30.-31. May 2017, Narodni muzej – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana, Slovenija

V organizaciji Slovenskega društva evalvatorjev in s sodelovanjem Ministrstva za kulturo ter zunanjih gostujočih predavateljic je bila v Ljubljani, v Narodnem muzeju – Metelkova izvedena mednarodna delavnica o pripravi strateških programov varovanja kulturne dediščine in njihovega vrednotenja. Gostje predavateljice so bile ga. Ana Schoebel, Svet Evrope, vodja projekta izvajanja Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje, ga. Urša Šolc, Geološki zavod Slovenije (Adria Wealth projekt), ga. Polona Abram, direktorica Javnega Zavoda Komenski Kras, Štanjel. S strani organizatorjev so kot predavatelji sodelovali še dr. Jelka Pirkovič, mag. Ksenija Kovačec Naglič, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, in Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev.

Podlago za Delavnico daje februarja 2017 sprejeta Strategija Sveta Evrope (SE) kulturne dediščine za 21. stoletje, ki svojim 47 državam članicam priporoča nov pristop k varovanju kulturne dediščine. Strategija je utemeljena na novi interventni logiki, ki jo je razvilo Slovensko društvo evalvatorjev, skupaj z dr. Jelko Pirkovič. Novost je v prenosu pozornost od sektorske na medsektorsko zasnovo dediščinske politike, ki ne skrbi le za svojo relevantnost, uspešnost, učinkovitost, ampak poudarja sinergije med ukrepi, ki uresničujejo njene zastavljene neposredne cilje.

Delavnice se je udeležilo 39 oseb iz Velike Britanije, Islandije, Francije, Belgije, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Namen delavnice je bil predstaviti novo Strategijo v luči inovativnega pristopa, ki ga uporablja. Udeleženci/ke delavnice so prejeli orodje, s katerim bodo lahko uporabili nov pristop za potrebe programiranja, prioretizacije, vodenja projektov, medsektorskega usklajevanja deležnikov in vrednotenje učinkov javnih projektov, programov in politik s stališča njihove trajnostni, kohezije, sinergije…

Program je bil sestavljen iz štirih modulov: predstavitev Strategije SE, Nova interventna logika dediščinske politike, Študije primerov in Samostojno delo udeleženk in udeležencev za preizkus novih orodij. Delo je bilo zasnovano interaktivno, tako da su udeleženke in udeleženci Delavnice skozi pogovor podali več smiselnih usmeritev za prihodnje delo pri promociji nove Strategije in njenega prenosa v programe držav članic:

 • Prevedba matrike v Vennov diagram v končnem urejanju Strategije ni bila natančna in jo je treba preveriti.
 • Leopoldova matrika ni enakomerno pokrita s preseki Priporočil z Izzivi, kar je sicer prvi namen njenih pripravljavcev. Možno je, da je to posledica njene konstrukcije, ki je upoštevala samo ‘pomembne povezave’, manj pomembna pa zanemarja. Vendar pa nova interventna logika temelji ravno na prepoznavanju pomena manj pomembnih ali stranskih učinkov, zaradi medsektorske povezanosti pri uresničevanju dediščinske politike. Za strategijo je pomembna ravno ločitev med nameravanimi in stranskimi vplivi uresničevanja Priporočil na Izzive. Avtorji Strategije bodo na to opozorjeni, obenem jim bodo predlagane rešitve, skladne z novo interventno logiko.
 • Uporabniki novega dediščinskega pristopa bodo potrebovali podporno okolje in praktična orodja za implementacijo usmeritev Strategije, zlasti na področju postopka programiranja in vrednotenja učinkov predlaganih ali že izvedenih ukrepov. Na primer kot podpora pri pripravi kazalnikov in sistemov spremljanja (monitoring), pri izvedbi klasičnih evalvacij učinkov (uspešnosti, učinkovitosti, relevantnosti, notranje skladnosti), in postopno tudi pri vrednotenju sinergij, ko se za to ustvarijo pogoji.
 • Za promocijo novega pristopa k evalvaciji dediščinskih politik je treba za uporabnike razviti enostavno predstavitev njegovih korakov in v delavnice vključiti čim več praktičnih primerov in izkustvenega učenja.
 • Udeleženci Delavnice se strinjajo, da se organizirajo v mrežo (LinkedIn), ki bo služila kot jedro nastajajočega evropskega podpornega okolja. V mrežo bodo povabljeni tudi akterji priprave Strategije SE in akterji dediščinske politike v 47 državah članicah.

Z diseminacijo informacij so Delavnico podprli ICOMOS Slovenija, CIOFF Slovenija, Creative Europe Slovenija in CMEPIUS Slovenija.

Izvedbo Delavnice je aktivno podprlo Ministrstvo za kulturo RS z dovoljenjem za brezplačno uporabo dvorane, s pogostitvijo udeleženk in udeležencev, z informacijskimi in promocijskimi materiali in s skromnim denarnim prispevkom za pokrivanje ne-organizacijskih stroškov delavnice. Zato se je več predstavnikov Ministrstva in drugih državnih organov Delavnice udeležilo gratis.

Ključne povezave:

Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje, ‘European Cultural Heritage Strategy in the 21st Century’ http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Novice/2017/Strategija_21_SvetEvrope.pdf

Program Delavnice: https://www.sdeval.si/2-uncategorised/612-workshop-smart-heritage-protection-30-31-may-ljubljana

Podporni članek:

Seznam udeleženk in udeležencev:

 1. Abram Polona, direktorica, Javni zavod Komenski Kras, Štanjel, Slovenija,
 2. Brajko Matea, Mesto Zagreb, Urad za EU programe in projekte , Zagreb, Hrvaška,
 3. Bratuša Tina, Slovenija,
 4. Černe mag. Tanja, Ministrstvo za kulturo, Slovenija,
 5. Chiarelli , arh.Barbara, Tržaška univerza, Oddelek za gradbeništvo in arhitekturo, Trst, Italija,
 6. Đokić dr.,Irena, Ekonomski instititut, Zagreb, Hrvaška,
 7. Franov Beoković lnes, Mesto Zagreb, Urad za EU programe in projekte, Zagreb, Hrvaška,
 8. Giraud-Labalte, dr. Claire, zaslužna profesorica, članica Raziskovalnega centra za potovalno književnost, ambasadorka za dediščino Evropskega centra za kulturo in kulturno udejstvovanje ENCATC, članica delovne skupine za pripravo Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje, Francija, 
 9. Gričar Nika, Slovenija,
 10. Groznik Zeiler Katarina, Ministrstvo za okolje in prostor, Slovenija,
 11. Hallgrímsdóttir Margrét, generalna direktorica, Nacionalni muzej Islandije, Háskóli Íslands, Islandija.
 12. Ifko doc. dr.Sonja, ICOMOS Slovenija,
 13. Jeglič Maja, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo, Slovenija
 14. Kos Tanja, Creative Europe Desk Slovenia, Slovenija
 15. Kovačec Naglič mag. Ksenija, Generalna direktorica, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo Slovenija,
 16. Koželj mag. Zvezda, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 17. Latinović Kaja, Slovenija,
 18. Lolić dr. Tatjana, vodja sektorja, Sektor konservatorskih oddelkov in inšpekcije, Ministrstvo kulture, Zagreb, Hrvaška,
 19. Lupše mag. Ines, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, Slovenija,
 20. Mahne Lili, Slovensko društvo evalvatorjev,
 21. Mlakar Barbara, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo Slovenija,
 22. Pipan dr. Tomaž, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za krajinsko ahitekturo, Ljubljana, Slovenija,
 23. Pirkovič doc. dr. Jelka, članica delovne skupine za pripravo Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje, Ljubljana, Slovenija,
 24. Primc Matic, Slovenija,
 25. Radej mag. Bojan, raziskovalec, Slovensko društvo evalvatorjev, Slovenija,
 26. Ramovš Klemen, direktor, Zavod Ars Ramovš, Slovenija,
 27. Rašić Bakarić dr. Ivana, Ekonomski inštititut, Zagreb, Hrvaška
 28. Schoebel Ana, Strategy 21, Svet Evrope, Francija
 29. Sergalin Jevgeni, Mednarodna organizacija za sokolarstvo in ohranjanja ptic roparic, Belgija
 30. Smrekar dr. Aleš, Geografski inštitut ZRC SAZU, vodja Oddelka za varsrvo okolja, Ljubljana, Slovenija
 31. Šolc Urška, raziskovalka, Geološki zavod, Slovenija
 32. Spanjol Sabina, Javni Zavod Sotočje Medvode, Slovenija,
 33. Šubic Prislan mag. Jana, članica odbora Evropske konfederacije konservatorjev-restavratorjev E.C.C.O., Goriški muzej, Nova Gorica, Slovenija,
 34. Sumpor dr. Marijana, Ekonomski inštititut, Zagreb, Hrvaška,
 35. Svirčić Gotovac dr. Anđelina, Institute socioloških raziskav v Zagrebu, Hrvaška
 36. Wyatt dr. Hilary, raziskovalka, Welsh School of Architecture, Združeno kraljestvo,
 37. Zanini dr. Franco, znanstveni vodja, Sinhotron Elettra Trst, Bazovica, Italija,
 38. Zupan mag. Gojko, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo Slovenija.

Poročilo pripravila: Bojan Radej, Jelka Pirkovič

 

 

Oznake: