in okoljskimi kazalci. Kazalci so bili izbrani na osnovi vsebinske ustreznosti za blaginjo in razpoložljivosti podatkov na ravni obcin. Veljavnost merjenja blaginje s pomocjo sestavljenih kazalcev je bila preverjena z uporabo dodatnih metod multivariatne analize. To omogoca tudi poglobitev vsebinske razlage in uporabljivost rezultatov. Vsi pristopi jasno kažejo znatne razlike v ravni blaginje medobcinami, pri cemer je blaginja v zahodnem delu Slovenije v glavnem višja, v vzhodnem pa nižja. Analiza razvršcanja v skupine je dodatno odkrila dvojno naravoblaginje v skupini visoke blaginje. Na eni strani sestavlja skupino obcin visoke blaginje podskupina gospodarskoin socialno visoko razvitih urbanih središc. Na drugistrani pa se oblikuje podskupina obcin, za katero so znacilni ugodni življenjski in okoljski pogoji, ob tem pa nekoliko zaostaja za ravnijo gospodarske in družbene razvitosti prve podskupine obcin.
 

Oznake: