Uradno poročilo s 1. regionalnega srečanja evalvatorjev Zahodnega Balkana, v srbskem jeziku

U petak, 27. septembra 2013. godine, u Sarajevu je, uz učešće predstavnika nacionalnih zajednica evaluatora iz Bosne i Hercegovine (BiH), Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije, održan prvi regionalni susret mreže evaluatora javnih politika sa zapadnog Balkana. Sa septembrom mesecom, mreža broji 170 članova, među njima su i neke od vodećih nacionalnih ustanova na ovom području. Susret su organizovala udruženja evaluatora iz Slovenije i BiH a na skupu su aktivno učestvovali i pojedini naučni i poslovni eksperti iz BiH i Srbije.
Na inicijativu Slovenačkog društva evaluatora (Slovensko društvo evalvatorjev – SDE), povezivanje evaluatora u regiji počelo je 2012. godine, susretom s predstavnicima novoformiranog bosansko-hercegovačkog udruženja evaluatora BHEVAL. Sastanak je održan u Ljubljani, 20. oktobra te godine. Na njemu je, između ostalog, usvojena i inicijativa da se formira regionalna mreža evaluatora.
Krajem 2012. godine, SDE i BHEVAL su se prijavili na konkurs za sredstva međunarodne organizacije za saradnju na području evaluacija iz Kanade (International Organization for Cooperation in Evaluation – IOCE), jedne od najvećih i najaktivnih organizacija te vrste u svetu.
Sredstva te organizacije se primarno namenjuju međusobnoj, odnosno ‘peer-to-peer’ podršci predstavnika formalnih i neformalnih nacionalnih zajednica evaluatora. Objavljivanje konkursa bilo je dogovoreno između IOCE i UNICEF-a, 2012. godine, u Tajski, na međunarodnom forumu evaluatora. Sredstva su usmerena na jačanje kapaciteta za evaluaciju, na širenje uticaja na okruženje kao i na jačanje socijalne jednakosti i jednakosti polova.
U projektu je izložen predlog organizovanja dva susreta evaluatora, septembra 2013. godine u Sarajevu i januara 2014. godine u Ljubljani. Svaki susret podeljen je u tri sklopa aktivnosti: 1) susret predstavnika nacionalnih zajednica evaluatora, 2) susret s lokalnim evaluatorima iz Sarajeva, odnosno iz Ljubljane i 3) društveni događaj namenjen susretu evaluatora s predstavnicima institucija koje se bave evaluacijom.
Regionalni susret evaluatora u Sarajevu počeo je susretom s lokalnim evaluatorima u Sarajevu. U tom susretu, učestovali su i predstavnici nacionalnih institucija (na pr. predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i za zapošljavanje) kao i naučnici i istraživači. Posle predstavljanja konteksta konkursa i projekta, kratko su se predstavili svi prisutni učesnici. Najveći deo vremena bio je posvećen predstavljanju predstavnika nacionalnih zajednica evaluatora – osim SDE i BHEVAL još ASMEP – Association of Serbian Monitoring and Evaluation Professionals iz Srbije i iniciator nacionalne zajednice iz Crne Gore.
Posle ručka, učesnicima skupa bile su predstavljene dve teme. O prvoj je govorio predsednik BHEVAL, g. Rijad Kovač. On je predstavio razloge za prevod priručnika IPDET (International Programme for Development Evaluation Training), ocenio je dostignuća i značaj tog priručnika kao i značaj jedne od najdominantnijih evaluacijskih praksi u anglosaksonskom kultunom miljeju, koju podupiru i priznaju Svetska banka kao i mnoge visokoškolske ustanove u svojim formalnim programima obrazovanja. Kontekst tog programa i priručnika još je važniji zbog činjenice da su mnogi evaluatori iz evaluatorskih zajednica u regionu pohađali isti program, pa se time formira jedan prepoznatljiv, kulturno-evaluacijski kontekst. U nastavku je bila predstavljena namera BHEVAL da u decembru 2013. godine u BiH realizuju seminar IPDET.
Druga prezentacija odnosila se na praktično pitanje o tome kako se u standardnim evaluacijama, koje traže odgovor na efikasnost izvođenja i stepen realizacije ciljeva, uzima u obzir interes šireg društva? Naime, u slučaju da mere politika nisu međusobno usklađene, a obično nisu, realizacija ciljeva ne garantuje najbolji uticaj mera politika na šire društvo. G. Bojan Radej iz SDE takvu je situaciju nazvao kompleksnom i za nju predložio rešenje na „mezo nivou”. To rešenje je, prevedeno na engleski i španski jezik, već više puta uspešno predstavljeno i među evaluatorima na međunarodnom nivou.
Posle pauze, počeo je drugi sklop susreta. Prisutni predstavnici nacionalnih zajednica evaluatora dogovorili su se o budućim ključnim usmerenjima i usvojili šest zaključaka:
1. Formira se neformalna, regionalna mreža evaluatora zapadnog Balkana.
2. Nastavlja se s proširenjem mreže na nove članove, zaduženi su svi članovi mreže.
3. Organizuje se forum regionalne mreže na LinkedIn, zadužen SDE.
4. Administrator mreže je Bojan Radej iz SDE a koordinator predstavnika zajednica evaluatora je do susreta u Ljubljani, Peter Medica, SDE.
5. Sledeći susret članova mreže je u Ljubljani, krajem januara ili početkom februara 2014. godine. Na susretu ćemo:
• proveriti realizaciju zaključaka iz Sarajeva;
• nastaviti sa upoznavanjem (networking) i oblikovanjem užih partnerskih veza između članova mreže;
• odrediti koordinatora predstavnika evaluatorskih zajednica;
• odlučiti o uključenju regionalne mreže u NESE (Network of Evaluation Societies in Europe) i u IOCE;
• postaviti smernice za rad mreže u 2014-2015. godini (plan rada).
U zadnjem, trećem delu susreta, učestvovao je i predstavnik ambasade Republike Slovenije u BiH i izrazio interes da se slovenački evaluatori, barem oni u okviru Ministarstva inostranih poslova Slovenije, informišu o seminaru, sa preporukom da, ubuduće, na ovakvim skupovima učestvuju i eksperti iz tog Ministarstva. Predstavnik slovenačke ambasade u Sarajevu je zamoljen, da proslijedi informaciju o održavanju treninga Ministarstvu kako bi se obzbijedilo učešče slovenačkih državnih službenika.
Autori teksta: Bojan Radej, SDE; Metod Dolinšek, SDE; Peter Medica, SDE;
Usklajeno: SDE, BEHEVAL, Srpska evaluatorska iniciativa ASMEP (Momčilović), Crnogorska evaluatorska iniciativa (Mijačić).
Lektura, srpski jezik: Jasna Đorđević, Maribor.
Učesnici 1. Regionalnog skupa evaluatora u Sarajevu, 27. IX 2013 (po prezenčnoj listi na početku susreta): Nijaz Avdukić, Rijad Kovač, Đapan Ljubiša, Fahro Belko, Snježana Dedić, Aida Buljubašić, Haris Huskić, Dragomir Mandić, Slavica Gavrić, Jasminka Joldić, Ešref Kenan Rašidagić, Peter Medica, Metod Dolinšek, Mirza Demirović, Dragana Aleksić Matić, Salko Kovač, Dragiša Mijačić, Mladen Momčilović, Nermin Oruč, Bojan Radej, Alma Pliska-Đorđević, Elmida Sarić.
Kopija:
• SDE
• Ambasada Slovenije v BiH, g. Presker.
• Ministarstvo inostranih poslova vlade Republike Slovenije, ambasador g. Štrukelj;
• Regionalna mreža, spisak prijemnika
• Slovenačka mreža, spisak prijemnika
• LinkedIn mreža, Bojan Radej
 

Oznake: