Porocilo o delu SDE 2008 (osnutek):

 1. Konstituiranje društva in njegovih komisij ter sekcij.
  1. Društvo je bilo konstituirano 7. januarja 2008.
  2. Ustanovna seja Komisije za standarde in kodeks je bila 28. januarja.
  3. Ostale komisije se niso sestajale loceno.
 2. Postavitev spletne strani in virtualne knjižnice (Študijska komisija).
  1. Spletna stran je v osnovnem postavljena in bo objavljena še v letu 2008; javna oznanitev sledi v zacetku leta 2009.
  2. Knjižnica SDE – zbranih okoli 15 del širšega pomena s podrocja etike, standardov in splošnih navodil evalvatorjem, ki bi jih lahko objavili ali opozorili nanje. Gradivo je zaenkrat ostalo bibliografsko neobdelano.
 3. Izvedba petih javnih predavanj clanic, clanov ali vabljenih, namenjenih osvešcanju, prezentaciji in promociji podrocja vrednotenja.
  1. cetrtek, 24. april ob 16h na IER, »Vaje v seštevanju: Strateške presoje ucinkov javnih politik« (Bojan Radej)
  2. torek, 20. maj, IER: “Poklicni eticni kodeksi med naceli in prakso”, (dr. Sreco Dragoš, Jože G. Kos, Elena Pecaric, Bojan Radej) (v 2009 bo izšla še publikacija iz serije Okrogle mize)
  3. cetrtek, 3. julij 2008, IER: “Teritorialna presoja vplivov Nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije” (Bojan Radej, Naja Marot)
  4. torek, 28. oktober 2008, Dom Sindikatov: »Evalviranje javnih politik, politika in javni interes« (dr. Štrajn, Jože G. Kos, dr. Nino Rode, Bojan Radej)
 1. Priprava podlag za oblikovanje osnutka kodeksa in standardov za podrocje vrednotenja javnih programov (Komisija za kodeks in standarde). Gradivo z okrogle mize (ad 3b) je v pripravi.
 2. Predstavitev evalvacijskih izdelkov clanic/clanov društva in zunanjih (Komisija za vrednotenje): predstavljena je bila študija z naslovom ‘Vpliv nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije’, UIRS, 2008 (narocnik Ministrstvo za okolje in prostor; raziskavo vodila dr. Mojca Golobic)
 3. Prezentacija in promocija društva, mednarodni stiki in pojavljanje na znanstvenih konferencah.
  1. Prezentacija in promocija društva: Novice SDE imajo okoli 60 narocnic/kov; v to mrežo je bilo leta 2008 razposlanih okoli 30 novic.
  2. Prednovoletni sprejem, Kavarna Slovenskega etnografskega muzeja, 15. december.
  3. Mednarodni stiki: Navezali smo stike z Evropsko evalvacijsko zvezo. Drugace smo bili precej zadržani, dokler ne ustvarimo svojih uvodnih izdelkov, da ne nastopamo praznih rok.
  4. Pojavljanje na znanstvenih konferencah: V letu 2008 se društvo ni pojavljalo na domacih, niti na mednarodnih konferencah.
 4. Publiciranje:
  1. Delovni zvezki SDE:
  1. Okrogle mize SDE:
  • 1/2008 Vaje v seštevanju neseštevljivega (Bojan Radej, 29 str.; objavljeno tudi v Revija 2000)
  • 2/2008 Sinteza vplivov nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije (B. Radej, 47 str)
  • Angleška razlicica DZ 1/2008 Apples and Oranges in Public Policies. Meso-Matrical Synthesis of the Incommensurable (Bojan Radej, 21 str; objavljeno tudi Journam of Multi-criteria evaluation, 2008/9, v IER – Occassional Papers 8/2008)
  • 3/2008 Turisticna regionalizacija Slovenije (v pripravi; Jože G. Kos)
  • Angleška razlicica DZ 2/2008 (v pripravi, Bojan Radej)
  • Poklicni eticni kodeksi med naceli in prakso, v pripravi na izid 2009.
  • Evalviranje javnih politik, politika in javni interes (Bojan Radej, ur. November 2008, 22 str.)

Program dela SDE 2009 (osnutek)

 1. Dokoncanje nalog iz leta 2008 in realizacija projektov v teku:
  1. Dokoncati porocilo z okrogle mize o etiki;
  2. Dokoncati dva delovna zvezka;
  3. Zagon virtualne knjižnice.
  4. Okrogla miza z naslovom ‘Merkantilne, tehnokratske in politicne odlocitve o prostoru: kam bi del?’. Okrogla miza bo sklicana februarja 2009 in jo bo moderirala dr. Mojca Golobic.)
 2. Stalne naloge:
  1. Vzdrževanje spletne strani.
  2. Izvedba štirih javnih predavanj clanic, clanov ali vabljenih, namenjenih osvešcanju, prezentaciji in promociji podrocja vrednotenja.
  3. Nadaljevanje priprave podlag za oblikovanje osnutka kodeksa in standardov za podrocje vrednotenja javnih programov.
  4. Podrobnejša javna obravnava vsaj ene evalvacije javnih politik.
  5. Promocija društva, mednarodni stiki in pojavljanje na znanstvenih konferencah.
 3. Publiciranje – po potrebi in možnostih.
 4. Navezava stikov z javnimi ustanovami pri katerih je vrednotenje pomemben del njihovih javnih nalog; oblikovana bo pobuda za izmenjavo o sistemskih vprašanjih s podrocja vrednotenja javnih politik.


Slovensko društvo evalvatorjev
Kardeljeva plošcad 17,1000 Ljubljana
sdeval@siol.net
http://www.sdeval.si

sde_logo

Novoletni sprejem

pon., 15. december 2008 ob 13h
v kavarni Slovenskega etnografskega muzeja