Računsko sodišče: Sklep o kršitvi obveznosti dobrega poslovanja glede Ureditve informacijskega sistema ISARR:

“Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Ministrstvo za gospodarstvo sta v odzivnem poročilu in njegovih dopolnitvah izkazala delno zadovoljive ukrepe za odpravo nesmotrnosti in nepravilnosti, opisanih v točkah 2.1, 2.3 in 2.4 tega poročila. S tem je v skladu z določbami petega odstavka 29. člena Zakona o računskem sodišču19 in 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije podana kršitev obveznosti dobrega poslovanja.” http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/6DE9B860ADA0B888C1257A1C001734B1