Slovensko društvo evalvatorjev (SDE) s somišljeniki izraža zaskrbljenost zaradi stanja vrednotenja javnih politik v Sloveniji in zato daje pobudo Vladi, da ukrepa v smislu razvoja boljše prakse vrednotenja. SDE povezuje deležnike, dejavne na podrocju vrednotenja javnih politik. V tem duhu si SDE kot clan evropskega združenja nacionalnih evalvacijskih društev, prizadeva za ustrezno etiko in standarde vrednotenja, za raziskave in izobraževanje ter za izvajanje pritiska na nosilce in izvajalce vrednotenja politicnih ukrepov za zagotavljanje javnega interesa in nevtralnosti presoj.

Razlog za pobudo je zaskrbljenost zaradi stanja vrednotenja javnih politik v Sloveniji. Vrednotenje se, zaradi pomanjkanja politicne volje po njegovem upoštevanju, ne izvaja v prid skupnih ciljev napredka.

Praksa kaže, da ukrepi najveckrat sploh niso vrednoteni, kadar pa so, je to prepogosto opravljeno samo zaradi formalnih zahtev. Takšna praksa prispeva k razkoraku med trendi rasti gospodarskega razvoja in kakovosti življenja. Vrzel se odraža v dohodkovni neenakosti, onesnaženem okolju, propadanju skupnosti ter (samo)destruktivnosti ljudi. Takšen družbeni napredek pobija sam sebe in mnogim ovira pravico do tega, da je njihova prihodnost pozitivna.
Globalne razmere za napredek blaginje majhnih in v svet odprtih držav se mocno poslabšujejo, kar pomeni, da bo enostranski napredek prinesel v Slovenijo kot diverzificirano obmocje vec škode kot koristi, ce ne bo pretehtan z vseh relevantnih vidikov. Živimo v casu, ko nihce posamicno ne zna celovito in nevtralno opisati družbenih dogajanj, kot skupnost pa se v razlagah tega, kar se dogaja, sistematicno razhajamo. Potrebujemo torej takšen pogled na družbene dileme napredka, ki enako upošteva povsem razlicne stvari, a obenem tudi iste pojave vrednoti nediskriminatorno glede na to, ali gre za pogled posameznika ali družbene skupine.

Zato podpisniki dajemo Vladi RS tri pobude:

1. da v sodelovanju z deležniki vrednotenja vzpostavi celosten sistem vrednotenja javnih politik (predpisi, standardi, institucije, preverjanje kakovosti, usposabljanje in certifikacija), ki bo odseval posebnosti slovenskega prostora in razvojnega momenta; v zvezi s tem podpiramo tovrstne izjave ministrice za javno upravo;

2. da pri vladi oblikuje svet za vrednotenje, katerega naloga bo spremljati evalvacijske dejavnosti in usmerjati pripravo sistemskih podlag zanjo; pripraviti letni program vrednotenj programov in politik z nosilci, da bo mogoce spremljati njihov potek;

3. da se sestane s predstavniki podpisnikov pobude, da bomo skupaj pretehtali možne in potrebne korake za temeljno izboljšanje sedanjih razmer.

V Ljubljani, 4. februar 2009, revizija 13. februar 2009

Avtorji in avtorice pobude
1. Radej mag. Bojan , samostojni raziskovalec, Ljubljana

2. Golobic dr. Mojca, Urbanisticni inštitut RS; Biotehniška fakulteta UL

3. Simoneti mag. Maja, krajinarka, LUZ
4. Kos Grabar Jože, prostorski planer, Zavod za urejanje Maribora
5. Macur dr. Mirna, docentka na Fakulteti za uporabne družbene študije
6. Cernic Istenic dr. Majda, Biotehniška fakulteta in ZRC-SAZU
7. Dolinšek Metod, mednarodni svetovalec, RDA Leskovac, Srbija
8. Gmeiner dr. Pavle, upokojeni evalvator
9. Medica mag. Peter, razvojni sodelavec, AEROGEL Slovenija
10. Štrajn dr. Darko, znanstveni svetnik, Pedagoški inštitut
11. Mitar dr. Miran, docent varnostnih ved na Fakulteti za varnostne vede, UM
12. Lukic Goran, strokovni sodelavec, ZSSS
13. Nikšic dr. Matej, raziskovalec, Urbanisticni inštitut RS
14. Zavodnik Lamovšek dr. Alma, višja predavateljica na FGG, UL
Podpisniki in podpisnice pobude:
15. Mocnik dr. Rastko , Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
16. Pecaric Elena, univ.dipl. filozofinja in sociologinja kulture
17. Dragoš dr. Sreco, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
18. Grilc dr. Viktor, raziskovalni svetnik, Kemijski inštitut, Ljubljana; izr.prof. FKKT, UL
19. Borut Kožuh, Mladinski dom Jarše, ravnatelj
20. dr. Igor Z. Žagar, profesor retorike, Pedagoški institut in UP
21. Gaja Lašic, mestna svetnica Mestne obcine Maribor, Gibanje za pravicnost in razvoj
22. mag. Jurij Bavdaž, vodja projekta za neprofitno podjetništvo – Kooperativa.org, Ljubljana
23. Božo Dukic, eko-poslovnež, Inštitut za obnovljive vire energije, Kranj
24. dr. Maja Breznik, sociologinja, Ljubljana
25. Vilko Brus, Združenje medicinskih sester Slovenije – v ustanavljanju
26. Mag. Janez Cernac, upokojeni gozdar
27. Vojko Bernard, GreenSlo, Jesenice
28. mag. Bojko Jerman, poslovnež, svetovalno podjetje E-NETSI d.o.o., Ljubljana
29. dr. Frane Adam, profesor na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani
30. dr. Mirjana Ule, profesorica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani
31. dr. Tanja Rener, profesorica na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani
32. mag. Jurij Režek, prostorski in urbanisticni planer, Ministrstvo za okolje
33. dr. Brane Maticic, Urejanje neurbanega prostora (SDNO)
34. Jože Dekleva, Ministrstvo za okolje
35. Sabina Mujkic, Urbanisticni inštitut RS
36. dr. Andrej Pogacnik, Prostorsko planiranje, Univerza v Ljubljani
37. Izidor Jerala, MO Novo mesto
38. Katja Repic, Urbanisticni inštitut RS
39. Marin Silic, Ministrstvo za javno upravo
40. Aleksander Jakoš, Urbanisticni inštitut RS
41. Primož Pipan, Geografski inštitut ZRC SAZU
42. Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje
43. Marijan Koželj, energetik v pokoju
44. Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje – Direktorat za prostor
45. Maja Jeglic, Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dedišcino
46. Miha Burger, vrednotenje vrednotenja
47. Rok Pernuš, arhitekt
48. Zoran Štanta, arhitekt, obcinski urbanist
49. Petra Krajner, krajinska arhitektka
50. Smilja Repic Burger, Mestna obcina Ljubljana – Služba za razvojne projekte
51. Cveto Kosec, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
52. Maja Horvat, absolventka urejanja krajine
53. Petra Hrovatin, absolventka krajinske arhitekture
54. Špela Kolaric, absolventka krajinske arhitekture
55. Zadel Bojan, Obcina Izola
56. Golja Aleš, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
57. Breskvar Žaucer Lidija, Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura
58. Muršec Meta, Ministrstvo za okolje – Direktorat za prostor
59. Šolar Helena, Ministrstvo za okolje – Direktorat za prostor
60. Grgic Tonka, Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubljana
61. Hudoklin Jelka, ACER (prostorsko planiranje, arhitektura), Novo Mesto
62. Savski Borut, umetnik, KUD Trivia
63. Kump Sonja, visokošolska uciteljica, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
64. Kolenc Janez, znanstveni sodelavec, Pedagoški inštitut, Ljubljana
65. Oršanic Hrvoje Teo, Višji sodelavec, Zavod za gozdove
66. Delak Koželj mag. Zvezda, konservatorska svetnica, ZVKDS
67. Licen Ingrid, univ.dipl.soc.del., Obcina Piran
68. Jogan dr. Maca, upokojena redna profesorica, zaslužna prof., UL
69. Bogataj Tanja, univ.dipl.pravnica, Ministrstvo za okolje
70. Pintaric Marjan, predsednik Turisticnega Društva Nocni Pohodniki, Precetinci
71. Pintaric Vera, strokovna sodelavka, Zavod Interesnih Dejavnosti – Zid, Precetinci
72. Glinšek Mojca, magistra znanosti
73. Zorko Ira, arhitekt, Cornucopia, Zavod za prostor kulture
74. Gospodjinacki Marko, podjetnik, EKOWATT d.o.o., Ljubljana
75. Pahor Marko; docent, EF, UL
76. Begic Mirsad, Ljubljana
77. Peterlin Marko, prostorski nacrtovalec, Inštitut za politike prostora, Ljubljana
78. Žaucer Tadej, prostorski nacrtovalec, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL
79. Cerar Aidan, sociolog, Inštitut za politike prostora, Ljubljana
80. Kosec Cveto, univ.dipl.inž.el., Direktorat za energijo, MG, Ljubljana
81. Povse Irena
82. Petric Lama, svobodna raziskovalka, Ajdovšcina
83. Mencin Ceplak Metka, psihologinja, Fakulteta za družbene vede, UL
84. Potocar Zvonka, organizatorica izobraževanja – mentorica PUM RIC Novo mesto
85. Korošec Bojan, specialist internist, Zdravilišce Radenci
86. Horvat Matejka, absolventka pedagogike
87. Horvat Maja, absolventka krajinske arhitekture, UI – Biotehniška fakulteta
88. Glavina Mateja
89. Kotnik Mihaela, CIVO – Civilna iniciativa
90. Zupin Peter, delavec
91. Vehovar Urban, visokošolski ucitelj, UP, Pedagoška fakulteta Koper
92. Oblak Katica
93. Komic Ivana, organizatorica poslovanja
94. Troha Nevenka, raziskovalka Inštitut za novejšo zgodovino
95. Filiplic Janez, ekonomist
96. Milicevic Ivan, upokojenec
97. Saksida Jakob
98. Murks mag. Aleksandra
99. Lipovšek mag. Brigita, sekretarka, Ministrstvo za kulturo
100. Gabrenja Igor, samostojni svetovalec
101. Tripkovic Aleksander, tehnolog
102. Žgavec Tripkovic Tjaša, sociologinja
103. Vukovic Aleksandar, biolog upokojenec
104. Sitar Metka izr.prof.dr, ud.u.i.a. Univerza v Mariboru
105. Rebolj Danijel, Prof. gradbene in prometne infrastrukture, Univerza v Mariboru
106. Repic Vogelnik Katja arhitekt – prostorski planer Urbanisticni inštitut RS
107. Osonkar Borut, clovek
108. Miloševic Goran univ.dipl.ekon. Mozaik, društvo za socialno
109. Hocevar Jože A. Koper
110. Šorli Srecko svetovanje Integralna Ekologija, SVAROG s.p.
111. Žiberna Igor docent Filozofska fakulteta Maribor
112. Schwentner Bojan
113. Muršak Mateja revizor
114. Dešnik Stanislava, Krajinski arhitekt, Javni zavod Krajinski park Goricko
115. Mulej Matjaž, upokojeni univerzitetni profesor, UM
116. Vesel Jadranka, Kozina
117. Klasinc Marko profesor slovenšcine Maribor
118. Kolar Boris
119. Fištravec dr. Andrej Sociolog, višji svetovalec Zavod RS za šolstvo
120. Rondaij Peter Ljubljana, Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš
121. Mohorcic Špolar Dr. Vida A., docentka
122. Udovc Andrej univerzitetni profesor Biotehniška fakulteta
123. Sencur Miloš visokošolski ucitelj
124. Aristovnik Aleksander visokošolski ucitelj, Fakulteta za upravo, UL
125. Delakorda Simon direktor Inštituta za e-participacijo
126. Vrhovski Mojca visokošolska sodelavka Pedagoška fakulteta, UL
127. Žgavec Mirjam profesorica glasbe Pedagoška fakulteta, UL
128. Hribar Marjan, fizik (upokojen) Pedagoška fakulteta UL
129. Klajnšcek Ciril, sociolog, Ljubljana
130. Strnad Simona Univerza v Mariboru
131. Majdic Gregor izredni profesor Univerza v Ljubljani
132. Premik Marjan, MF/UL
133. Cakardic Mirjana, arhitektka, MOK
134. Pahor Majda, VSZ/UL
135. Majeric Matjaž, ANV Slovenia Team
136. Žbogar Romea, Alpe Adria Green
137. Škerlak Betka poslovni sekretar SMBr-KNSS
138. Preložnik Borut univ. dipl.ing. elektrotehnike samostojni podjetnik
139. Mihevc Bogomir, Univerza v Ljubljani
140. Brinovec Jureša Alja absolventka Fakultete za družbene vede, UL
141. Kralj Silva, absolventka politologije
142. Frol Senta, zdravnica
143. Sešek Urška
144. Sajko Tibor
145. Rejc Romana, univ.dipl.ing.agronomije
146. Neubauer Tit, Koordinator, Center za podporo razvoju e-demokracije
147. Rode Nino, asistent UL, Fakulteta za socialno delo
148. Devetak Iva, Zveza prijateljev mladine Slovenije
149. Marušic Milena, višja tehn.dela., Medicinska fakulteta
150. Marinšek Logar Romana, prof., Biotehniška fakulteta UL
151. Domanjko Petric Aleksandra, dr. veter.medicine, Veterinarska fakulteta
152. Zajc Irena, absolventka socialnega dela, društvo ODNOS
153. Zornada Vesna, podjetnica, Da strega
154. Jazbec Franci, mag. politologije Društvo za razvoj in povezovanje
155. Rebec Jana
156. Perovšek Vanja
157. Hrast Anita IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
158. Peruš dr. Mitja, Fizik
159. Gorenc Katarina, YHD
160. Bibic mag. Bratko glasbenik, raziskovalec
161. Zupancic Rafael, Višji upravni delavec, KUD Priložnost
162. Popaja Dževada
163. Francic Vesna, specialni pedagog, CKSG Portorož
164. Zidar Romana Fakulteta za socialno delo, UL
165. Penko Ludvik, Fakulteta za pomorstvo in promet, UL
166. Lamovšek Vili, uni .dipl. soc .delavec, Fakulteta za socialno delo, UL
167. Urek Mojca, Fakulteta za socialno delo, UL
168. Kapus Ljuba, univ.dipl.def., Ekonomska gimnazija
169. Vrhunc Natalija
170. Osenk Edvard, Kamnik inž.gr.
171. Sobocan Ana M.
Ustanove
172. SDE – Slovensko društvo evalvatorjev, Ljubljana
173. YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Ljubljana
174. Kooperativa.org, Ljubljana
175. IOVE – Inštitut za obnovljive vire energije, Kranj
176. GreenSlo, okoljska nevladna organizacija, Jesenice
177. AAG – Alpe Adria Green, Mednarodna okoljska nevladna organizacija
178. IPOP – Inštitut za politike prostora, Ljubljana
179. Mozaik – društvo za socialno vkljucenost, Murska sobota
180. IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
181. ZSSS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Zbiranje podpore je potekalo med 2. februarjem 2009 in 12. marcem 2009 na spletnem naslovu (http://www.ljudmila.org/~peticija/?id=4).

*******************************************************************************************************************

Podpise je zbral Ljudmilin “Stroj za peticije“. To je orodje civilne iniciative, namenjeno predvsem t.i. neodvisnim (nevladnim) raziskovalnim in kulturnim organizacijam ter samozaposlenim v kulturi. Stroj izhaja iz programa phpPetitionScript, z nekaterimi izboljšavami pobudnikov slovenske razlicice Chiron Morpheusa (Bojan Ažman) in Boruta Savskega. Produkcija 2007 in 2008.

 

Oznake: