“Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih od 2009 do 2011.

Tudi z novo revizijo ugotavljamo, da se kljub že izvedeni reviziji za obdobje od 2004 do 2006, ministrstvo še vedno ni ustrezno opredelilo vsebine del in pravila dimnikarske službe, z vsakoletnim spreminjanjem tarifnega sistema je povzročalo zmedo, ustreznosti kalkulativnih elementov cene pa ni preverjalo, ni vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav in evidence storitev dimnikarske službe. Prav tako ni preverjalo, ali izvajalci dimnikarskih storitev sploh izpolnjujejo pogoje za izvajanje te službe in kljub pobudam ni pričelo s postopki prenosa ali odvzema koncesij neustreznim izvajalcem. Posledično je zaradi velikega števila pritožb tudi delež izvedenih nadzorov inšpekcijskih služb iz leta v leto manjši in je v 2011 znašal le še petino prejetih prijav. Poslovanje ministrstva smo ocenili kot neuspešno in neučinkovito, za pravilnost poslovanja pa smo izrekli negativno mnenje.” http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/8F40C8582CD6A3EBC1257B57003725DC