Slovensko društvo evalvatorjev

Slovensko društvo evalvatorjev

Kardeljeva plošcad 17
c/o Inštitut za ekonomska raziskovanja
1000 Ljubljana

Datum pristopa:

PRISTOPNA IZJAVA
Spodaj podpisan/a


želim postati clan/ica Slovenskega društva evalvatorjev kot (obkroži):
1. Posamicna clanica/clan,
2. Kolektivni clan.

Izjavljam, da sprejemam Ustanovno izjavo in Statut Slovenskega društva evalvatorjev.
Delovati želim delovati v komisiji (obkroži):
1. za kodeks in standarde,
2. za vrednotenje,
3. študijski komisiji.
O vlogi za clanstvo najprej odlocajo organi društva, ki o tem sprejmejo sklep.

Podpisnik/ca se obvezuje, da bom v 14 dnevih od prejema sklepa poravnal/a obveznosti iz naslova vpisnine in clanarine.

PODPIS

Priponke:
Download this file (SDE_Pristopna Izjava_mar08.doc)Pristopna izjava[ ]23 kB