Slovensko društvo evalvatorjev je v sodelovanju s partnerji objavilo novo knjigo, »Vrednotenje politik – obzorja nove miselnosti« (Radej Bojan, Mojca Golobič, Mirna Macur, Srečo Dragoš). Spremna beseda Darko Štrajn. Založba Vega, Ljubljana, v pripravi na izid september 2011.
 

Doslej je razumevanje družbenih dilem dolgo počivalo na prepričanju, da so javne zadeve enostavne v smislu, da oblasti do obisti razumejo njihove vzročno-posledične povezave in jih lahko poznavalsko upravljajo same, brez nenehnega in večinoma nadležnega vmešavanja javnosti. Avtorji tej ideji nasprotujejo in namesto nje izgradijo argument, da so javne zadeve postale kompleksne. To pomeni, da resnica o družbenih zadevah, kot o tem kaj je skupno dobro ali o tem kaj naj bodo prednostne naloge javnih politik in kako uspešno jih dosegajo, ni več ena sama, tista na oblasti, ampak o pomembnih stvareh obstaja več dobro utemeljenih in enako veljavnih resnic. Potreben je drugačen pristop k obravnavi javnih dilem in k vrednotenju učinkov javnih politik, ki bo zagotavljal družbeno enovitost in hkrati ohranjal izhodiščno družbeno različnost. Delo je med redkimi primeri s svojega področja, ki ni prvenstveno namenjen niti nosilcem politik, niti poklicnim evalvatorjem, ampak splošni javnosti in zlasti tistim, ki se z vrednotenjem učinkov politik srečujejo le občasno in v povezavi z drugimi zadevami, s katerimi se sicer prvenstveno ukvarjajo.

O knjigi:
»V našem prostoru ena od najbolj izčrpnih utemeljitev potrebe po razvoju evalvacijske kulture«. Dr. Darko Štrajn, v spremni besedi
»Stopa v bok, ali morda celo prekaša, doslej objavljene monografije. Ima namreč to prednost, da se ozira nazaj in gleda tudi naprej s tem, da daje jasen vpogled v to, kaj prinaša peta generacija vrednotenja javnih politik«. Doc. dr. Vida A. Mohorčič Špolar, recenzija
»Med najpomembnejša spoznanja gre prav gotovo šteti, da so za uspešen odziv na izzive družbene kompleksnosti potrebni paradigmatski premisleki, s katerim se najprej osvobodimo ozkih okvirov dominantnega načina razmišljanja, ki je prevzet od klasične znanosti in je pozitivističen, primeren le za raziskovanje objektnega sveta, na področju spoznavanja družbe pa odpoveDoc. dr. Aleksander Aristovnik, recenzija
»Dokumentirano z mnogimi ilustrativnimi primeri iz praksIzr. prof. dr. Majda Istenič Černič, recenzija
Iz knjige:
»Politike je treba vrednotiti kompleksno, kar pomeni, da je treba njihove učinke obravnavati v zlatem rezu njihove dvojnosti, razpenjajoči se med razlago primarnih učinkov, ki so nosilni za vrednoteno politiko, vendar na nesomeren in s tem le na globoko razdvajajoč način, in razlago sekundarnih učinkov, ki edini omogočajo presečno oz. korelativno celovit pogled na politiko, vendar le v vsebinah, ki za nikogar niso bistvene«.
»Uvajanje kompleksnosti v vrednotenju na stežaj odpira vrata globokim nasprotjem, ki pa se bodo izražala na bistveno drugačen, bolj konstruktiven, kultiviran in učljiv način, kot se danes, ko o njih razmišljamo na enostavne načine«.
Kontaktna oseba: bojan.radej@siol.net

Kazalo

Predgovor
Vrednotenje politik na razpotju (Bojan Radej)
Stanje vrednotenja politik (Bojan Radej)
Enostavna ali kompleksna družbena realnost? (Bojan Radej)
Vrednote in vrednotenje (Bojan Radej)
Izhodišča spoznavanja resnice (Bojan Radej)
Vrste vrednotenja (Bojan Radej, Mojca Golobič)
Razmejitev pojmov (Bojan Radej, Jorg Petrovič)
Predhodno vrednotenje (Bojan Radej)
Vmesno vrednotenje (Bojan Radej)
Naknadno vrednotenje (Bojan Radej)
Projektne presoje (Bojan Radej, Mojca Golobič, Karin Žvokelj Jazbinšek)
Strateško vrednotenje (Bojan Radej)
Programsko vrednotenje (Bojan Radej)
Sive pege dosedanjega razvoja (Bojan Radej)
Globoka nesoglasja (Bojan Radej)
Vrednotenje pluralnih alternativ (Marko Peterlin, Bojan Radej)
Etika in nepristranskost (Srečo Dragoš, Bojan Radej)
Vključevanje javnosti (Bojan Radej, Mojca Golobič, Senka Š. Vrbica)
Neravnovesje moči akterjev (Srečo Dragoš)
Izvedbene težave (Bojan Radej)
Smotri vrednotenja (Bojan Radej)
Kdo naj sodeluje? (Bojan Radej, Senka Š. Vrbica)
Programska teorija (Bojan Radej)
Okvir vrednotenja (Bojan Radej)
Evalvacijski vprašalniki in kazalniki (Bojan Radej)
Vrednotenje učinkov (Bojan Radej)
Eksperimentalni pristop (Bojan Radej)
Analiza stroškov in koristi (Bojan Radej)
Vrednotenje s kazalniki (Bojan Radej)
Matrična metoda vrednotenja (Bojan Radej)
Izzivi na izbranih področjih (Bojan Radej)
Presoje vplivov predpisov (Bojan Radej)
Samo-ovrednotenje (Bojan Radej)
Ciljno usmerjeni proračun (Bojan Radej)
Vrednotenje v prostoru (Mojca Golobič)
Presoje učinkov politik na zdravje (Bojan Radej, Mojca Blenkuš Gabrijelčič)
Presoje socialnih vplivov (Bojan Radej)
Vrednotenje v zdravstvu (Mirna Macur)
Vrednotenje v šolstvu (Mirna Macur)
Vrednotenje kohezijske politike (Karin Žvokelj Jazbinšek, Bojan Radej)
Sistem vrednotenja (Bojan Radej, Senka Š. Vrbica)
Obzorja nove miselnosti (Bojan Radej)
Spremna beseda: Nova evalvacijska kultura (Darko Štrajn)

Naročila: bojan.radej@siol.net; mojca.golobic@bf.uni-lj.si

 

Oznake: