Svet za trajnostni razvoj je ključna ustanova razvojnega dialoga v državi s formalno predpisanimi nalogami, ki deluje tudi v okviru mednarodnih zavez države do izponjevanja podnebnega protokola in sklepov konference o trajnostnem razvoju. Od nastopa Pahorjeve vlade se Svet ni sestal že vsaj leto in pol. V tem času so si svet podajali med Gasparijevim in Golobičevim ministrstvom. Ob spoznanju, da sedanja vlada ne le sproščeno ne spoštuje pravnega reda ampak demontira ustanove države in s tem sistematično izključuje javnost iz sodelovanja pri odločanju o strateških razvojnih vprašanjih, smo zgroženio. Na nedejavnost sveta smo opozorili Generalni sekretariat vlade, ki je zadolžen za delo vladnih svetov. V nadaljevanju oblavljamo prejeti odgovor. Posebej opozarjamo na del, kjer je zapisano, da nihče od članov/ic sveta, niti nevladnih (!) doslej ni opazil nedejavnosti Sveta in zahteval o tem pojasnila, kaj šele uporabil pravico, da zahteva sklic seje.

Spoštovani,
v zvezi z vašim zaprosilom za posredovanje informacije o delovanju Sveta za trajnostni razvoj vam posredujemo naslednji odgovor:
Svet za trajnostni razvoj (STR) je v fazi prenosa pristojnosti za vodenje iz SVREZ na Službo Vlade RS za podnebne spremembe (SVPS).  Ob samem prenosu bo prišlo tudi do njegove reorganzacije , s katero se želi zagotoviti bolj učinkovito delovanje tega posvetovalnega telesa Vlade RS in hkrati povečati tudi njegovo prepoznavnost. Prenos bo predvidoma zaključen v prvi polovici tega leta.
Svet za trajnostni razvoj nima samostojne proračunske postavke. Dejavnosti, povezane z delovanjem sekretariata, so se v letu 2008 izvajale iz proračunske postavke Službe vlade za razvoj. Edina dejavnost, ki je bila izvedena, je bil začetek priprave poročila o izvajanju Strategije razvoja Slovenije, v kontekstu priprave poročila EK o izvajanju Strategije trajnostnega razvoja EU. Proces ni bil zaključen, ker se je Evropska komisija odločila, da bo poročilo pripravila brez nacionalnih prispevkov držav članic. Za ta namen v preteklem letu ni bilo porabljeih nobenih finančnih virov.  
V zvezi z vašim vprašanjem glede zahtev oziroma pojasnil v zvezi z nadaljnjim delovanjem STR, vam sporočamo, da po naših informacijah glede tega ni poizvedoval noben član Sveta za trajnostni razvoj.
Lep pozdrav, B. Peternelj , Generalni sekretariat Vlade RS

 

 

Oznake: