Petek 6. – Sobota 7 V 2022, od 9h-16h, v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Kotnikova ulica 8, Ljubljana.

Izhodišče urjenja

Znašli smo se v transformacijski krizi stopnjujočih globalnih pretresov in visoke negotovosti. V teh razmerah je težko razumeti, kaj se sploh dogaja, podoba prihodnosti pa je že povsem zamegljena. Je v temeljni negotovosti sploh še mogoče razmišljati in delovati dolgoročno in strateško?

Odgovor je odvisen od načina razmišljanja. Problemov ne more rešiti miselnost, ki jih je ustvarila (Einstein). Nov način razumevanja stvari je predpogoj, da v negotovih razmerah lahko najdemo pot, ki bo za nas najboljša posamično, v organizacijah kot tudi v velikih sistemih, javnih in zasebnih.

Za razumevanje kompleksne krize je potrebno kompleksno razmišljanje. Kompleksnost je po Staceyu sredinska kategorija med redom in neredom. Sredinske stvari zato lahko razumemo le sredinsko. To pa nikakor ne pomeni z gnilimi kompromisi, niti z resigniranim odrekanjem celostnim ambicijam, ampak evalvacijsko. Prav to! V negotovih razmerah najlažje najdemo sinergije med nasprotnimi dejavniki pozitivnih sprememb, če razmišljamo evalvacijsko.

Udeleženci se bodo teoretično in praktično izurili v uporabi sredinskega razmišljanja. Razvil ga je avtor urjenja in je bilo že večkrat uporabljeno v projektih za naročnike v Sloveniji (ministrstva, razvojne agencije, podjetja) in v svetu (EU – Obzorje 2020, Svet Evrope, Agencija ZN za prenos tehnologije) v zvezi s programiranjem razvoja ali vrednotenjem učinkov regionalnega razvoja, inovacij, varovanja dediščine, trajnostnim razvojem itn.

Zagotavljamo, da je razvita rešitev po namenu in pristopu povsem skladna s smerjo razvoja predmetnih orodij v EU.

Ciljne skupine urjenja 

 • Pripravljavci strateških odločitev in evalvatorji njihovih učinkov.
 • Usklajevalci interesov.
 • Organizatorji participativnih procesov.
 • Postdiplomski, postdoktorski študenti in raziskovalci.
 • Družbeni inovatorji.

Reference avtorja programa

 • Model, ki je podlaga programa urjenja je bil znanstveni javnosti predstavljen v več člankih v angleškem jeziku; članki so večkrat citirani in prevedeni v Španščino ali Francoščino.
 • Model je bil predstavljen v dveh slovenskih in eni angleški knjigi:
  • Prva je bila izbrana za enega znanstvenih dosežkov leta 2011 v Sloveniji s strani Agencije RS za raziskovalno dejavnost.
  • Druga je prejela znak Univerze Maribor »Out of the box« (2012) za izvirne dosežke.
  • Recenzent angleške knjige (Vernon Press, 2021) je knjigo ocenil za prelomno delo na svojem področju.
 • Dosedanji udeleženci urjenja so izvedbo ocenili s povprečno oceno odlično (4,8 od 5).

Program urjenja

 • Matrika treh načinov razmišljanja (po Robertu Staceyu): Realistično, Relativizem, Kompleksno.
 • Štirje načini strateških izbir: Analitični, Sistemski, Participativni, Kompleksni.
 • Kompleksno oblikovanje strateških odločitev:
  • Nesredinska kompleksnost.
  • Sredinska kompleksnost: Dialektična metoda, Teorija sistemov, Teorija evolucije; Filozofija srednje poti; Tretja pot (Anthony Giddens).
  • Tri kategorije resničnosti (Charles S. Peirce): ‘Prvost’, ‘Drugost’ in ‘Tretjost’.
  • Ponovitev in utrjevanje pridobljenega znanja.
 • Praktični del urjenja. Načini ocenjevanja, seštevanja in opredelitev merskih lestvic. Primeri:
  • Kako seštevati jabolka in hruške?
  • Kako povezati temeljno razdvojene stvari?
  • Kako ločiti višje od nižjih prioritet?
 • Ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja:
  • Oblikovati sredinsko matriko in Vennov diagram na skupnem primeru (delo po skupinah)
 • Individualno delo s svetovalcem (4 ure v treh mesecih po zaključku urjenja).

Po zaključku urjenja udeležencem omogočamo brezplačno vključitev v mednarodno skupnost, ki se zanima za upravljanje kompleksnih zadev (LinkedIn skupina Complex Public Gvernance, katere lastnik in urednik je avtor tega urjenja).

Udeleženci urjenja prejmejo:

 • Prosojnice.
 • Kavo.
 • Knjigo »Kompleksna družba v radikalni sredini (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; Radej, Golobič, Macur, 2011).
 • Delovni zvezek SDE št. 1/2021 »Strateško delovanje v temeljni negotovosti«.
 • Po zaključku udeleženci prejmejo potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Trajanje urjenja: 18 ur.

V primeru večjega števila prijav bo urjenje ponovljeno v roku 7 dni za skupine do 10 oseb.

Na vsakem urjenju bo eno mesto rezervirano za gratis udeleženca na povabilo SDE (predvsem člani nepridobitnih organizacij, še zlasti, če delujejo volontersko, samozaposleni ali brezposelni).  

Program urjenja je lastninsko zaščiten po standardu Creative Commons (Ustvarjalna gmajna, dovoljena je brezplačna uporaba za nekomercialne namene pod pogojem, da je kot vir naveden avtor programa (Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev, 2022). 

Slovensko društvo evalvatorjev, urjenje, petek 6. – sobota 7 VI 2021, od 9h-17h, Fakulteta za varnostne vede UM, Kotnikova ulica 8, Ljubljana.

Prijava udeležbe na urjenje “Strateško vodenje v negotovih razmerah”

1. Kdo se prijavlja?

Ime, Priimek:   

Ustanova (ime, naslov, če bo ustanova plačnik kotizacije):

2. Elektronski naslov & telefon prijavitelja                          

E-naslov:          

Št. telefona:

3. Davčna številka vplačnika kotizacije      

Je vplačnik kotizacije zavezanec za DDV?  Da  /  Ne         

Kotizacija:

 • Za zgodnje prijave 290€ (do 15. IV 2022), po tem roku 400€.
 • Za skupno prijavo 2 oseb: 270€/osebo.
 • Za skupno prijavo vsaj 3 do 4 oseb: 250€/osebo
 • Za prijavo skupin nad 5 oseb – po dogovoru.

Kotizacija se vplača v enkratnem znesku do začetka programa. Udeleženci na koncu prejmejo potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

Del prihodkov urjenja je namenjen za financiranje uresničevanja programa dela Slovenskega društva evalvatorjev. Do 20% udeležencev sodeluje gratis (za majhna društva, mlada majhna podjetja).

Splošni pogoji: http://www.sdeval.si/Strukturni-skladi-EU-2014-2020-FAQ/Splosni-pogoji-poslovanja-in-udelezbe-na-SDE-usposabljanjih.html

Izpolnjeno prijavnico poslati po e-pošti na bojan.radej@siol.net (informacije).

Podpis prijavljene osebe:

Datum prijave:

 

Oznake: