Program dela za leto 2008:

1. Konstituiranje društva in njegovih komisij ter sekcij. Nosilci: obcni zbor, predsedniki komisij, predsednica, tajnik.

2. Postavitev spletne strani in virtualne knjižnice. Za nalogo poskrbita tajnik in študijska komisija.

3. Izvedba petih javnih predavanj clanic, clanov ali vabljenih, namenjenih osvešcanju, prezentaciji in promociji podrocja vrednotenja. Nosilec te naloge je tajnik.

4. Komisija za kodeks in standarde, društvo: priprava podlag za oblikovanje osnutka kodeksa in standardov za podrocje vrednotenja javnih programov (komisija).

5. Komisija za vrednotenje, društvo: predstavitev evalvacijskih izdelkov clanic/clanov društva in zunanjih. Izbrali si bomo študijski primer evalvacijskega porocila s podrocja regionalnega razvoja in ga interno poizkusno ovrednotili.

6. Prezentacija in promocija društva, mednarodni stiki in pojavljanje na znanstvenih konferencah.