Slovensko društvo evalvatorjev – SDE; Hrvatska evaluatorska mreža – HEM (Ekonomski institut, Zagreb) organiziraju 22.-24.VI.2017. godine u Ljubljani 3. Regionalni trening evaluatora“EVALUACIJA PROJEKTA, PROGRAMA I JAVNIH POLITIKA – MEĐUNARODNA METODOLOŠKA ZNANJA I PRAKTIČNA ISKUSTVA IZ REGIJE”

PRIJAVNICA: http://www.sdeval.si/2-uncategorised/617-prijavnica-za-3-regionalni-trening-evaluatora-ljubljana-22-24-vi-2017

 1. Kratak opis, svrha i cilj treninga:

Evaluacija odnosno vrednovanje predstavlja ključnu fazu u okviru životnog ciklusa javnih politika, programa i projekata. Za procjenu postignuća ciljeva i njihovih učinaka tijekom provedbe i nakon provedbe programa ili projekta koriste se odgovarajuće kvantitativne i kvalitativne analitičke metode. U okviru ekonomskih i organizacijskih znanosti razvijene su analitičke metode koje se sve više koriste u politološkom i upravnom kontekstu. Ovo je drugi regionalni trening evaluatora na području regije Zapadnog Balkana. Naglasak ovog treninga biti će na evaluaciji projekata i programa. Programom će se omogućiti prijenos teorijskih spoznaja iz svijeta i praktičnih iskustava iz regije vezanih uz izgradnju i vođenje sustava praćenja i vrednovanja (tj. monitoring i evaluacija – M&E), provedbu postupaka prethodne procjene/ vrednovanja/evaluacije (engl. appraisal, assessment, ex-ante evaluation), tijekom provedbe (interim) projekata i programa, te nakon provedbe projekata i programa (ex-post). Regionalni okvir treninga polaznicima nudi znanja i vještine koje će biti najrelevantnije u njihovom praktičkom radu u državama u kojima žive kao i u regiji. Upravo zbog toga interaktivne metode rada i praktički rad imaju važno mjesto u programu treninga. Fokusiranjem programa osigurana je viša efikasnost treninga što polaznicima doprinosi izgradnji osnovnih kompetencija evaluatora.

Svrha ovog treninga je omogućiti višu razina razumijevanja te razmjenu osnovnog znanja među ključnim dionicima koji sudjeluju u evaluacijskim postupcima, tj. odgovornima za M&E odnosno naručiteljima i korisnicima evaluacija, te izrađivačima evaluacija. Cilj treninga je upoznati i prenijeti znanje o temeljnim evaluacijskim metodama i praksama. Nastojat će se na što jednostavniji način prezentirati teorijski koncepti uz primjenu primjera iz prakse. Kao ishod treninga očekuje se da će stečeno znanje polaznicima omogućiti kompetentno uključivanje u evaluacijske studije u ulozi izvođača zadataka voditelja studije ili nosioca pojedinih modula evaluacije.

Trening će polaznicima pružati i znanje o novostima koje donosi najnovija peta generacija evaluacija (Guba-Lincoln; Vedung), koje su već integrirane u instrumente provođenja održivog razvoja, Strukturne politike EU i razvojnog modela ‘Pametnog, održivog i uključivog rasta’ na kojem se temelji Strategija EU 2020. Rast je pametan u smislu, da horizontalno povezuje kompetitivne  aspekte javnog dobra – na primjer privredni rast i očuvanje okoliša. Instrumenti pametnog rasta su ‘pametna specijalizacija’, ‘CLLD – Community Led Local Development’ (za razvoj, koji vodi sama lokalna zajednica) i ‘ITI – Integrated Territorial Investment’ (tj. ITU mehanizam za integrirana teritorijalna ulaganja za razvoj gradova i regija). Instrumenti pametnog rasta koji uključuju horizontalnu dimenziju (regionalnu ili međusektorsku) su od iznimne važnosti naročito za sve nejake sektore (malo zaposlenih, jednostavne upravne strukture, mali proračuni) kao na primjer očuvanje kulturne baštine, zaštita prirode, preventivno zdravlje, meke inovacije (organizacijske, upravne…), lokalni razvoj, socijalna ekonomija, interesi manjina i marginalnih skupina, rodna jednakost i druge. Navedeno podržava i vrlo prisutna zajednica međunarodnih razvojnih organizacija u regiji, te će se tijekom treninga raspravljati specifičnosti evaluacije projekata koji se provode u okviru programa razvojne pomoći različitih međunarodnih organizacija.

II METODE RADA

Kombinacija uvodnih predavanja, prezentacija primjera iz prakse, diskusije tijekom predavanja, razrada tema kroz fokus grupe i praktične vježbe/rad u grupama. Trening je podijeljen na tri bloka u tri dana. Teme će biti kratko predstavljene, a svrhovitost i zahtjevnost u smislu primjene, te potrebnih podataka, njihove kvalitete i alata (IT oprema, software) biti će raspravljana sa polaznicima treninga. Polaznici će primiti fotokopije slajdova radi lakšeg praćenja predavanja. Dobit će pregled najvažnije literature za daljnji samostalni rad.

Program pridaje pozornost interaktivnosti treninga. U okviru interaktivne metode rada polaznicima će biti predstavljene studije slučaja realnih evaluacija sa stanovišta upotrijebljenih metoda rada i rasprave o rješavanju izazova evaluacije u konkretnim uvjetima. Organiziran će biti okrugli stol na temu izabranih aspekta regionalnih sistema evaluacije (standardi i etika evaluacije, profesionalizacija, certifikacija evaluatora, izgradnja kapaciteta, kontrola kvaliteta studija, diseminacija i prezentacija). Diskusiju okruglog stola će nadograditi rad u fokus grupama, gdje će polaznici sami uz usmjeravanje predavača oblikovati praktična usmjerenja za rad uvažavajući konkretne uvjete, u kojim rade.

Program će osigurati i dodatne društvene aktivnosti kako bi se polaznici upoznali s kolegama evaluatorima.

Poslije završetka treninga, polaznicima će biti dana mogućnost uključivanja u regionalni forum evaluatora (LinkedIn), gdje mogu naći ili objaviti važne informacije s područja evaluacije u regiji, izmjenjivati mišljenje, tražiti partnere za projekte.

Polaznici treninga će na kraju ocijeniti trening na posebnom evaluacijskom listu, a obrađeni rezultati biti će poslani polaznicima i javno objavljeni.

Polaznici će po završetku treninga primiti Certifikat o osposobljenosti za provedbu evaluacija.

III. PROGRAM TRENINGA

Prvi dan

9,00 -9,45 Otvaranje treninga: pozdrav, upoznavanje polaznika i trenera s brainstormingom iskustava u evaluaciji i očekivanja od treninga, predstavljanje ciljeva, sadržaja programa i načina rada (Bojan Radej, Marijana Sumpor)

9,45-10,30 Evaluacije u presjeku znanja i vrijednosti (Bojan Radej): Evaluacija nije znanost  nego instrument upravljanja javnim dobrom. Istina vs. Pravda vs. Javno dobro. Benthamov maksimizacijski imperativ. Komenzurabilne vs inkomenzurabilne vrijednosti. Teorem nemogućnosti Arrowa. Koncept kompleksnosti javnog upravljanja (sinteza mikro-makro, određivanje prioriteta, usklađivanje interesa). Neutralnost evaluatora.

10,30-11,00 Odmor

11,00-11,45 Osnove evaluacije (Marijana Sumpor): Svrha, cilj i utjecaj evaluacije, očekivane prednosti evaluacije; životni ciklus politika, programa i projekata; logički okvir. Pregled i rasprava o različitim pristupima evaluaciji..

11,45-12,30 Upravljanje evaluacijskim procesom – (dr. Marijana Sumpor): Evaluacijska pitanja i kriteriji, utvrđivanje potrebnih resursa za provedbu evaluacija, opis posla, upravljanje procesom evaluacije.

12,30-14,00 Ručak, u organizaciju polaznika

14,00-14,45 Vrste i modeli evaluacije programa – (dr. Marijana Sumpor): Uvodno o kvalitativnim modelima evaluacije kao što su ispitivanje korisnika putem anketnih upitnika, studije slučaja, analiza troškova i koristi, delphi metoda, ekspertni paneli, fokus grupe, intervjui, multikriterijalna analiza, opservacijske tehnike, SWOT analiza, i sl.

14,45-15,30 Teorija promjena (interventna logika) (Mag. Bojan Radej). Pojam – mehanizam koji pretvara aktivnosti u učinke? Alternativne teorije promjena. Značaj za usklađenost između strateške i akcijske razine projekta/programa. Novi koncepti EU: ‘Pametan rast’ i njegova teorija promjena.

15,30-16,00 Odmor

16,00-17,00 Diseminacija rezultata vrednovanja (dr. Marijana Sumpor). Preporuke za bolju komunikaciju i diseminaciju evaluacijskih rezultata, rasprava o iskustvima i prezentacija primjera publikacija.

19,00-21,00 Zajednička radna večera polaznika (Organizator)

 1. dan

9,00 -9,45 Kontrafaktična metoda u evaluaciji (Bojan Radej). Uvod u evaluaciju na osnovi kontrafaktične metode (Difference-in-differences, Propensity score matching).

9,45-10,30 Dizajniranje upitnika i vođenje intervjuja (Irena Đokić, EIZ). Upitnik i intervju kao tehnike evaluacije. Kako dizajnirati upitnik (načini postavljanja pitanja, skale ocjenjivanja, unutrašnji sklad upitnika, prijetnja ekstenzivnosti, model upotrebe rezultata evaluacije).

10,30-11,00 Odmor

11,00-11,45 Primjer iz prakse: SWOT analiza i Vježba pripreme SWOT analize (Irena Đokić): Poslije uvodne prezentacije metode, sudionici će se podijeliti u 3 grupe i evaluirati SWOT analizu za primjer programa.

11,45-12,30 Struktura evaluacijskog procesa (Mag. Bojan Radej, SDE). Tri faze evaluacije: početna (inception report), tijekom provedbe (intermediate), i konačna (final report) – profesionalni standardi i iskustva. Ključne evaluacijske metode: pregled literature, analiza rezultata praćenja (monitoringa), analiza statističkih podataka, ankete i intervjuji, sinteza saznanja i preporuke.

12,30-13,15 Evaluacije 5. Generacije (Mag. Bojan Radej, SDE). Pored klasične vertikalne evaluacije (aktivnost-utjecaj) uvodi se i horizontalna evaluacija indirektnih utjecaja, sinergija aktivnosti ili utjecaja. Evaluacija održivog razvoja, teritorijalne kohezije, rodne jednakosti, tehnoloških promjena, inovacija, i sl. Kako evaluirati sinergiju učinaka – 4 studije primjera?

13,15-14,45 Ručak, u organizaciju polaznika

14,45-15,30 Primjer iz prakse – Nova interventna logika prostorne politike u Sloveniji. Zašto normativnu i ekonomsku logiku mijenjati komunikacijskom logikom.  

15,30-16,15 Primjer iz prakse – M&E sustav provedbe programa u području organizacija civilnog društva (Jasna Đorđević): Iskustva u vođenju M&E sustava i evaluacijskim studijama na području humanitarnog rada.

16,15-17,30 Primjer iz prakse: Evaluacija tri Operativna programa Slovenije za sprovođenje kohezijske politike EU 2007-2013 (Bojan Radej): O tome kako evaluacija, utemeljena na rezultatima, može dati potpuno pogrešna saznanja. Važnost triangulacije u evaluaciji.

 3. dan Praktikum

9,00-10,30 Primjer iz prakse – Primjer ex-post evaluacije projekata i programa (Maja Horvat): Kratak opis: Gost predavač predstavit će iskustva u evaluaciji projekata i programa u okviru ESF

10,30-11,00 Odmor

11,00 – 12,30  Evaluacija projekata (metodologija), Marijana Sumpor: Uvod u evaluaciju projekata, predstavljanje evaluacijskog obrasca i pojašnjenje kriterija. Nakon uvodnih uputa trenera, sudionici se dijele u 2-3 grupe i rade na primjeru projektnog prijedloga (assessment/appraisal). Prezentacije grupnog rada i diskusija: Predstavnici grupa prezentiraju rezultate ocjene i treneri komentiraju rad grupa i vode diskusiju

12,30-14,00 Ručak, u organizaciju polaznika

14,00-16,00 Vježba „brainstorming“ i „fokus grupe“ o važnim evaluacijskim temama: Treneri zajedno sa sudionicima provode „brainstorming“ ključnih evaluacijskih tema za daljnju diskusiju u fokus grupama – o regionalnim sistemima evaluacije (standardi i etika evaluacije, profesionalizacija, certifikacija evaluatora, izgradnja kapaciteta, kontrola kvaliteta studija, diseminacija i prezentacija). Identifikacija 2-3 teme. Kratak opis: Sudionici pripremaju i prezentiraju preporuke za buduće treninge i važne teme za 2. Regionalnu konferenciju evaluatora (Zagreb, oktobar 2017).

16,00 – 17,00 Evaluacija i zaključak treninga. Podjela diploma.

Ovaj program je verificiran kao relevantan sa strane:

 • WBEN – Western Balkan Evaluation Network
 • Pavle Gantar, profesor prostorne sociologije, nekadašnji Ministar za Okoliš i Ministar za Informaciono društvo, Slovenija
 • Slavi Pevec, Senior expert at Europaen agency for vocational training (Cedefop)
 • Jorg K. Petrovič, prvi namjestnik predsednika Reviozionog suda Slovenije
 • Tatjana Čorlija Milivojević, voditeljica Službe za EU, Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • dr. Irena Lazar, Dekanja Fakulteta za humanističke studije, Univerza na Primorskem, Koper.
 • Dragana Aleksić, Head of the Group for EU Affairs and International Cooperation, ‎Public Policy Secretariat of the Republic of Serbia

PRIJAVA I VAŽNE INFORMACIJE

Mjesto treninga:  Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, Ljubljana, Slovenija, https://www.fvv.um.si/

Datum i vrijeme: četvrtak, 22.VI. – subota 24.VI 2017., 9:00-17:00 sati

Ciljna publika: Postojeći ili budući evaluatori i programeri/planeri koji se bave projektima, programima i javnim politika, voditelji projekata u javnom i privatnom sektoru i organizacijama civilnog društva/nevladin sektor na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Eksperti uključeni u realizaciju europskih instrumenta 2014.-2020. i drugih programa međunarodne razvojne pomoći. Ciljna regija: Si, Cro, BiH, Srb, Mak, CG, Kosovo. Za osobe s početnim iskustvom u evaluacijama (do 3 godine) i za srednji nivo (do 5 godina iskustva). Polaznici će po završetku treninga primiti Certifikat o osposobljenosti za provedbu evaluacija s opisom programa po modulima koji su završili.

Jezik: Jezici regije Zapadnog Balkana (Hrvatski / Srpski/ Bosanski), iznimno Engleski.

Kotizacija: Uključuje kavu, vodu, sokove, ručak, zajednička večera, materijali

 • Rana registracija – uplata kotizacije do 5 VI: 400 eura/osobi
 • Registracija nakon 5. VI 2017: 500 eura/osobi

Za grupne prijave (3 ili više) odobrava se popust od 10%.

Za 2 mlada evaluatora (početnika) iz malih neprofitnih organizacija odobravamo besplatno sudjelovanje po izboru organizatora. Zainteresirani uz prijavu polaznik prilaže motivacijsko pismo i kratak životopis. Polaznik sam snosi troškove smještaja i puta. Prijavu treba dostaviti do 15 V 2017.

U slučaju više od 25 prijava prednost imaju oni koji su se ranije prijavili.

Organizator se odriče 40€ kotizacije po osobi u korist evaluacijskih zajednica iz regije Zapadnog Balkana za njihov razvoj, koje će prijaviti polaznike na trening. Trening se izvodi neprofitno, prihodi će biti namijenjeni razvoju evaluacijskih zajednica u regiji Zapadnog Balkana naročito za projekte edukacije i profesionalizacije evaluatora.

Organizatori: Slovensko društvo evalvatorjev, SDE (mag. Bojan Radej, mob: +386 (0)41 38 28 27, bradej@gmail.com), Hrvatska evaluatorska mreža, HEM (dr. sc. Marijana Sumpor, EIZ tel: +385 (0)1 236 22 00, msumpor@eizg.hr).

Organizator si pridržava pravo manjih promjena programa.

Smještaj: Polaznici organiziraju samostalno i nije uključen u kotizaciju. Preporuke za smještaj u centru Ljubljane:

Hotel Park*** (60 eur – posebna cijena samo za učesnike treninga, za rezervacije do 10. Jun 2017), www.hotelpark.si/

City Hotel*** (105 eur), https://www.cityhotel.si/sl/index.xhtml  

Hotel Mexico*** (105 eur), www.hotel-meksiko.si/sl-si/

Hostel Celica* (30 eur), www.hostelcelica.com/

Cijene mogu variirati (osim za Hotel Park).

PRIJAVNICA

REFERENCE KLJUČNIH IZVOĐAČA

Nositelji i ključni izvođači programa jesu dr. sc. Marijana Sumpor (koordinatorica Hrvatske evaluatorske mreže – HEM), Ekonomski institut, Zagreb (EIZ) i mag. Bojan Radej (osnivač Slovenskog društva evalvatorjev – SDE).

Dr. sc. Marijana Sumpor, EIZ – ima preko 20 godina radnog iskustva, a od 2001. godine radi kao istraživačica na Ekonomskom institutu, Zagreb. Doktorirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu. Pored materinjeg hrvatskog jezika, izvrsno vlada engleskim i njemačkim jezikom, a služi se i francuskim jezikom. Ranija profesionalna iskustva stekla je kao makroekonomist u Ministarstvu financija Republike Hrvatske (1995-1998) i risk manager u BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998-2000). Unazad 15 godina djeluje istovremeno kao istraživačica, konzultantica, predavačica i trenerica u sljedećim područjima: regionalna politika, lokalni/urbani razvoj, governance (razvojno upravljanje), strateško planiranje, scenario planiranje, projektni management (PCM&LFA), te evaluacija javnih politika, programa i projekata. Od 2015. godine koordinira Hrvatsku mrežu evaluatora (HEM). Suradnica je Državne škole za javnu upravu RH. Autor/suautor je preko 50 znanstvenih i stručnih radova, a publikacije su dostupne na sljedećoj poveznici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241792. Odabrane projektne reference u kojima je voditeljica/suradnica:

 • Evaluacija Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (2016.)
 • Evaluation helpdesk (partner Applica sprl) – podrška Europskoj komisiji u prikupljanju, ocjeni kvalitete i sintezi nalaza evaluacija koje su provedene u državama članicama. (od 2015., u tijeku)
 • Prethodna ocjena (ex ante evaluacija) razvojne strategije Zadarske županije (2015.-2016.)
 • Ocjena Plana i programa obnove i razvoja grada Vukovar 2009.-2013., metodološko vodstvo djelatnika Fonda u pripremi revizije strateškog dokumenta (2014.)
 • Ex-ante evaluacija Strategije razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. Ministarstvo poduzetništva, Republika Hrvatska. (2013.)
 • Sudjelovala u evaluacijskim odborima za „grant sheme“ kao procjenitelj više stotina strateških dokumenata i projekata (CARDS, PHARE, IPA CBC, ESIF)

mag. Bojan Radej, SDE – započeo je svoju profesionalnu karijeru kao suradnik Vladinog ureda za makroekonomski razvoj (1987-2004) gdje je osnovao i vodio publikaciju Ekonomsko ogledalo/Slovenian Economic Mirror (1994-1998), vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Ljubljani (1993-2002), gdje je razvio i izvodio studijski program Ekonomika okoliša. Njegove aktivnosti vezane uz evaluaciju jesu sljedeće:

 • Osnivač Slovenačkog udruženja evaluatora, i Mreže evaluatora Zapadnog Balkana.
 • Učestvovao u evaluaciji učinaka Operativnog programa za realizaciju kohezijske politike Slovenije u 2014-2020, Inovacijske politike Slovenije (2007-2011), nacionalnog sistema visokog školstva (2011-2014), ex-ante evaluacije učinaka strategije prostornog razvoja Slovenije i više regionalnih i sektorskih razvojnih programa.
 • Inovator na području razvoja metodologije evaluacije utjecaja politika. Njegova metodologija je bila preporučena kao primjerna za evaluaciju nacionalnih inovacijskih sistema sa strane Agencije UN za prijenos znanja za Aziju i Pacifik
 • Njegova knjiga “Vrednotenje politik“ (Vega, 2011, suautorstvo s M. Golobič, M. Macur, S. Dragoš) je bila sa strane državne Agencije za istraživanje proglašena za jedno od naučnih dostignuća godine u Sloveniji.
 • Razvio dva programa za obuku na području: (i) Strukturne politike EU i ‘Pametnog rasta’ koja izvodi u Sloveniji; (ii) uključivanje kulturne baštine i očuvanja prirode u razvojne programe EU. Do sada je njegove programe s diplomom apsolviralo već oko 90 osoba.
 • Savjet Evrope je koristio njegovu metodologiju kao interventnu logiku u pripremi Strategije očuvanja kulturne baštine za XXI vijek.

Gosti predavači/treneri:

Prof. dr. Mojca Golobič, vođa katedre za krajobraznu arhitekturu na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

Dr. sc. Irena Đokić, znanstvena suradnica, Ekonomski institut, Zagreb, Odjel za regionalni razvoj

Jasna Đorđević, nezavisna konsultantica, Slovenija (Humanitarna praksa i upravljanje znanjem)

Maja Horvat, MAP-Savjetovanja, Zagreb, Hrvatska (ex-post evaluacija programa i projekata, IPA, ESF)

Sveukupna ocjena polaznika 1. Regionalnog treninga evaluatora provedenog u 7. mjesecu 2016. godine u Ljubljani bila je vrlo dobra 4,1 (u rasponu od 1 nezadovoljavajuće do 5 odlično).

PRIJAVNICA: http://www.sdeval.si/2-uncategorised/617-prijavnica-za-3-regionalni-trening-evaluatora-ljubljana-22-24-vi-2017

 

Oznake: