Scroll down to your languge version: Serbo-Croatian-Bosnian; Slovenian; English

Spoštovane in spoštovani,

Slovensko društvo evalvatorjev je bilo ustanovljeno leta 2008 kot civilna platforma, ki si s svojim delovanjem prizadeva za doseganje sinergijskih učinkov vrednotenja za trajnostni napredek skupnosti.

Poleg klasičnih nalog vseh evalvacijskih društev si naše Društvo posebej prizadeva za razvoj evalvacijskega načina razmišljanja in evalvacijskega spoznavanja stvari. Prof. dr. Darko Štrajn, eden ustanovnih članov Društva trdi, da smo priča uveljavljanju nove evalvacijske kulture, ki jo mora spremljati razvoj nove generacije evalvacijskih metodologij, in kot se obeta, lahko le-ta prispeva k preobrazbi metodologij družbenega raziskovanja nasploh.

O tem posebej govori Ustanovna izjava Društva. Evalvacijski način spoznavanja sveta je tretja kultura, poleg filozofije in znanosti. Evalvacija spoznava stvari v preseku fragmentarnih dejstev z nezdružljivimi razlagami teh dejstev. Spoznavanje je slepovidno, torej ni niti slepo za tisto, kar je izključeno niti ni zaslepljeno s tistim, kar je za koga res.

Društvo ima tri stalne komisije: komisijo za etični kodeks in standarde evalvacije, komisijo za vrednotenje in študijsko komisijo. 

 1. Komisija za etični kodeks in standarde evalvacije obravnava sistemska vprašanja vrednotenja učinkov politik in daje sistemske pobude. Društvo je podalo več pripomb na osnutke zakonov, strategij, smernic in drugih dokumentov, ki se nanašajo na evalvacijo javnih politik ali sodelovanje z nevladnimi organizacijami. V zadnjem času:
 2. Pripombe na Akcijski načrt za izboljšanje zakonodajnega postopka in vrednotenj (Ministrstvo za javno upravo),
 3. Pripombe na Smernice za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami (Ministrstvo za javno upravo),
 4. Metodologijo merjenja učinkov predpisov: Kako v Sloveniji meriti učinke predpisov?

Minilo je več kot 10 let od pobude Vladi RS o ustanovitvi Sveta za evalvacije kot centralnega stičišča evalvacijske politike med naročniki vrednotenj, izvajalci vrednotenj in civilno družbo s področja vrednotenja učinkov javnih politik. Vladi RS smo poslali pismo o poslabševanju razmer na področju vrednotenja učinkov ter ponovno opozorili na pomen ustanovitve Sveta.

Društvo občasno samostojno ali v sodelovanju s partnerji organizira usposabljanja za evalvatorje s posredovanjem znanja na praktičnih primerih. Doslej se jih je udeležilo že več kot 100 udeležencev v Sloveniji in v regiji Zahodnega Balkana. V zadnjem času: “Strateško delovanje v negotovih razmerah

 • Študijska komisija pokriva raziskovalno dejavnost društva in je osredotočena na razvoj evalvacijskega načina razmišljanja in zlasti metodologijo evalvacijske sinteze med učinki neodvisnih domen javnih politik na primer med sektorji, med političnimi temami, med prostorskimi enotami ipd.

Velik del dejavnosti Društva je usmerjen v publicistično dejavnost. Rezultati raziskovalnega dela so predstavljeni v Delovnih zvezkih. Člani društva so avtorji petih knjig in več kot 30 Delovnih zvezkov, ki izhajajo letno že od ustanovitve Društva, in več desetin prispevkov v javnih občilih in v družabnih omrežjih. Zadnji trije Delovni zvezki:

Glavni dogodek leta za SDE in eden najpomembnejših od ustanovitve Društva je organizacija 5. bienalne konference Mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana (WBEN).

SDE se ob tej priložnosti zahvaljuje:

 • članom Programskega odbora, ki so ga sestavljali člani regionalne koordinacije iz Hrvaške, Srbije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine, za sodelovanje pri pripravi vsebinskega dela konference,
 • avtorjem in avtoricam, ki so predstavili svoje prispevke.
 • prostovoljcem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi konference: Jasna Djordjević in člani Društva.
 • Fakulteti za varnostne vede, ki nas je gostila.

SRHB

Poštovane i poštovani,

Slovensko društvo evaluatora (SDE) osnovano je 2008. godine kao civilna platforma koja svojim djelovanjem nastoji postići sinergijske učinke vrednovanja za održivi napredak zajednice. Osim klasičnih zadataka svih evaluacijskih udruženja, SDE se  posebno zalaže za razvoj evaluacijskog načina razmišljanja. Prof. dr. Darko Štrajn, jedan od osnivača Društva tvrdi da smo svjedoci uspostavljanja nove evaluacijske kulture koju mora pratiti razvoj nove generacije evaluacijskih metodologija i, kako izgleda, ona može pridonijeti transformaciji metodologija društvenog istraživanja općenito.

O tome posebno govori Osnivačka izjava Društva. Uz filozofiju i znanost, evaluacijski način spoznaje svijeta predstavlja  ‘treću kulturu’. Evaluacija spoznaje stvari u presjeku fragmentarnih činjenica s divergentnim tumačenjima tih činjenica. Spoznaja je slijepovidna, dakle nije ni slijepa za ono što je isključeno, ni zaslijepljena onim što je za nekoga istina.

SDE ima tri stalne komisije: Komisiju za etički kodeks i standarde evaluacije, Komisiju za vrednovanje i Studijsku komisiju.

 1. Komisija za etički kodeks i standarde evaluacije bavi se sistemskim pitanjima evaluacije. Između ostalog, Društvo je dalo više primjedbi na nacrte zakona, strategija, smjernica i drugih dokumenata koji se odnose na evaluaciju javnih politika ili suradnju s nevladinim organizacijama. Među najnovijima su:
 2. Primjedbe na Akcijski plan za poboljšanje zakonodavnog postupka i evaluacija (Ministarstvo javne uprave),
 3. Primjedbe na Smjernice za suradnju Vlade Republike Slovenije s nevladinim organizacijama (Ministarstvo javne uprave),
 4. Primjedbe na metodologiju mjerenja učinaka propisa: Kako u Sloveniji mjeriti učinke propisa?

Prošlo je više od 10 godina od kako je SDE Vladi RS predložio osnivanju Vladinog Vijeća za evaluacije kao središta evaluacijske politike i mjesta spajanja naručitelja evaluacija, izvođača evaluacija i civilnog društva s područja evaluacije učinaka javnih politika. Zbog neuvažavanja ove pobude,  više puta smo Vladi RS poslali pismo o pogoršanju stanja na području evaluacije učinaka, ponovno upozoravajući istovremeno na važnost osnivanja Vijeća.

Povremeno, SDE samostalno ili u suradnji s partnerima organizira edukacije za evaluatore uz stjecanje znanja na praktičnim primjerima. Do sada je na njima sudjelovalo više od 100 sudionika u Sloveniji i regiji Zapadnog Balkana. Nedavno je  organizirana obuka pod nazivom “Strateško djelovanje u neizvjesnim situacijama.”

 • Studijska Komisija pokriva istraživačku djelatnost udruge i usmjerena je na razvoj evaluacijskog načina razmišljanja i, posebno, metodologije evaluacijske sinteze između učinaka neovisnih domena javnih politika, npr. između sektora, između političkih tema, između prostornih jedinica, itd.

Velik dio aktivnosti Društva usmjeren je na izdavačku djelatnost. Rezultati istraživačkog rada prikazani su u Radnim Materialima SDE. Članovi Društva autori su pet knjiga i više od 30 Radnih Materiala, te više desetaka priloga na javnim tribinama i društvenim mrežama.  Tri najnovije Radne Materijale uključuju sledeće:

Organizacija 5. bienalne konferencije Mreže evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN), jedan je od najvažnijih događaja od osnutka i događaj godine za SDE. SDE želi iskoristiti ovu priliku da zahvali svima, koji su pridonijeli u organizaciji ove Konferencije:

 • Članovima Programskog odbora, koji su činili članovi regionalne koordinacije iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, na suradnji u pripremi sadržajnog dijela skupa,
 • Autorima koji će predstaviti svoje priloge.
 • Volonterima koji su pomogli u organizaciji i provedbi skupa: Jasni Djordjević i članovima Društva..
 • Dekanu Fakultete sigurnosnih nauka koji nas je ugostio.

Hvala i uspješan rad na Konferenciji.

ENG

Dear Conference Participants,

The Slovenian Evaluation Society was founded in 2008 as a civil platform that, through its activities, strives to achieve synergistic effects of evaluation for the sustainable progress of the community.

In addition to the classic tasks of all evaluation societies, the Society makes special efforts to develop an evaluative way of thinking and evaluative understanding of society. Prof. dr. Darko Štrajn, one of the founding members of the Society, claims that we are witnessing the establishment of a new evaluation culture, which must be accompanied by the development of a new generation of evaluation methodologies, which can contribute to the transformation of social research methodologies in general.

This aim is specifically outlined in the Society’s Founding Statement. An evaluative way of understanding the world is a third culture, next to philosophy and science. Evaluation gets to know things through the intersection of fragmentary facts with incompatible interpretations of those facts. Evaluative comprehension call for blindsigthed understanding of the world, that is neither blind to what is excluded from our conventional comprehension nor blinded by what is true for the powerful ones.

The Society has three standing committees: the committee for the codex of ethics and evaluation standards, the evaluation committee and the study committee.

1. The Commission for the Codex of Ethics and Evaluation Standards deals with systemic issues of policy impact evaluation and provides systemic initiatives. It made several comments on draft laws, strategies, guidelines and other documents related to the evaluation of public policies. Recently:

 • Comments on the Action Plan for improving the legislative process and evaluations (Ministry of Public Administration),
 • Comments on the Guidelines for the cooperation of the Government of the Republic of Slovenia with non-governmental organizations (Ministry of Public Administration),
 • Methodology for measuring the effects of regulations: How to measure the effects of regulations in Slovenia? (Ministry of Public Administration)

More than 10 years have passed since the Initiative of the Society to the Government of the Republic of Slovenia to establish the Council for Evaluations as a central junction of evaluation policy between clients of evaluations, evaluation providers and civil society in the field of evaluation of the effects of public policies. In subsequent years the Society drew attention to the importance of establishing the Council many times by sending letters to the Government about the problematic systemic issues in the field of impact evaluation and.

2. The Evaluation Commission organizes public events, such as round tables, conferences, workshops and trainings, intended for evaluators and other interested professionals. Recently:

 • Evaluation system of cohesion policy projects in Croatia.
 • Discussion about participatory preparation of development documents in Slovenia.
 • Evaluation of research work at the University (by prof. dr. Janja Hojnik).
 • Evaluation of projects of the Slovenian Research Agency.

From time to time, the Commission independently or in cooperation with partners organizes trainings for evaluators with the provision of knowledge on practical examples. So far, more than 100 participants in Slovenia and the Western Balkan region have taken part in them. Recently, training in “Strategic operation in uncertain situations”.

3. The Study Commission encompasses the Society’s research activity. It is focused on the development of an evaluative way of thinking and, in particular, the methodology of evaluative synthesis between the effects of independent impact domains of public policies, for example between sectors, themes, between spatial units, etc.

A large part of the Society’s activities focuses on publishing activities. The results of the research work are presented in the Working Papers, which have been published annually since the establishment of the association. The members of the Society are the authors of five books, more than 30 Working Papers, and dozens of contributions in public forums and social networks. The last three published Working Papers:

 • Evaluation of the effects of the Spatial Development Strategy of Slovenia 2050 on territorial cohesion (in Slovene language, English Abstract),
 • Strategic choices in times of fundamental uncertainty (in Slovene language, English Abstract),
 • Can an anti-postmodern society still be liberal democratic? Answer from an authentic middle (in Slovene language, English Abstract).

The main event of the year for the Society and one of the most important since its establishment is the organization of this Conference. SDE would like to take this opportunity to thank:

 • To the members of the Program Committee, which consisted of members of the regional coordination from Croatia, Serbia, Macedonia and Bosnia & Herzegovina, for cooperation in the preparation of the Program of the Conference,
 • To the authors who will present their contributions.
 • To the volunteers who helped in the organization and execution of the Conference: Jasna Djordjević and members of the Society.
 • The Faculty of Criminal Justice, which hosts the Conference.

Thanks to everyone. Wish you successful work.

 

Oznake: , ,