Slovensko društvo evalvatorjev je v začetku leta zaprosilo ustanove Vlade RS za seznam opravljenih zunanjih evalvacij v obdobju 2019-2023. Iz prejetih odgovorov smo sestavili Seznam, ki ga objavljamo v nadaljevanju. Oblikovanje seznama sta s svojimi intervencijami omogočila tudi Generalni sekretariat Vlade in Kabinet Predsednika Vlade v nekaterih primerih, ko odgovora od Vladnih služb nismo prejeli pravočasno. Za pomoč se SDE obema lepo zahvaljuje.

Seznam smo oblikovali kot del priprav na organizacijo 5. Regionalne konference evalvatorjev Zahodnega Balkana. S Seznamom smo hoteli:

 • Oceniti stanje vrednotenja učinkov javnih politik.
 • Oceniti odzivnost ključnih ustanov v sistemu vrednotenja učinkov.
 • Avtorje študij in njihove naročnike povabiti naj se udeležijo Konference in na njej predstavijo evalvacijske rezultate.

Istovrsten seznam smo pripravili tudi leta 2009. Tokrat smo seznam evalvacij oblikovali veliko lažje, veliko bolj kompletno ter v veliko krajšem času kot pred leti. To si razlagamo kot dokaz izboljšanja stanja evalvacijske kulture v Vladi RS.

Vseeno ocenjujemo, da je raven evalvacijske kulture v Vladi RS še vedno na zelo nizki ravni. Razlogi za takšno oceno:

 • Približno polovica ustanov, ki smo jih prosili za seznam nam sploh ni odgovorila.
 • Dve tretjini tistih, ki so odgovorili, v navedenem obdobju niso izvajali zunanjih evalvacij.
 • Vsaj četrtina ustanov, ki niso izvajale zunanjih evalvacij, sploh niso razumele pojma zunanja evalvacija učinkov in kaj imajo evalvacije opraviti z njimi.
 • Ministrstvo za javno upravo kot nosilec Resolucije o normativni dejavnosti, ki določa obveznost vrednotenja učinkov javnih politik, v obravnavanem obdobju ni opravil niti ene same zunanje evalvacije. Tudi ko spremljamo dejavnost MJU, včasih na poziv MJU samega, ugotavljamo, da MJU na evalvacijskem področju deluje izrazito neverodostojno, na primer, sam svoje zahteve izpolnjuje slabše (veliko slabše!) kot ostala Ministrstva.
 • Med opravljenimi evalvacijami nismo našli niti ene od izvajalcev, ki se primarno ukvarjajo z vrednotenjem politik (možna izjema je Inštitut RS za socialno varstvo, ki opravlja evalvacije za Ministrstvo za delo). Veliko večino evalvacij pripravljajo raziskovalne ali svetovalne organizacije – bodisi kot analitično raziskovalne izdelke ali kot svetovanje politikam – ne kot zunanji nadzor. To, kar ima Vlada za evalvacijske študije so pogosto samo analize kazalnikov in preverjanja skladnosti, drugi vidiki vrednotenja, zlasti relevantnost, interventna logika, sinergije, trajnost pa so pogosto povsem odsotni. Možnost razvoja izvirne evalvacijske prakse v Sloveniji je z stakšnim ravnanjem takorekoč zatrta v kali.
 • Med opravljenimi evalvacijami prevladuje zelo podoben nabor izvajalcev, kar sproža dvome, da imajo naročniki evalvacij določeno preferenco do enih izvajalcev in averzijo do drugih – razlikovanje, ki nasprotuje ciljem zakonodaje na področju javnega naročanja, in ki resno ogroža izpolnjevanje načela nepristranskosti evalvacij.
 • V več kot 15 letih, odkar spremljamo dejavnost Vlade na področju vrednotenja nismo zasledili niti ene same meta evalvacije, ki bi ocenila kakovost evalvacijskih študij in procesov v Sloveniji – meta evalvacije bi morali redno naročati zlasti MKRR, MJU in GSV, glede na svojo ključno vlogo v evalvacijskem sistemu.
 • Zelo močno pogrešamo javne predstavitve rezultatov študij evalvacijski skupnosti. Povsem nezadostno je, če se rezultati predstavijo samo deležnikom s problemskega področja (sociala, okolje, izobraževanje…), ne pa evalvacijski javnosti – ki se zanima za povsem druge stvari, na primer za oceno etike, standardov, metodologije vrednotenja, interventno logiko, ki so bistvene sestavine verodostojnega vrednotenja.

Na podlagi zgornjega torej ugotavljamo, da je 2. točka Pobude, ki jo je SDE leta 2009 naslovilo Vladi RS in jo je podpisalo okoli 200 ustanov in posameznic/kov, glede ustanovitve Vladnega Sveta za vrednotenje, še vedno aktualna. Vlado zato ponovno pozivamo, da točko 2 iz Pobude obravnava in sprejme odločne ukrepe za njeno realizacijo, v sodelovanju s področno stroko in civilno družbo. Posebej pomembno je razumeti, da so takšni instrumenti lahko eno od varoval pred iliberalno dekonstrukcijo in zlorabami demokratičnih ustanov, ki smo ji bili priča v Sloveniji v času 14. Vlade RS med leti 2020-2022.

aaaaa

SEZNAM EVALVACIJSKIH ŠTUDIJ:

I Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 – končno poročilo. 2019. Deloitte (Polona Čufer Klep); Kmetijski inštitut Slovenije (Tomaž Cunder, Ben Moljk, Jože Verbič, Matej Bedrač, Tanja Travnikar, Maja Koža).

Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.pdf, 2022, Deloitte (Gregor Skender), Kmetijski inštitut Slovenije (Tomaž Cunder, Ben Moljk, Jože Verbič, Matej Bedrač, Tanja Travnikar).

II Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

II.1 Urad RS za mladino:

Vmesna evalvacija nacionalnega programa za mladino v letih 2017 – 2019, dr. Tomaž Deželan, 2020

II.2 Svet za kakovost in evalvacije:

Analiza potreb, pogojev in možnosti obveznega vključevanja otrok v enega izmed programov predšolske vzgoje z vidika odpravljanja socialne, ekonomske in kulturne neenakosti (Nacionalna evalvacijska študija); 2022. Izvajalec Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,nosilka: dr. Marta Licardo

Evalvacija poteka in učinkov izobraževanja na daljavo v času epidemije COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih ciljev in standardov znanja ter z vidika socialno-čustvenega odzivanja (Nacionalna evalvacijska študija). Izvajalec je konzorcij, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, nosilec: dr. Janez Vogrinc. Rezultati evalvacije niso javno objavljeni.

Identifikacija ključnih sistemskih vprašanj in problemov pri vzgoji in izobraževanju otrok s  posebnimi potrebami (Nacionalna evalvacijska študija). Izvajalec Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, nosilka: dr. Milena Košak Babuder. Rezultati evalvacije niso javno objavljeni.

Analiza primernosti uporabe številčnega ocenjevanja področij športa, glasbene in likovne umetnosti (Nacionalna evalvacijska študija). Izvajalec Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,  nosilka: dr. Janja Tekavc.

Evalvacija modela poučevanja in tolmačenja slovenskega znakovnega jezika ter poučevanja slovenščine za gluhe in naglušne (Nacionalna evalvacijska študija). Izvajalec Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, nosilka: dr. Damjana Kogovšek. Rezultati evalvacije niso javno objavljeni.

Evalvacija modelov učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika za učence in dijake, ki jim slovenščina ni materni jezik (Nacionalna evalvacijska študija). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Člani projektne skupine: dr. Mihaela Knez, dr. Ina Ferbežar, dr. Damjana Kern Andoljšek, dr. Marko Stabej; Sodelavci: Petra Likar Stanovnik, Irena Jerovšek Vogrinc

III Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad RS, pošiljamo vam seznam elevacijskih poročil, ki so jih za nas opravili zunanji svetovalci.

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Andragoški center Slovenije, 2021. Avtorja: Mag. Jasmina Mirčeva, mag. Peter Beltram.

Po kreativni poti do znanja. Valicon. 2020. Matej Mrevlje.

Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Valicon. 2020. Matej Mrevlje.

IV Ministrstvo za okolje, Podnebje in Energijo

Letno podnebno ogledalo – Podnebna pot 2050 – LIFE Climate Path 2050, 2022. Konzorcij, IJS, odgovorna oseba mag. Stane Merše.  

Letna podnebna ogledala za leta 2018-2022.

Letna “Poročila o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020“, od leta 2016 do2022. Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, v sodelovanju s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije.

V Ministrstvo za naravne vire in prostor

Strateško vrednotenje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. 2019. Biotehniška Fakulteta UL. Avtorji: Mojca Golobič, Bojan Radej, Barbara Kostanjšek, Špela Kolarič, Alenka Cof.

VI Ministrstvo za zunanje zadeve

Evalvacija projektov vodne infrastrukture v Severni Makedoniji 2012-19. 2020. Deloitte d.o.o., Oddelek poslovnega svetovanja, Vodja evalvacije Gregor Skender.

Evalvacija projektov telemedicine in e-zdravja na Zelenortskih otokih 2011-17. 2018. Deloitte d.o.o., Oddelek poslovnega svetovanja, Vodja evalvacije Polona Čufer Klep.

VII Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Celovita analiza učinkov izvajanja sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo in priložnosti, ki jih sporazum prinaša za slovenska podjetja, potrošnike, okolje in zaposlovanje. 2020. Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Avtorji: Jože P. Damijan, Črt Kostevc, Tjaša Redek, Katarina Vatovec.

Globalni podjetniški monitor (2002- ). Letno. Inštitut za podjtništvo in management malih podjetij, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, UM. Avtorji: Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Matej Rus, Karin Širec.

Boosting Social Entrepreneurship and Social Enterprise Development in Slovenia
In-depth policy review
. 2022. OECD.

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno inovacijskih partnerstev. 2021. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Univerza v Ljubljani. Avtorji: Maja Bučar, Matjaž Črnigoj, Andreja Jaklič, Borut Likar, Aleš Lipnik, Marko Lovec, Metka Stare, Boštjan Udovič.

VIII. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (poročilo 1). 2022 COBISS.si-ID 110805507 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid; Krš, Katja.

»Na kmetijo – možnost bivanja starejših oseb na kmetiji« : končno poročilo o evalvaciji projekta. 2021 COBISS.si-ID 149469187 . Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Černič, Mateja.

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe. 2020. . Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Mateja Nagode.

Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja; zbirnik končnih evalvacijskih poročil skupine programov stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja. 2021 COBISS.si-ID 94030083 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana.

Evalvacijsko poročilo – SOS telefoni : Društvo zaupni telefon Samarijan – Zaupni telefon za klic v duševni stiski; evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja; evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) 2021 COBISS.si-ID 93946371 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana.

Evalvacijsko poročilo za skupino informacijskih in svetovalnih programov s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2); evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. 2021 COBISS.si-ID 93960451 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana.

Evalvacijsko poročilo za skupino programov dnevnih centrov s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2); evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. 2021 COBISS.si-ID 94039811. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana.

Evalvacijsko poročilo za skupino programov stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2); evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. 2021 COBISS.si-ID 94032131 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana.  

Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (poročilo 1). 2021 COBISS.si-ID 90952707 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid.

Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 : poročilo za obdobje 2013-2020; končno poročilo. 2021 COBISS.si-ID 91617283 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo Avtorji: Smolej Jež, Simona ; Trbanc, Martina.  

Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci : končno poročilo. 2020 COBISS.si-ID 47726339. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo Avtorji: Dremelj, Polona, Kobal Tomc, Barbara ; Smolej Jež, Simona ; Berlot, Lina.

Izvajanje, izkušnje in predlogi Pilotnega projekta podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju RS : končno poročilo2020 COBISS.si-ID 102167555 Avtorji: Trbanc, Martina, Smolej Jež, Simona.

Evalvacijsko poročilo za skupino dnevnih programov za brezdomce : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce – informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora); evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) 2019. COBISS.si-ID 5113701. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Vidrih, Nejc ; Rihter, Liljana.

Vrednotenje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020. 2021. Fakulteta za družbene vede, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Jasna Mikić.

Vrednotenje uspešnosti programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). 2019. Deloitte Slovenija.

IX. MKRR – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Vrednotenje ukrepov regionalne politike v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020. ZRC SAZU, projekt v teku – zaključek l. 2025.

Vrednotenje Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo 2013-2020. 2021, JHP projektne rešitve d.o.o. Domžale.

Vrednotenje ustreznosti, učinkovitosti in uspešnosti izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v odbodju od 2011 do 2020. 2021, JHP projektne rešitve d.o.o. Domžale. à Spletna povezava

Vrednotenje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018. 2021, SL Consult d.o.o. Ljubljana. à Spletna povezava

Vrednotenje ustreznosti, učinkovitosti, uspešnosti ter vpliva izvajanja Programa Pomurje 2010-2019. 2021. Izvajalec SL CONSULT d.o.o. Ljubljana. à Spletna povezava

Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP EKP 2014-2020. 2019. EIPF, Ekonomski Inštitut d. o. o. Avtorji: Maja Bučar, Barbara Brečko, France Križanič, Andreja Črnak Meglič.

Vrednotenje uspešnosti programa PUM(O). 2019. Deloitte Svetovanje d.o.o.

Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela. 2019. Deloitte Svetovanje, d.o.o.

I Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 – končno poročilo. 2019. Deloitte (Polona Čufer Klep); Kmetijski inštitut Slovenije (Tomaž Cunder, Ben Moljk, Jože Verbič, Matej Bedrač, Tanja Travnikar, Maja Koža) à cesiinfo@deloittece.com; gskender@deloittece.com  info@kis.si ; tomaz.cunder@kis.si ; ben.moljk@kis.si; joze.verbic@kis.si; matej.bedrac@kis.si; tanja.travnikar@kis.si

Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.pdf, 2022, Deloitte (Gregor Skender), Kmetijski inštitut Slovenije (Tomaž Cunder, Ben Moljk, Jože Verbič, Matej Bedrač, Tanja Travnikar) à cesiinfo@deloittece.com; gskender@deloittece.com  info@kis.si ; tomaz.cunder@kis.si ; ben.moljk@kis.si; joze.verbic@kis.si; matej.bedrac@kis.si; tanja.travnikar@kis.si

II Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

II.1 Urad RS za mladino:

Vmesna evalvacija nacionalnega programa za mladino v letih 2017 – 2019, dr. Tomaž Deželan, 2020, tomaz.dezelan@fdv.uni-lj.si

II.2 Svet za kakovost in evalvacije:

Analiza potreb, pogojev in možnosti obveznega vključevanja otrok v enega izmed programov predšolske vzgoje z vidika odpravljanja socialne, ekonomske in kulturne neenakosti (Nacionalna evalvacijska študija); 2022. Izvajalec Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,nosilka: dr. Marta Licardo; marta.licardo@um.si

Evalvacija poteka in učinkov izobraževanja na daljavo v času epidemije COVID-19 na ravneh osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja z vidika doseganja učnih ciljev in standardov znanja ter z vidika socialno-čustvenega odzivanja (Nacionalna evalvacijska študija). Izvajalec je konzorcij, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, nosilec: dr. Janez Vogrinc. Rezultati evalvacije niso javno objavljeni. Janez.Vogrinc@pef.uni-lj.si

Identifikacija ključnih sistemskih vprašanj in problemov pri vzgoji in izobraževanju otrok s  posebnimi potrebami (Nacionalna evalvacijska študija). Izvajalec Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, nosilka: dr. Milena Košak Babuder. Rezultati evalvacije niso javno objavljeni. Milena.Kosak-Babuder@pef.uni-lj.si

Analiza primernosti uporabe številčnega ocenjevanja področij športa, glasbene in likovne umetnosti (Nacionalna evalvacijska študija). Izvajalec Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,  nosilka: dr. Janja Tekavc. Rezultati analize niso javno objavljeni. janja.tekavc@um.si

Evalvacija modela poučevanja in tolmačenja slovenskega znakovnega jezika ter poučevanja slovenščine za gluhe in naglušne (Nacionalna evalvacijska študija). Izvajalec Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, nosilka: dr. Damjana Kogovšek. Rezultati evalvacije niso javno objavljeni. Damjana.Kogovsek@pef.uni-lj.si

Evalvacija modelov učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika za učence in dijake, ki jim slovenščina ni materni jezik (Nacionalna evalvacijska študija). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Člani projektne skupine: dr. Mihaela Knez, dr. Ina Ferbežar, dr. Damjana Kern Andoljšek, dr. Marko Stabej; Sodelavci: Petra Likar Stanovnik, Irena Jerovšek Vogrinc à mihaela.knez@ff.uni-lj.si , ina.ferbezar@ff.uni-lj.si , damjana.kernandoljsek@ff.uni-lj.si , marko.stabej@ff.uni-lj.si, petra.likarstanovnik@ff.uni-lj.si ; irena.jerovsek-vogrinc@osdj-cerklje.si

III Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad RS, pošiljamo vam seznam elevacijskih poročil, ki so jih za nas opravili zunanji svetovalci.

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Andragoški center Slovenije, 2021. Avtorja: Mag. Jasmina Mirčeva, mag. Peter Beltram. à jasmina.mirceva@acs.si , peter.beltram@acs.si

Po kreativni poti do znanja. Valicon. 2020. Matej Mrevlje, matej.mrevlje@valicon.net

Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Valicon. 2020. Matej Mrevlje, matej.mrevlje@valicon.net

IV Ministrstvo za okolje, Podnebje in Energijo

Letno podnebno ogledalo – Podnebna pot 2050 – LIFE Climate Path 2050, 2022. Konzorcij, IJS, odgovorna oseba mag. Stane Merše; ceu@ijs.si , stane.merse@ijs.si

Letna podnebna ogledala za leta 2018-2022.

Letna “Poročila o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020“, od leta 2016 do2022. Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, v sodelovanju s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije. pnz@pnz.si , info@gozdis.si

V Ministrstvo za naravne vire in prostor

Strateško vrednotenje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. 2019. Biotehniška Fakulteta UL. Avtorji: Mojca Golobič, Bojan Radej, Barbara Kostanjšek, Špela Kolarič, Alenka Cof.

VI Ministrstvo za zunanje zadeve

Evalvacija projektov vodne infrastrukture v Severni Makedoniji 2012-19. 2020. Deloitte d.o.o., Oddelek poslovnega svetovanja, Vodja evalvacije Gregor Skender. cesiinfo@deloittece.com; gskender@deloittece.com

Evalvacija projektov telemedicine in e-zdravja na Zelenortskih otokih 2011-17. 2018. Deloitte d.o.o., Oddelek poslovnega svetovanja, Vodja evalvacije Polona Čufer Klep. cesiinfo@deloittece.com;

VII Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Celovita analiza učinkov izvajanja sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo in priložnosti, ki jih sporazum prinaša za slovenska podjetja, potrošnike, okolje in zaposlovanje. 2020. Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Avtorji: Jože P. Damijan, Črt Kostevc, Tjaša Redek, Katarina Vatovec. cpoef@ef.uni-lj.si

Globalni podjetniški monitor (2002- ). Letno. Inštitut za podjtništvo in management malih podjetij, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, UM. Avtorji: Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Matej Rus, Karin Širec. miroslav.rebernik@um.si , polona.tominc@um.si , barbara.bradac@um.si , katja.crnogaj@um.si , matej.rus@um.si , karin.sirec@um.si

Boosting Social Entrepreneurship and Social Enterprise Development in Slovenia
In-depth policy review
. 2022. OECD.

Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno inovacijskih partnerstev. 2021. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Univerza v Ljubljani. Avtorji: Maja Bučar, Matjaž Črnigoj, Andreja Jaklič, Borut Likar, Aleš Lipnik, Marko Lovec, Metka Stare, Boštjan Udovič. Maja.bucar@fdv.uni-lj.si , Matjaz.crnigoj@fdv.uni-lj.si  Andreja.Jaklic@fdv.uni-lj.si  Borut.Likar@fdv.uni-lj.si Ales.Lipnik@fdv.uni-lj.si Marko.Lovec@fdv.uni-lj.si  Metka.Stare@fdv.uni-lj.si  Bostjan.Udovic@fdv.uni-lj.si 

VIII. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (poročilo 1). 2022 COBISS.si-ID 110805507 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid; Krš, Katja. vid.ziberna@irssv.si ; evapro.irssv@siol.net

»Na kmetijo – možnost bivanja starejših oseb na kmetiji« : končno poročilo o evalvaciji projekta. 2021 COBISS.si-ID 149469187 . Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Černič, Mateja; mateja.cernic@fuds.si

Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe. 2020. . Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Mateja Nagode, mateja.nagode@guest.arnes.si 

Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja; zbirnik končnih evalvacijskih poročil skupine programov stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja. 2021 COBISS.si-ID 94030083 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana. vid.ziberna@irssv.si

Evalvacijsko poročilo – SOS telefoni : Društvo zaupni telefon Samarijan – Zaupni telefon za klic v duševni stiski; evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja; evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) 2021 COBISS.si-ID 93946371 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana ; vid.ziberna@irssv.si

Evalvacijsko poročilo za skupino informacijskih in svetovalnih programov s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2); evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. 2021 COBISS.si-ID 93960451 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana ; vid.ziberna@irssv.si

Evalvacijsko poročilo za skupino programov dnevnih centrov s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2); evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. 2021 COBISS.si-ID 94039811. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana ; vid.ziberna@irssv.si

Evalvacijsko poročilo za skupino programov stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2); evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. 2021 COBISS.si-ID 94032131 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Rihter, Liljana ; vid.ziberna@irssv.si

Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (poročilo 1). 2021 COBISS.si-ID 90952707 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Avtorji: Žiberna, Vid. vid.ziberna@irssv.si

Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 : poročilo za obdobje 2013-2020; končno poročilo. 2021 COBISS.si-ID 91617283 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo Avtorji: Smolej Jež, Simona ; Trbanc, Martina  simona.smolej@guest.arnes.si ; martina.trbanc@guest.arnes.si

Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci : končno poročilo. 2020 COBISS.si-ID 47726339. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo Avtorji: Dremelj, Polona, Kobal Tomc, Barbara ; Smolej Jež, Simona ; Berlot, Lina; polona.dremelj@guest.arnes.si , lina.berlot@nijz.si 

Izvajanje, izkušnje in predlogi Pilotnega projekta podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju RS : končno poročilo2020 COBISS.si-ID 102167555 Avtorji: Trbanc, Martina, Smolej Jež, Simona. martina.trbanc@guest.arnes.si ; simona.smolej@guest.arnes.si

Evalvacijsko poročilo za skupino dnevnih programov za brezdomce : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce – informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora); evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) 2019. COBISS.si-ID 5113701. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo Avtorji: Žiberna, Vid ; Černič, Mateja ; Vidrih, Nejc ; Rihter, Liljana. vid.ziberna@irssv.si; mateja.cernic@fuds.si

Vrednotenje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020. 2021. Fakulteta za družbene vede, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Jasna Mikić; jasna.mikic@fdv.uni-lj.si

Vrednotenje uspešnosti programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). 2019. Deloitte Slovenija.

IX. MKRR – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Vrednotenje ukrepov regionalne politike v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020. ZRC SAZU, projekt v teku – zaključek l. 2025.

Vrednotenje Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo 2013-2020. 2021, JHP projektne rešitve d.o.o. Domžale. info@jhp.si

Vrednotenje ustreznosti, učinkovitosti in uspešnosti izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v odbodju od 2011 do 2020. 2021, JHP projektne rešitve d.o.o. Domžale. info@jhp.si

Vrednotenje Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018. 2021, SL Consult d.o.o. Ljubljana. sl.consult@sl-consult.si

Vrednotenje ustreznosti, učinkovitosti, uspešnosti ter vpliva izvajanja Programa Pomurje 2010-2019. 2021. Izvajalec SL CONSULT d.o.o. Ljubljana. sl.consult@sl-consult.si

Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP EKP 2014-2020. 2019. EIPF, Ekonomski Inštitut d. o. o. Avtorji: Maja Bučar, Barbara Brečko, France Križanič, Andreja Črnak Meglič.

Vrednotenje uspešnosti programa PUM(O). 2019. Deloitte Svetovanje d.o.o.

Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela. 2019. Deloitte Svetovanje, d.o.o.

 

Oznake: