Scroll down to your languge version: Serbo-Croatian-Bosnian; Slovenian; English

Spoštovane in spoštovani,

Dobrodošli na 5. Konferenci Mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana (WBEN), ki je bila ustanovljena Sarajevu, 27. septembra 2013, kot mreža prostovoljnih evalvacijskih skupnosti civilne družbe za napredek vrednotenja učinkov politik iz BiH, Srbije, Hrvaške, Makedonije, Črne gore in Slovenije.

To pomeni, da je Mreža predvčerajšnjim zabeležila svojo deseto letnico obstoja. Ob tej priložnosti se vsem članom Mreže iskreno zahvaljujem za njihovo delovanje in prispevek k napredku Mreže.

V času svojega nastanka je bila to ena redkih regionalnih evalvacijskih mrež na svetu, medtem ko jih danes že težko preštejemo. To dokazuje, da so tudi drugod po svetu razumeli pomen povezovanja evalvatorjev preko državnih meja za medsebojno podporo pri izvajanje svoje misije in vizije delovanja.

WBEN je na 2. regionalnem srečanju v Ljubljani, 31. januarja 2014 določil svoje poslanstvo (misijo) delovanja kot “Zagovarjanje in promocija teorije in prakse spremljanja in vrednotenja, povezovanje zainteresiranih strani na področju izmenjave izkušenj in prakse, promocija skupnega delovanja pri pripravi in izvajanju aktivnosti, spoštujoč najvišje standarde kakovosti in profesionalizma.”

S tem bo regionalna mreža uresničila svojo vizijo, da postane “centralna platforma znanja in izkušenj na področju spremljanja in vrednotenja, ki temelji na partnerskem krepitvi zmogljivosti in znanja.”

WBEN je na svoji 1. konferenci v Sarajevu 29. oktobra 2015 sprejela izjavo za javnost, v kateri je opredelila svoja prizadevanja za izboljšanje vrednotenj razvoja v državah Zahodnega Balkana:

 • izboljšati kakovost javnega upravljanja pri oblikovanju politik, planov, proračunov in projektov,
 • prispevati celovite informacije za kvalitetno usklajevanje skupinskih interesov,
 • prispevati k transparentnosti in demokratičnosti upravljanja z javnimi zadevami ter vključevanju javnosti v postopek evalvacij,
 • prispevati k enakopravni obravnavi vseh deležnikov, zlasti šibkejših socialnih skupin, za evalvacije, ki temeljijo na pravičnosti in nediskriminaciji,
 • prispevati k varstvu okolja ter naravne in kulturne dediščine ter
 • prispevati k celovitemu reševanju izzivov.

Zametki oblikovanja Mreže segajo v leto 2012, ko sta ob prijaznem posredovanju nekdanje slovenske ministrice za regionalni razvoj mag. Zdenke Kovač vzpostavila stik SDE (Slovensko društvo evalvatorjev) in BHeval (Udruženje evaluatora u Bosni i Hercegovine) in se v Ljubljani 20. oktobra 2012 prvič uradno sestala. Sklenila sta, da bosta sodelovala v prizadevanjih za oblikovanje regionalne mreže evalvatorjev v državah Zahodnega Balkana in se vključila v evropsko in globalno mrežo evalvatorjev.

V veliko pomoč pri oblikovanju Mreže je bil razpis IOCE (International Organisation for cooperation in evaluation) v jeseni 2012 namenjen finančni podpori krepitvi sodelovanja med nacionalnimi evalvacijskimi društvi. SDE in BHeval sta se prijavila na prvi razpis, s katerim sta navezali stik s srbsko skupnostjo in pripravila iniciativne aktivnosti za formiranje evalvacijskih skupnosti v Skopju in Podgorici. Vzporedno s tem projektom so potekale priprave za ustanovitev Mreže je dala ustanovitev Hrvaške mreže evalvatorjev 15. novembra 2013 v Zagrebu, na pobudo SDE in v sodelovanju z Ekonomskim institutom Zagreb.

Ključni cilji opredeljeni ob ustanovitvi Mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana, so doseženi:

 • Odvijajo se redne letne evalvacijske aktivnosti civilne družbe v nacionalnih skupnostih.
 • Realiziranih je več kot 10 letnih srečanj nacionalnih predstavnikov regionalne Mreže.
 • Organiziranih je pet regionalnih konferenc: Sarajevo v oktobru 2015, v Zagrebu oktobra 2017, novembra 2019 v Beogradu in nazadnje novembra 2021 v Skopju kot videokonferenca, zaradi splošnih omejitev povezanih s koronavirusom.  
 • Izvedeni so štirje regionalni treningi evalvatorjev.
 • Medsebojna srečanja članic Mreže; skoraj vsako leto se sestajata Hrvaška mreža evalvatorjev in Slovensko društvo evalvatorjev.

Dosežki so zavidljivi, še posebej, če upoštevamo, da je večina dejavnosti uresničenih z volonterskimi prizadevanji in z lastnimi viri članstva, vključno finančnimi, za izvajanje aktivnosti evalvacijskih skupnosti. Seveda pa so potrebe po aktivni civilni družbi na področju vrednotenja javnih politik veliko, veliko večje. Tako je vpliv, ki ga ima WBEN in njegove članice na evalvacijski sistem in kulturo v regiji veliko manjši kot bi si vsi želeli. Tako mnoge priložnosti še niso izkoriščene. Glavni izziv ostaja krepitev nacionalnih evalvacijskih skupnosti, tako navznoter kot v sistemskem okolju, ki pogosto ni prijazno ali je vsaj brezbrižno do pobud civilne družbe na tem področju.

In samo upamo lahko, da bo Konferenca k tem ciljem vsaj malo pripomogla. Vsem želim uspešno delo in plodne interakcije.

aaaaaaaa

Poštovane i poštovani, Dobrodošli na 5. konferenciji Mreže evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN). Mreža je osnovana u Sarajevu, 27. septembra 2013. godine, kao mreža dobrovoljnih zajednica civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Severne Makedonije, Črne gore i Slovenije radi unapređenja vrednovanja učinaka javnih politika.

Mreža je prekjučer obeležila 10. godišnjicu postojanja. Želim iskoristiti ovu priliku da izrazim iskrenu zahvalnost članicama Mreže na njihovom djelovanju i doprinosu napretku regionalne zajednice.

U vrijeme osnivanja, Mreža evaluatora Zapadnog Balkana  bila je jedna od rijetkih regionalnih evaluacijskih mreža u svijetu. Danas je takve mreže teško prebrojati. To pokazuje da smo među prvima shvatili značaj regionalnog povezivanja evaluatora u cilju pružanja međusobne podrške u provedbi naših misija i vizija.

Na 2. regionalnom sastanku u Ljubljani, 31. januara 2014., WBEN je za svoju misiju odredio  “Zagovaranje i promociju teorije i prakse monitoringa i evaluacije, povezivanje zainteresiranih strana u oblasti razmjene iskustava i prakse, promociju zajedničkog djelovanja u pripremi i izvođenju aktivnosti, uz poštovanje najviših standarda kvaliteta i profesionalizma.”

Pritom će regionalna mreža pratiti svoju viziju da postane “centralna platforma znanja i iskustava u oblasti monitoringa i evaluacije, bazirana na partnerskom jačanju kapaciteta i znanja.”

Na svojoj prvoj konferenciji u Sarajevu, 29. oktobra 2015. godine, WBEN je usvojio priopćenje za javnost o svojim aktivnostima za poboljšanje evaluacije u zemljama zapadnog Balkana koje sadrže sledeće:

 • Zalaganje za poboljšanje kvalitete javnog upravljanja u oblikovanju politika, planova, proračuna i projekata.
 • Doprinos sveobuhvatnim informacijama za kvalitetnu koordinaciju kolektivnih interesa.
 • Doprinos transparentnosti i demokratskom načinu upravljanja javnim politikama te uključivanje javnosti u postupak evaluacije.
 • Doprinos jednakom postupanju prema svim sudionicima, posebno prema osjetljivim društvenim skupinama, za evaluacije koje se temelje na pravednosti i nediskriminaciji.
 • Doprinos zaštiti okoliša te zaštiti prirodne i kulturne baštine.
 • Doprinos cjelovitom rješavanju izazova.

Počeci osnivanja Mreže datiraju iz 2012. godine, kada je , uz posredovanje bivše slovenske ministrice za regionalni razvoj, gospođe Zdenke Kovač, bio uspostavljen prvi kontakt između Slovenskog društva evaluatora i Udruženje evaluatora u Bosni i Hercegovine. Dva udruženja su se prvi put službeno sastala u Ljubljani 20. listopada/oktobra 2012. godine. Odlučili su sudjelovati u naporima za formiranje regionalne mreže evaluatora u zemljama Zapadnog Balkana i za priključenje evropskoj i globalnim mrežama evaluatora.

U isto vreme, veliki podsticaj stvaranju Mreže bio je i natječaj Međunarodne organizacije za suradnju na području  evaluacija (IOCE) namijenjen financiranju jačanja suradnje među nacionalnim društvima za evaluaciju. SDE i BHeval bili su uspješni na natječaju i pribavili sredstva kojima su financirali aktivnosti regionalnog povezivanja evaluatora u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Paralelno sa ovim projektom i na inicijativu SDE i u suradnji sa Ekonomskim institutom Zagreb,   15. novembra 2013. godine osnovana je i Hrvatska mreža evaluatora,.

Ključni ciljevi utvrđeni formiranjem Mreže su:

 • Provođenje redovitih godišnjih evaluacijskih aktivnosti u nacionalnim zajednicama.
 • Održavanje redovnih sastanaka nacionalnih predstavnika Regionalne mreže (do sada više od 10).
 • Održavanje regionalnih konferencija, do sada ukupno pet: prva u Sarajevu u septembru 2015, druga u Zagrebu u septembru 2017., treća u Beogradu u novembru 2019 i četvrta u Skoplju u novembru 2021 kao videokonferencija, zbog općih ograničenja vezanih uz koronavirus. 
 • Provođenje regionalne obuke evaluatora, do sada četiri.
 • Bilateralni sastanci članova Mreže; gotovo svake godine sastaju se Hrvatska mreža evaluatora  i Slovensko društvo evalvatorjev.

Postignuća su zavidna, pogotovo s obzirom na to da se većina aktivnosti u zajednicama evaluatora provodi volonterskim naporima i vlastitim finansijskim i drugim sredstvima članstva. Međutim, potrebe za aktivnim civilnim društvom na području vrednovanja javnih politika veoma su velike. Zbog toga je utjecaj koji WBEN i njegove nacionalne članice imaju na sustav i kulturu evaluacije u regiji mnogo manji nego što bismo svi željeli. To znači da pred WBEN stoje veliki izazovi. Glavni cilj ostaje jačanje nacionalnih zajednica evaluatora, kako iznutra tako i u sustavnom okruženju koje često nije konstruktivno ili je ravnodušno prema inicijativama civilnog društva na tom području.

Iskreno se nadam da ova Konferencija može barem malo doprinijeti tom cilju. Svima želim uspješan rad i produktivnu interakciju.

aaaaaa

Dear Conference Participants,

Welcome to the 5th Conference of the Western Balkan Evaluators’ Network (WBEN), established in Sarajevo, 27 September 2013, as a network of voluntary civil society evaluation communities to advance the evaluation of the effects of policies from Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Northern Macedonia, Montenegro and Slovenia.

This means that the Network celebrated its 10th anniversary of its existence the day before yesterday. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to all members of the Network for their activity and their generous contributions to the progress of the Network.

At the time of its creation, WBEN was one of the few regional evaluation networks in the world, whereas today they are already difficult to count. This demonstrates that we were among the first who have understood the importance of connecting civil society in the area of evaluators across national borders to support each other in the implementation of their mission and vision.

At the 2nd Regional Meeting in Ljubljana, 31 January 2014, WBEN defined its mission  of action as “Advocating and promoting the theory and practice of monitoring and evaluation, bringing together stakeholders in the field of exchange of experience and practice, promoting joint action in the preparation and implementation of activities, respecting the highest standards of quality and professionalism.”

This will make the Regional Network implement its vision of becoming a “central platform of knowledge and experience in the field of monitoring and evaluation based on partner capacity and knowledge building.”

At its 1st conference in Sarajevo on 29 October 2015, WBEN adopted a press release where it declared its efforts to improve the evaluations of development in the Western Balkan countries:

 • Improve the quality of public governance in policy-making, plans, budgets and projects,
 • Contribute comprehensive information for comprehensive coordination of group interests,
 • Contribute to the transparency and democracy of public affairs management and to the involvement of the public in the evaluation process,
 • To contribute to equal treatment of all stakeholders, in particular weaker social groups, for evaluations based on fairness and non-discrimination,
 • Contribute to the protection of the environment and natural and cultural heritage, and
 • Contribute to fully addressing challenges.

The beginnings of the formation of the Network date back to 2012, when, with the friendly intervention of the former Slovenian Minister for Regional Development, linked Slovenian Association of Evalvators to Society of evaluators in Bosnia and Herzegovina. Societies met officially for the first time in Ljubljana on 20 October 2012. At the meeting they decided to coordinate efforts to create a regional network of evaluators in the Western Balkan countries and to join the European and global network of evaluators.

To great assistance in the creation of the Network has been the IOCE (International Organisation for Cooperation in Evaluation) call for projects in autumn 2012 to financially support the strengthening of cooperation between national evaluation societies. The SDE and BHeval applied for the first call to contact the Serbian community and to prepare initial activities for the formation of evaluation communities in Skopje, N. Macedonia and Podgorica, Montenegro. In parallel to this project, preparations were made for the establishment of the Network of Evaluators of Croatia on 15 November 2013 in Zagreb, on the initiative of the SDE and in cooperation with the Economic Institute of Zagreb.

The key objectives identified by the establishment of the Western Balkans Network of Evaluators are achieved:

 • Regular annual evaluation activities of civil society in national communities are taking place.
 • More than 10 annual meetings of national representatives of the Regional Network have been held.
 • Five regional conferences are held: Sarajevo in October 2015, Zagreb in October 2017, November 2019 in Belgrade and in November 2021 in Skopje as a videoconference, due to general restrictions related to coronavirus. 
 • Four regional evaluation trainings are carried out.
 • Meetings between members of the Network; Almost every year, the Croatian Network of Evaluators and the Slovenian Association of Evaluators meet.

Achievements are enviable, especially considering that most activities are carried out with voluntary efforts and with members’ own sources, including financial, to carry out activities of their evaluation communities. Of course, the need for an active civil society in the field of public policy evaluation is much, much greater. Thus, the impact that WBEN and its members have on the evaluation system and culture in the region is much smaller than we would all aspire. So many opportunities for WBEN operation are not yet exploited. The main challenge remains to strengthen national evaluation communities, both inwardly and in a systemic environment that is often unresponsive or indifferent to civil society initiatives in this area.

And we can only hope that the Conference will at least make a small contribution to WBEN’s objectives. I wish everyone a successful job and fruitful interaction.

 

Oznake: , ,