Presojevalke morajo pri svojem delu uporabljati številne vire iz razlicnih disciplinarnih tradicij; svoje izdelke pripravljajo kot svetovalna porocila, kjer se pravila navajanja virov uporablja manj strogo ali celo pod tancico skrivnosti, saj gre za komercialno obcutljiva vprašanja. Nemalokrat na tovrstne probleme naletimo tudi v Sloveniji. Zato utegneta biti priloženi povezavi k dvema clankoma s tega podrocja vsaj nekaterim dobrodošla, da preverijo svoje prakse.