Slovensko društvo evalvatorjev

Avtor raziskuje razmerje med diskurzom in realnostjo v planiranju in pri tem uporablja triadični način razmišljanja, ki ga zagovarja tudi SDE (gl. npr. tukaj). Goodchild B. Triadic classifications and triangular thinking: their use in urban planning and urban design. People, Place & Policy Online, 2/3(2008):122-31.

Odličen članek dveh sociologov, ki razpravljata o tem kako je razumevanje biološke evolucije pomembno za razumevanje družbene kompleksnosti, vendar pa se družboslovci v raziskavah in pri vrednotenju družbenih pojavov nanjo ne moremo neposredno nasloniti. Turner J.H, A. Maryanski. Explaining Socio-Cultural Evolution. The Limitations of Evolutionary Theory from Biology. Symposium / Social Sciences and Natural Sciences - What Connection, Bologna: Società editrice il Mulino, Sociologica, 3/2008 23 str. Dostop do članka je možen via JSTOR, ki je na voljo vsem članom GDN.

Sistemski teoretik in Nobelovec za ekonomijo Simon je leta 1962 napisal temeljni clanek z zgornjim naslovom. Clanek je postal klasicna referenca. Za evalvatorje kljucno branje. Družbeni pojavi so hierarhicno organizirani. Maddison, Angus Hierarhicna zgradba pomeni, da je sistem sestavljen iz podsistemov na nižji ravni, ki so sami sestavljeni iz pod-sistemov na še nižjih ravneh organiziranosti sistema. Dva urarja, Hora in Tempus razložita težave na svojem primeru. Maddison, Angus Simon H.A. The Architecture of Complexity. Proceedings of the American Philosophical Society, 106/6(1962):467-82.
Glej tudi: Agre P.E. Hierarchy and History in Simon's "Architecture of Complexity" Lawrence Erlbaum Associates, Journal of the Learning Sciences 12(3), 2003.

Avtor v clanku proucuje metodološke probleme obstoja razlicnih analiticnih ravni pri proucevanju procesov v velikem obsegu. Loci ne-linearno in hierarhicno problematiko tega izziva. Za evalvatorje pomembna tematika: pri vrednotenju moramo zbirati podatke na razlicnih ravneh podrobnosti zato jih ni lahko združiti v konsistentno celoto. Peterson G.D. 1998. Scaling Ecological Dynamics: Self-Organization, Hierarchical Structure, and Ecological Resilience, Gainesville: University of Florida - Department of Zoology, 19 str.