Scroll down to your languge version: Serbo-Croatian-Bosnian; Slovenian; English

Spoštovani gostje in udeleženke in udeleženci konference Mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana,

V veliko čast mi je, da lahko toplo pozdravim vse, ki ste se danes zbrali tukaj. Veseli nas, da smo lahko organizirali ta pomemben dogodek v Ljubljani, v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, s podporo Slovenskega društva evalvatorjev in v sodelovanju z nacionalnimi predstavniki regionalne mreže.

Prva konferenca Mreže je bila organizirana v Sarajevu leta 2015 tako da se letos odvija že peta konferenca. Ponosni smo, da smo priča rasti in uspehu te mrežne platforme, ki je postala osrednji forum evalvatorjev na zahodnem Balkanu, ki spodbuja sodelovanje, izmenjavo znanja in najboljših praks v regiji in širše.

Tema te konference se vrti okoli ključnih vprašanj vrednotenja učinkov politik v regiji. Kot evalvatorji prepoznavamo globok pomen ocenjevanja učinkov javnih politik za možnost odločanja na podlagi evidenc in dokazov, izboljšanja upravljanja in prispevanje k trajnostnemu razvoju v naših državah.

Na konferenci bomo imeli priložnost prisluhniti poučnim predstavitvam in se udeležiti plodnih razprav, ki so namenjene izboljšanju našega razumevanja in strokovnosti pri vrednotenju učinkov politik. Skupaj se bomo seznanili z v zadnjem času opravljenimi evalvacijami, se spoznali z inovativnimi metodologijami vrednotenja učinkov in razpravljali o stanju in izzivih vrednotenja politik v regiji.

Globoko smo hvaležni članom Slovenskega društva evalvatorjev za njihov finančni prispevek in neomajno zavezanost organizaciji te konference. Njihova neumorna prostovoljna prizadevanja so omogočila ta dogodek in jim s tega mesta izrekam iskreno zahvalo za njihovo podporo.

Za konec bi rad izrazil svojo največjo hvaležnost vsem avtorjem in udeležencem za prispevek na tej konferenci. Vaša prisotnost in aktivno sodelovanje nas bodo nedvomno navdihnili, da bomo še naprej stremeli k napredku vrednotenja učinkov politik v Sloveniji in regionalno.

Vsem želim uspešno delo, ki naj prispeva k napredku mreže evalvatorjev zahodnega Balkana in njenih nacionalnih skupnosti. Hvala

aaaaaaaaaaa

Poštovani gosti i sudionice i sudionici konferencije Mreže evaluatora Zapadnog Balkana,

Velika mi je čast što mogu toplo pozdraviti sve koji ste se danas ovdje okupili. Drago nam je što smo ovaj važan događaj mogli organizirati u Ljubljani, u prostorijama Fakulteta za sigurnosne studije Univerziteta u Mariboru, a uz podršku Slovenskog društva evaluatora i u suradnji s nacionalnim predstavnicima regionalne Mreže evaluatora.

Prva konferencija Mreže bila je organizirana u Sarajevu 2015. godine, tako da se ove godine održava već peta konferencija. Ponosni smo što smo svjedoci rasta i uspjeha ove mrežne platforme, koja je postala središnji forum evaluatora na zapadnom Balkanu,  i generator suradnje i razmjene znanja i najboljih praksi u regiji i šire.

Ova konferencija u fokus stavlja  ključna pitanja vrednovanja učinaka politika u regiji. Kao evaluatori prepoznajemo izuzetan značaj evaluacija učinaka javnih politika za odlučivanje na temelju  dokaza, za poboljšanje upravljanja i za doprinos održivom razvoju u zemljama regije.

Na konferenciji ćemo imati priliku slušati zanimljiva izlaganja koja će doprineti  poboljšanju našeg razumijevanja i stručnosti pri vrednovanju učinaka politika. Upoznat ćemo se s izvedenim evaluacijama i inovativnim metodologijama vrednovanja učinaka i raspravljati o stanju i izazovima vrednovanja politika u regiji.

Duboko smo zahvalni članovima Slovenskog društva evaluatora za njihov financijski doprinos i neumornu predanost organizaciji ove konferencije. Ovaj događaj su omogućili njihovi volonterski napori  i s ovog mjesta im izražavam iskrenu zahvalu.

Za kraj bih želio izraziti svoju zahvalnost svim autorima i sudionicima na doprinosu ovoj konferenciji. Vaša prisutnost i aktivno sudjelovanje  nesumnjivo će nas nadahnuti da nastavimo težiti napretku vrednovanja učinaka politika u Sloveniji i regionalno.

Svima želim uspješan rad. Hvala

aaaaaaaaaa

Dear guests and participants of the Western Balkan Network of Evaluators (WBEN) conference,

It is a great honor to be able to extend a warm welcome to all of you who have gathered here today. We are glad that we were able to organize this important event in Ljubljana, on the premises of the Faculty of Criminal Justice and Security of the University of Maribor, with the support of the Slovenian Evaluation Society and in cooperation with the national representatives of the regional network WBEN.

The first conference of the WBEN Network took place in Sarajevo in 2015. We are proud to witness the growth and success of this network platform, which has become the central forum of evaluators in the Western Balkans, promoting cooperation, exchange of knowledge and best practices in the region and beyond.

The theme of this conference revolves around the key issues of policy impact evaluation in the region. As evaluators, we recognize the deep importance of evaluating the effects of public policies for the possibility of decision-making based on records and evidence, improving management and contributing to sustainable development in our countries.

At the conference, we will have the opportunity to listen to informative presentations and participate in fruitful discussions aimed at improving our understanding and expertise in policy impact evaluation. Together, we will familiarize ourselves with recent evaluations, learn about innovative impact evaluation methodologies and discuss the state and challenges of policy evaluation in the region.

We are deeply grateful to the members of the Slovenian Evaluation Society for their financial contribution and unwavering commitment to the organization of this conference. Their tireless volunteer efforts have made this event possible, and I hereby extend my sincere thanks to them for their support.

Finally, I would like to express my greatest gratitude to all authors and participants for their contribution to this conference. Your presence and active participation will undoubtedly inspire us to continue striving for progress in the evaluation of the effects of policies in Slovenia and regionally.

I wish everyone successful work that should contribute to the progress of the network of evaluators of the Western Balkans and its national communities.

Thank you

(Bojan Radej, SDE)

 

Oznake: , ,