Porocilo o delu SDE (2008)

Ljubljana, 31.12.2008

A. Porocilo nadzornika:

Naloge nadzornika so dolocene v 27.1 clenu statuta Slovenskega društva evalvatorjev:

27.1 Nadzornik spremlja delo organov društva ter opravlja nadzor nad financnim in materialnim poslovanjem društva kot tudi komisij in projektov društva. Nadzornik najmanj enkrat letno poroca obcnemu zboru, kateremu odgovarja za svoje delo.

Porocilo se nanaša na obdobje opravljanja funkcije nadzornika oz. od 14.7.2008 do 31.12.2008.

Kot nadzornik sem nalogo spremljanja dela organov društva izpolnjeval preko stalnega stika s predsednikom društva, ki me je redno in sprotno obvešcal o aktivnostih in financnem poslovanju društva. Nadzor nad financnim poslovanjem društva sem opravljal z rednimi pregledi financne dokumentacije društva, ki mi jo je v vpogled posredoval predsednik društva.

Pri opravljanju nadzora nad financnim in materialnim poslovanjem društva nisem odkril nobenih nepravilnosti ali nesmotrne porabe sredstev. Financno in materialno poslovanje društva poteka v skladu s statutom.

Peter Medica, Nadzornik SDE

B. Porocilo predsednika:

1. Konstituiranje društva in njegovih komisij ter sekcij. Nosilci: obcni zbor, predsedniki komisij, predsednik.

a. Društvo je bilo konstituirano 7. januarja 2008. Izredni obcni zbor 14. julij.

b. Ustanovna seja Komisije za standarde in kodeks je bila 28. januarja.

c. Ostale komisije se niso sestajale loceno.

2. Postavitev spletne strani in virtualne knjižnice. Za nalogo poskrbita tajnik in študijska komisija.

a. Spletna stran je v osnovi postavljena in bo objavljena za clanstvo in za društveno mrežo še v letu 2008; javna objava sledi v zacetku leta 2009.

b. Knjižnica SDE – zbranih okoli 15 del širšega pomena s podrocja etike, standardov in splošnih navodil evalvatorjem, ki bi jih lahko objavili ali opozorili nanje. Manjkajo nam le še bibliografski opisi za vsako delo posebej.

3. Izvedba petih javnih predavanj clanic, clanov ali vabljenih, namenjenih osvešcanju, prezentaciji in promociji podrocja vrednotenja. Nosilec te naloge je tajnik.

a. cetrtek, 24. april ob 16h na IER, »Vaje v seštevanju: Strateške presoje ucinkov javnih politik« (Bojan Radej)

b. torek, 20. maj, IER: “Poklicni eticni kodeksi med naceli in prakso”, (dr. Sreco Dragoš, Jože G. Kos, Elena Pecaric, Bojan Radej) (v 2009 bo izšla še publikacija iz serije Okrogle mize)

c. cetrtek, 3. julij 2008, IER: “Teritorialna presoja vplivov Nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije” (Bojan Radej, Naja Marot)

d. torek, 28. oktober 2008, Dom Sindikatov: »Evalviranje javnih politik, politika in javni interes« (dr. Štrajn, Jože G. Kos, dr. Nino Rode, Bojan Radej)

4. Priprava podlag za oblikovanje osnutka kodeksa in standardov za podrocje vrednotenja javnih programov (Komisija za kodeks in standarde, društvo).

a. Gradivo z okrogle mize (ad 3b) je v pripravi.

5. Predstavitev evalvacijskih izdelkov clanic/clanov društva in zunanjih (Komisija za vrednotenje, društvo). Izbrali si bomo študijski primer evalvacijskega porocila s podrocja regionalnega razvoja in ga interno poizkusno ovrednotili.

a. Vpliv nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije, UIRS, 2008 (narocnik Ministrstvo za okolje in prostor; raziskavo vodila dr. Mojca Golobic)

6. Prezentacija in promocija društva, mednarodni stiki in pojavljanje na znanstvenih konferencah.

a. Prezentacija in promocija društva: okoli 60 narocnic/kov na informacije o dejavnosti SDE; v to mrežo je bilo leta 2008 razposlanih okoli 30 novic SDE.

b. Prednovoletni sprejem, Kavarna Slovenskega etnografskega muzeja, 15. december.

c. Mednarodni stiki: Navezali smo stike z Evropsko evalvacijsko zvezo. Drugace smo bili precej zadržani, dokler ne ustvarimo svojih uvodnih izdelkov, da ne nastopamo praznih rok.

d. Pojavljanje na znanstvenih konferencah: V letu 2008 se društvo ni pojavljalo na domacih, niti na mednarodnih konferencah.

7. Publiciranje (ni v programu dela):

a. Delovni zvezki SDE:

  • 1/2008 Vaje v seštevanju neseštevljivega (Bojan Radej, 29 str.; objavljeno tudi v Revija 2000)
  • 2/2008 Sinteza vplivov nacionalnega energetskega programa na prostorsko kohezijo Slovenije (Bojan Radej, 47 str)
  • 2/2008 Apples and Oranges in Public Policies. Meso-Matrical Synthesis of the Incommensurable (Bojan Radej, 21 str; sprejeto v objavo v Journal of Multi-criteria evaluation, 2008/9)
  • 3/2008 Turisticna regionalizacija Slovenije (v pripravi; Jože G. Kos)

b. Okrogle mize SDE:

  • Evalviranje javnih politik, politika in javni interes (Bojan Radej, ur. November 2008, 22 str.)
  • Poklicni eticni kodeksi med naceli in prakso, v pripravi na izid 2009.